Doelstellingen

ANBI status

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een culturele ANBI. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie die bij de ANBI-status hoort.

Informatie over belastingaftrek vindt u hier

Gegevens organisatie
Naam instelling: Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
RSIN/Fiscaal nummer: 0029.63.425
Hier vindt u de contactgegevens van het landelijk bureau van het Cultuurfonds en van de provinciale afdelingen.

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden
Het Cultuurfonds heeft overeenkomstig SBF-Code Goed Bestuur een Raad van Toezicht met een statutair bestuurder/directeur, mevrouw dr. A. Esmeijer. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen van het fonds op zowel provinciaal als landelijk niveau en in Europees verband.

De samenstelling van de Raad van Toezicht vindt u hier.

Doelstelling
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. 

Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

Statutaire doelstelling van de Stichting
De Stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk cultuur, natuur en wetenschap in nationaal (binnen het Koninkrijk der Nederlanden) en internationaal verband te bevorderen.

  1. Zij tracht dit doel te bereiken door middelen te werven voor, te besteden aan c.q. beschikbaar te stellen voor activiteiten binnen de genoemde werkterreinen.
  2. De Stichting stelt zich ook ten doel het mecenaat te bevorderen en te faciliteren, ten behoeve van cultuur, natuur en wetenschap, alsmede van aanverwante filantropische werkterreinen.De Stichting kan mede deelnemen aan arbeid tot bevordering van de cultuur in algemeen Europees verband.
  3. Dit doet zij door voorlichting te geven over de eigen activiteiten en over het belang van mecenaat en filantropie in het algemeen, alsmede door middelen daarvoor te werven en door daarover te adviseren.

Het Cultuurfonds heeft een meerjarenbeleidsplan vastgesteld voor de periode 2016-2018.

Beloningsbeleid
Bij de jaarlijkse evaluatie van verrichte taken en bereikte resultaten heeft de Raad van Toezicht geconstateerd dat de hoogte van het directiesalaris gezien de zwaarte van de functie gepast is en dat alle beloningscomponenten verantwoord zijn. Daarmee gemoeide uitgaven komen, zoals bij veel vermogensfondsen, ten laste van het rendement op het eigen vermogen.

Toch hanteren wij de ‘Regeling beloning directeuren van goede doelen’ van Goede Doelen Nederland (GDN, voorheen de VFI), brancheorganisatie van landelijk wervende goede doelen in Nederland, als richtsnoer om de directievergoedingen te bepalen. Mede in verband met de op 1 januari 2015 inwerking getreden WNT2 (Wet Normering Topinkomens) is de Regeling per 1 oktober 2015 aangepast, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. De overgangsregeling voorziet in handhaving van het maximum gedurende 4 jaar waarna het jaarinkomen in maximaal 3 jaar wordt afgebouwd.

Het voor de toetsing relevante werkelijke jaarinkomen van de directeur bedroeg in 2015 € 157.879 (1 fte/12 maanden) en bleef daarmee binnen het door de GDN gestelde maximum van € 158.000. De hoogte en de samenstelling van deze bezoldiging wordt in de jaarrekening behandeld in de toelichting op de staat van baten en lasten. Door deze onder meer via de website te ontsluiten biedt het fonds transparant tekst en uitleg in de (achtergronden van de) directiebeloning.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

U kunt meer over het beloningsbeleid en de directiebeloning vinden in het jaarverslag en de jaarrekening. 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Een uitgebreid verslag van de activiteiten van het Cultuurfonds vindt u in het jaarverslag.  

Financiële verantwoording
Een uitgebreide financiële verantwoording vindt u in het jaarverslag

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten
Natuur

Documentaire over de vogelwachter

'De Vogelwachter, de tijd bestaat niet enkel tij' is geselecteerd voor drie filmfestivals, waaronder New York. Het Cultuurfonds droeg € 25.000 bij aan de Bekijk project
Gordon Matta-Clark in Kasteel Wijlre

Cut, Split & Eat

Amerikaanse avant-garde kunstenaar Gordon Matta-Clark maakte furore in de jaren '70. Zijn achtergrond in architectuur speelt een belangrijke rol in zijn werk. Bekijk project
Permanente tentoonstelling

Grote Kerk Alkmaar

Alkmaar is een museum rijker: Grote Kerk Alkmaar krijgt een prachtige, uitgebreide permanente tentoonstelling. Vanaf donderdag 25 mei 2017 is iedereen Bekijk project
Theater, muziek en kunst voor alle leeftijden

Festival Tweetakt

Kunst is voor alle leeftijden - van peuters tot opa's en oma's - opwindend, verrassend, verrijkend en vervullend zijn, bij Festival Tweetakt. Dit jaar de 15e Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws