Criteria en voorwaarden

Voorwaarden

Het Cultuurfonds ziet binnen de themaregeling ruimte voor aanvragen die, in aanvulling op de algemene richtlijnen, aan onderstaande voorwaarden voldoen.

 • De aanvraag wordt ingediend door een Nederlandse stichting of vereniging.
 • Het betreft een aanvraag voor een natuureducatief project gericht op de in Nederland voorkomende natuur;
 • De doelgroep van het project bestaat uit een voor de natuursector en/of de aanvragende partij, nieuw of moeilijk te bereiken publiek.

Criteria

Voldoet het project aan de voorwaarden? Dan dient een aanvraag aan de volgende criteria te voldoen:

 • De aanvragende partij geeft in het projectplan inzicht in het huidige publieksbereik, zowel kwalitatief als kwantitatief;
 • De aanvragende partij selecteert en beschrijft zelf het publiek waar het project zich op richt. In het projectplan is een heldere, gedetailleerde omschrijving opgenomen van dit publiek;
 • Daarbij geeft de aanvragende partij aan of dit publiek op dit moment reeds door hen bereikt wordt en zo ja, in welke mate. Indien eerder projecten zijn geïnitieerd om het beschreven publiek te bereiken, geeft de aanvragende partij aan welke lessen er uit deze projecten zijn getrokken en hoe dit zich vertaalt in het nieuwe project;
 • Het project sluit aan op de belevingswereld van het gekozen publiek;
 • Het project is actief en ervaringsgericht van aard en biedt idealiter een duidelijk handelingsperspectief. Waar mogelijk krijgen deelnemers handvatten aangereikt om zelf iets te doen voor de natuur;
 • Het project is kansrijk en de beoogde impact is helder;
 • Waar mogelijk is het project in samenspraak met het beoogde publiek ontwikkeld;
 • De gekozen invulling van het project wordt in de aanvraag voorzien van voldoende (didactische) onderbouwing;
 • Het project is voorzien van een sterk communicatie/publiciteitsplan. Daarin wordt gebruik gemaakt van passende kanalen om het beoogde publiek te bereiken en te enthousiasmeren;
 • De aanvraag is voorzien van een gespecificeerde begroting waaruit onder meer uren, uurtarieven en materiaalkosten duidelijk worden.

Nieuw publiek?

Het Cultuurfonds daagt organisaties uit om natuureducatieve projecten te ontwikkelen die gericht zijn op een voor de natuursector nieuw of lastig te bereiken publiek. Dat kan een publiek zijn dat jouw organisatie nog niet weet te bereiken, maar ook een publiek dat jouw organisatie juist als een van de weinige partijen binnen de natuursector wel weet te bereiken. De organisatie identificeert en beschrijft zelf het publiek waar hun project voor bestemd is. Iedere organisatie is zelf immers het beste in staat om in kaart te brengen voor welk publiek een lacune in het natuureducatieve aanbod bestaat.

Looptijd

Aanvragen kunnen worden ingediend voor alle drie de vergaderrondes van de Adviescommissie Natuur in 2023. De inzendtermijnen en vergaderdata zijn als volgt:

InzendtermijnVergaderdatum
11 januarin.t.b. datum in maart
5 julin.t.b. datum in september
4 oktobern.t.b. datum in november

Financieel

Het Cultuurfonds reserveert een totaalbedrag van €300.000 voor aanvragen binnen de regeling ‘Natuureducatie voor iedereen’.

Aanvragende partijen dienen in alle gevallen te zorgen voor cofinanciering en/of een eigen bijdrage. Afhankelijk van de omvang, inhoud en kwaliteit van de begroting en de kwaliteit van de aanvraag in brede zin kan het Cultuurfonds binnen deze regeling toekenningen maken tot 50% van de begrote projectkosten. Er kunnen bedragen tot €30.000 toegekend worden.