Erfgoed: vergroot je toegankelijkheid

Voor het Cultuurfonds is het belangrijk dat de culturele plekken in Nederland toegankelijk zijn voor iedereen. Deze toegankelijkheid is nog niet vanzelfsprekend, zeker niet op historische locaties. Vraag daarom nu een bijdrage aan uit onze speciale regeling om erfgoedlocaties toegankelijker te maken.
30 november 2021
Erfgoed: vergroot je toegankelijkheid

De drempel verlagen

Voor een culturele instelling is het van belang dat er wordt er nagedacht over de toegankelijkheid van de eigen organisatie. Kleine ingrepen kunnen al een groot verschil maken, zoals een sticker op een glazen deur om een botsing te voorkomen, een aantal aanpassingen op de website of het uitdraaien van de tekst van een audiotour voor slechthorenden. Hierdoor wordt de drempel (soms letterlijk) verlaagd en de toegankelijkheid vergroot.

Dit jaar wordt er vanuit het Themafonds Erfgoedvrijwilligers van het Prins Bernhard Cultuurfonds in samenwerking met het Hendrik Mullerfonds een pilot-regeling gestart om de toegankelijkheid te vergroten van erfgoedlocaties. Erfgoedorganisaties die met een van de onderstaande vormen van toegankelijkheid aan de slag willen gaan, kunnen een bijdrage vragen uit het Themafonds Erfgoedvrijwilligers. Zodat in tijden waarin de culturele instellingen weer van het slot kunnen, iedereen van deze bijzondere plekken kan genieten.

Verschillende vormen van toegankelijkheid

 • Fysieke toegankelijkheid: De instelling en voorzieningen zijn toegankelijk en bruikbaar voor iedereen.
  • Voorbeeld: door een drempelhulp of heftrap kan een rolstoelgebruiker het pand betreden. 
 • Digitale toegankelijkheid:Informatie is online makkelijk te vinden en de website en/of app is gebruiksvriendelijk in zowel vorm, opmaak als taalgebruik.
  • Voorbeeld: onder de foto’s staan goede beschrijvingen en er is ondertiteling/audiodescriptie bij filmmateriaal.
 • Informatieve toegankelijkheid: Informatie is toegankelijk geschreven, waar van toepassing meertalig beschikbaar, leesbaar en via verschillende kanalen beschikbaar. 
  • Voorbeeld: bij de audiotour is een transcript voor slechthorenden, de audiotour wordt in meerdere talen aangeboden of wordt begeleid door een gebarentolk.
 • Sociale toegankelijkheid:De instelling is gastvrij, er is begeleiding voor mensen met een beperking en er zijn activiteiten afgestemd op verschillende doelgroepen.
  • Voorbeeld: een cursus voor het personeel en de vrijwilligers voor het inleven in bezoekers met een beperking.

Hoe en wanneer?

De aanvraag kan tot en met 31 december worden ingediend. Gebruik bij het indienen van de aanvraag de bijgevoegde handleiding. Alleen volledig en correct ingediende aanvragen worden in behandeling genomen en voorgelegd aan de commissie.

U hoort begin februari of uw project in aanmerking komt voor een bijdrage. Vanwege beperkt budget kunnen helaas niet alle positieve adviezen worden gehonoreerd. De projecten met de hoogste prioriteit worden gehonoreerd.

Voorwaarden

 • De aanvragende partij is een erfgoedorganisatie die bij voorkeur over minder dan 3 fte beschikt en grotendeels van de inzet van vrijwilligers afhankelijk is.
 • Het bedrag van de aanvraag bedraagt maximaal € 5.000 en heeft betrekking op de inhuur van externe partijen of materiaalkosten. Eigen organisatiekosten of vrijwilligersuren worden niet vergoed.
 • Het project zal in 2022 worden uitgevoerd.
 • In de aanvraag wordt ten minste één doelgroep uit- en toegelicht waarvoor de toegankelijkheid vergroot wordt.
 • Samenwerking tussen organisaties wordt zeer aangemoedigd. Er kan ook samen een aanvraag worden ingediend voor een hogere bijdrage, mits er aan de voorwaarden voldaan wordt.
 • Als u een technische keuring of advies aanvraagt (zie fysieke toegankelijkheid) kunt u naderhand een aanvraag indienen voor een deelbijdrage aan de voorgestelde aanpassingen. Vanwege beperkt budget is er geen garantie op een vervolgbijdrage.

Op zoek naar voorbeelden?