Richtlijnen programmering urban podiumproducties

aangepaste richtlijnen 2023

Theaters en/of podia kunnen tot 15 februari 2023 een aanvraag doen voor een bijdrage van het Cultuurfonds om de programmering van urban podiumproducties mogelijk te maken. Het gaat specifiek om programmering van producties uit de urban dance of het urban theater voor seizoen 2023-2024.  

Wat houdt de regeling in: 

 • Theaters/podia ontvangen een bijdrage van het Cultuurfonds om de programmering van urban podiumproducties mogelijk te maken en het mogelijke financiële risico af te dekken;
 • Het gaat om een garantiebijdrage. Als uit de financiële afwikkeling blijkt dat men (deels) uit de kosten komt voor de desbetreffende voorstelling wordt de toekenning van het Cultuurfonds deels uitbetaald of blijkt in het geheel niet nodig;
 • Vanaf 2022 is het alleen mogelijk een aanvraag te doen voor drie geprogrammeerde voorstellingen, niet langer voor één of twee. Er dient een marketingstrategie om (nieuw) publiek te bereiken voor deze voorstellingen als bijlage te worden aangeleverd.

Wie kan wat aanvragen? 

 • Het betreft een regeling voor alle theaters in Nederland met een grote, middelgrote of kleine zaal;
 • Voor kleinezaalvoorstellingen (zaalcapaciteit tot 250) kan een theater maximaal € 1.000 per voorstelling aanvragen;
 • Voor middenzaalvoorstellingen (zaalcapaciteit van 250 tot 550) max. € 2.000;
 • Voor grotezaalvoorstellingen (zaalcapaciteit ruim boven de 550 stoelen) max. € 3.000 per voorstelling.De regeling geldt niet voor festivals.

  Waarvoor is de bijdrage bestemd? 

 • De aanvraag is gericht op de programmering van producties uit de urban dance of het urban theater voor seizoen 2023-2024;
 • De regeling geldt (nog) niet voor muziekproducties

  De aanvraag bevat: 

 • De naam van de te programmeren artiesten/gezelschappen en een beschrijving ervan;
 • De motivatie om deze producties te programmeren; 
 • Hieruit moet eveneens blijken dat de voorstellingen passen binnen het bestaande beleid van het theater/podium, of dat het beleid van het theater/podium wordt aangepast, zodat de te programmeren urban voorstellingen hierin passen. Een toelichting hierop moet deel uitmaken van de aanvraag;
 • Er dient een marketingstrategie om (nieuw) publiek te bereiken voor deze voorstellingen als bijlage te worden aangeleverd;
 • Gegevens over de boeking zoals de speeldatum/-data, de garantie- of uitkoopsom en overige afspraken;
 • Het Cultuurfonds hecht waarde aan Fair Practice en fair pay. Daarom is het een vereiste dat minimaal de reguliere/gebruikelijke uitkoopsommen/garanties/partages van het te programmeren gezelschap worden gehanteerd.

  Budget: 

 • Er is een budget van 50.000 euro beschikbaar. Als dit budget wordt overvraagd, past het fonds de onderstaande criteria toe. 

Criteria: 

 • Bij de besteding van het beschikbare budget wordt gestreefd naar een brede geografische spreiding. Bij budgettaire krapte kan prioriteit worden verleend aan aanvragen afkomstig uit regio’s waar weinig urban aanbod is;
 • Bij de besteding van het budget wordt gestreefd naar een gevarieerde programmering van het aanbod. Ondersteuning van dezelfde programmering voor verschillende theaters is mogelijk. Bij budgettaire krapte is de pluriformiteit van het overall aanbod doorslaggevend;
 • Bij budgettaire krapte is het niet mogelijk een garantiebijdrage toe te kennen voor buitenlandse producties.

Indientermijn en -wijze: 

Looptijd: 

 • De regeling geldt voor het vijfde jaar (2023) en wordt mogelijk verlengd.