Groene Schoolpleinenfonds - IVN Natuureducatie

Deadline 31 januari 2023: Het groene schoolplein: een groene oase voor kinderen. Een plek waar volop gespeeld en ontdekt wordt, maar die ook mogelijkheden biedt voor natuur- en cultuureducatie. Het Cultuurfonds stelt uit het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds in 2022, 2023 en 2024 op jaarbasis €25.000 beschikbaar voor projecten die het gebruik van groene schoolpleinen voor natuur- en cultuureducatie stimuleren. Komt jouw project in aanmerking voor het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds? Check de voorwaarden en doe voor 31 januari een aanvraag!
16 november 2021
Groene Schoolpleinenfonds - IVN Natuureducatie

Natuurbehoud begint bij een kennismaking met de natuur. Een kennismaking die je doet verwonderen, ontdekken en leert houden van de natuur om je heen. Een kennismaking die niet voor ieder kind even van zelfsprekend is. De aanleg van groene schoolpleinen brengt de natuur voor kinderen dichtbij. Zo krijgen kinderen de kans zich te ontpoppen tot de natuurliefhebbers en -beschermers van morgen. 

Door heel Nederland worden groene schoolpleinen aangelegd. Pleinen vol struiken, houtsnippers, moestuinen, modder, kriebelbeestjes, poelen en bomen. Het groene schoolplein kent vele voordelen. Niet alleen voor de kinderen die van het plein gebruik maken, maar ook voor biodiversiteit en de waterhuishouding. Daarnaast biedt het groene schoolplein fantastische mogelijkheden voor bijzondere educatie. Om maximaal gebruik te maken van de educatieve mogelijkheden die het groene schoolplein biedt is het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds opgericht. Het fonds biedt ruimte voor projecten die het gebruik van het groene schoolplein voor natuur- en cultuureducatie stimuleren. 

Het Cultuurfonds en natuur

Sinds 1975 ondersteunt het Cultuurfonds natuurbehoud en -versterking in Nederland. Dit doen wij door het ondersteunen van projecten op het gebied van biodiversiteit, het Nederlandse (cultuur)landschap en natuureducatie. Het ondersteunen van projecten die het gebruik van groene schoolpleinen voor natuur- en cultuureducatie stimuleren is mogelijk dankzij het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds.    

Komt jouw project in aanmerking?

Bij uitzondering op het reguliere bestedingenbeleid van het Cultuurfonds is deze regeling gericht op scholenstichtingen. Als scholenstichting kan een projectaanvraag worden ingediend die aansluit op een van de volgende twee categorieën:  

 • Kennis & kunde. 
  Denk hierbij aan het aanbieden van een cursus voor natuurouders of een training voor docenten; 

 • Materialen. 
  Denk hierbij aan de aanschaf van materialen die het educatieve gebruik van het schoolplein stimuleren, zoals veldwerkmaterialen of een vogelhuisje met camera. 

Het is niet mogelijk om een projectaanvraag in te dienen voor de aanleg van een extra (groen) element zoals een buitenleslokaal of een groene speelplaats.

Naast dat het project binnen deze categorieën moet vallen, moet deze ook voldoen aan enkele voorwaarden, namelijk: 

 • De school is reeds in het bezit van een groen schoolplein*; 
 • Het betreft een project gericht op het stimuleren van het gebruik van het groene schoolplein voor natuur- en/of cultuureducatie; 
 • Het project heeft een duurzaam karakter. Er worden duurzaam inzetbare materialen aangeschaft of de eigen kennis wordt vergroot. Het inkopen van gastlessen en het huren van materialen valt buiten de ondersteuningsmogelijkheden; 
 • In het projectplan is een beschrijving van de school opgenomen, evenals enkele foto’s van het groene schoolplein; 
 • Het project wordt helder op papier gezet en waar nodig voorzien van voldoende onderbouwing. Welke kennis wordt opgebouwd of welke materialen worden aangeschaft en hoe komt dit natuur- of cultuureducatie op het groene schoolplein ten goede?; 
 • Het Cultuurfonds kan tot 50% van de projectkosten dekken. Dit betekent dat ten minste 50% van de projectkosten worden gedekt middels een eigen bijdrage of cofinanciering; 
 • Er worden bedragen tot €2.000 toegekend.  

Aanvragen

In 2023 geldt voor aanvragen voor het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds de volgende uiterste inleverdatum: 31 januari. Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen liggen op 9 maart voor aan de Adviescommissie Natuur. Twee weken daarna volgt de uitslag. Indien na deze vergaderronde budget resteert, zal het fonds op een later moment in 2023 opnieuw worden opengesteld. Houd hiervoor onze website in de gaten.

Aanvragen worden ingediend via het digitale aanvraagformulier van het Cultuurfonds. LET OP: In plaats van verschillende losse documenten (begroting, projectplan et cetera), vragen wij scholen om op scherm 11 slechts één document te uploaden. Het betreft een door de school in gevuld format, dat hier te downloaden is. Het format dient zo compleet mogelijk te worden ingevuld.

In het digitale aanvraagformulier dient op scherm 1 gekozen te worden voor ‘Landelijk’. Op scherm 3 dient gekozen te worden voor ‘Overdragen (kennis, vaardigheid)’ met als specificatie ‘Educatieproject’ en als werkterrein ‘Natuur’.

Bijdragen

U kunt ook bijdragen aan het fonds. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL07 RABO 0367 3775 35 t.n.v. Prins Bernhard Cultuurfonds en o.v.v. IVN. Zo komt uw bijdrage rechtstreeks ten goede aan het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds. Of neem contact op met ons team Fondsenwerving via mecenaat@cultuurfonds.nl.

Andere vragen?

 Wil je op voorhand een project toetsen of heb je een vraag? Neem contact op met Noa Dunnewind, adviseur Natuur, via n.dunnewind@cultuurfonds.nl. Voor stichtingen en verenigingen anders dan scholenstichtingen is het in 2022 uiteraard ook mogelijk om projectaanvragen op het gebied van natuur in te dienen.  

 * Het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds is bestemd voor scholen die reeds over een groen schoolplein beschikken. Het fonds is niet bestemd voor de fysieke vergroening van het schoolplein. Er lopen door het hele land verschillende subsidieregelingen ten behoeve van de aanleg van groene schoolpleinen. Denk hierbij aan subsidies vanuit de provincie, gemeente of andere (landelijke, regionale of lokale) fondsen. Ook het Cultuurfonds draagt in sommige provincies bij aan de aanleg van groene schoolpleinen. Benieuwd of het Cultuurfonds ondersteuning biedt bij de aanleg van groene schoolpleinen in jouw provincie? Kijk dan op de webpagina van de betreffende provinciale afdeling van het Cultuurfonds.