Overige regelingen

Het Cultultuurfonds kent een aantal landelijke fondsen en stipendia waarvoor aparte richtlijnen, inzendtermijnen en aanvraagprocedures gelden. Voor uitzonderingen in de provincies, kunt u bij de provincie terecht.

Cultuurfonds voor Monumenten

Nationaal Restauratiefonds en het Cultuurfonds hebben in negen provincies Cultuurfondsen voor Monumenten ingesteld. Daaruit kunnen leningen met een lage rente worden verstrekt voor restauraties van particuliere monumenten. Het fonds is bedoeld voor:

  • provinciale- of gemeentelijke monumenten of geregistreerde beeldbepalende panden die een beschermd stads- en dorpsgezicht hebben .
  • monumenten in Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Noord-Holland of Zeeland. Let op: Door de grote vraag is er nu alleen beperkt geld beschikbaar in de provincies Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. 
  • particuliere eigenaren, onafhankelijke rechtspersonen of instellingen, geen (semi-) overheidsinstellingen.

U moet het restauratieplan voorleggen aan de gemeente die hiervoor een bouw- en/of monumentenvergunning verleent. De gemeente bepaalt welk deel van de totale restauratiekosten betrekking heeft op het constructief herstel van het monument of op de herstelkosten van de monumentale waarde. Op basis daarvan bepalen wij de hoogte van de laagrentende lening. Kosten voor onderhoud, verfraaiing en nieuwbouw worden niet in het leenbedrag meegenomen.

Monumentenfonds 1818

Via het MonumentenFonds 1818 kunnen eigenaren van monumentale kerken en gemeentelijke monumenten voor de (gedeeltelijke) herbestemming of restauratie van hun pand. Het fonds richt zich primair op de gemeenten Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer en Zoeterwoude. Ook aanvragen van buiten deze regio worden in behandeling genomen, mits deze betrekking hebben op genoemde regio's.

Het minimale leenbedrag is € 10.000, het maximum is € 400.000. De behandeling van de aanvragen en het financiële beheer van de lening wordt uitgevoerd door het Nationaal Restauratiefonds.

Conservatoren Stipendium

Dit stipendium is voor Nederlandse kunstmusea om wetenschappelijk onderzoek en werkervaring van juniorconservatoren te stimuleren. Met een bijdrage kan de zittende conservator voor een maximale periode van twee jaar worden vrijgesteld om onderzoek te doen. Zijn of haar werk wordt deze periode overgenomen door een jonge conservator.

Kunstmusea die niet beschikken over een (deels) door de overheid gefinancierd wetenschappelijk onderzoeksbudget kunnen vóór 1 juli een aanvraag indienen. Per jaar zijn maximaal vier stipendia beschikbaar van € 25.000. Bekijk hier de voorwaarden en aanvraagprocedure.

Fonds Perzik van Onsterfelijkheid

Dit fonds is bedoeld voor het behoud, herstel en instandhouding van graven, in het bijzonder grafmonumenten en -tekens van Nederlandse schrijvers. Personen en organisaties kunnen een aanvraag doen bij het fonds om auteursgraven te laten restaureren of te behoeden voor ruiming. 

Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds

Dit fonds is er voor kleinschalige projecten die tijdelijk braakliggende terreinen omvormen tot een groene omgeving en steunt projecten die braakliggende terreinen in de stad omvormen tot een groene omgeving, zoals buurttuinen, stadsgroentetuinen en schooltuinen. Het fonds is ook bedoeld om sociale cohesie en onderlinge betrokkenheid in de buurt te bevorderen. Een (buurt)vereniging of stichting kan in aanmerking komen voor ondersteuning voor een project voor een bedrag tussen de € 3.500 en € 5.000 . Een aanvraag kunt u indienen bij de Adviescommissie Natuur.