Festivals en Talentenplatforms

(Vervolg)aanvragen moeten worden ingediend volgens het online aanvraagformulier. Hiervoor gelden de reguliere indientermijnen.

Festivals

Festivals die op landelijk niveau een theater-, dans- of filmgenre vertegenwoordigen en daarbij onderscheidend zijn, kunnen aanvragen voor:

  • Een nieuw meerjarig onderdeel dat gericht is op nieuwe makers en/of talentontwikkeling. Het gaat om nieuwe en opgevallen makers. Het festival moet een nieuw initiatief starten waaraan extra (dus nieuwe) kosten verbonden zijn. Er moet sprake zijn van artistieke begeleiding in het kader van de talentontwikkeling.
  • Een nieuw meerjarig onderdeel dat gericht is op multimediale of technologische vernieuwing.

Een festival kan maximaal drie jaar achtereenvolgend een bijdrage krijgen. Daarna levert het fonds drie jaar geen bijdrage. Er kan tussen de € 20.000 en € 40.000 per jaar worden aangevraagd.

Wil je aanvragen voor een festivalonderdeel?  Lees hieronder verder. 

Festivalbeleid  

Festivals kunnen aanvragen indienen voor een nieuw en meerjarig programmaonderdeel dat zich richt op talentontwikkeling of nieuwe technologische ontwikkeling. Het Cultuurfonds kan een dergelijk programmaonderdeel vervolgens drie jaar lang ondersteunen. Het gaat om nieuwe programma’s/projecten waaraan het Cultuurfonds zich als enige geldschieter of als hoofdbegunstiger committeert. Het Cultuurfonds is ook als zodanig zichtbaar in de communicatie rondom het festivalonderdeel. 

Festivals kunnen een bijdrage aanvragen van minimaal  € 20.000 en maximaal € 40.000 per jaar.  In totaal is dat voor drie jaar een bijdrage tussen de € 60.000 en € 120.000.  

Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, dient het festival in de twee volgende jaren een aanvraag in die bestaat uit een korte evaluatie (inhoudelijk en financieel) van de laatste editie en een plan voor de komende editie. Deze plannen betreffen zowel het gehele festival als het specifieke onderdeel dat door het Cultuurfonds is ondersteund. Op basis hiervan wordt vervolgens besloten om wel of niet het tweede respectievelijk het derde bedrag toe te kennen. 

Festivals waarvan de aanvraag is gehonoreerd kunnen ten minste drie jaar na de laatste toekenning geen aanvraag indienen.   

Dubbele financiering  

Een aantal festivals programmeert voorstellingen die ook door het Cultuurfonds (kunnen) worden ondersteund. Hierbij gaat het om producties van nieuw en opvallend theatertalent en om bijzondere en met name kostbare producties van meer gevestigd talent. Bovengenoemd aanbod is de afgelopen jaren dikwijls dubbel ondersteund, dus zowel via bijdragen aan de festivals als aan de gezelschappen. Om aan deze overlapping van middelen een einde te maken, zullen aanvragen van festivals die aanbod betreffen dat al door het landelijk bureau wordt ondersteund, niet in behandeling worden genomen. 

Richtlijnen 

De producties moeten aansluiten bij de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds en de specifieke richtlijnen (vanaf p. 23 en verder) van het werkterrein Theater, Dans & Film. 

Talentenplatforms

(Nieuwe) talentenplatforms op het gebied van theater, dans en film die op landelijk niveau onderscheidend zijn, kunnen op basis van een beleidsplan een aanvraag indienen: 

  • Het platform moet een nieuw initiatief starten of zijn activiteiten uitbreiden of versterken, waaraan extra (dus nieuwe) kosten verbonden zijn. 
  • Het platform heeft een bewezen landelijk belang voor de sector.
  • Er is sprake van artistieke begeleiding in het kader van de talentontwikkeling.
  • Een platform kan maximaal drie jaar achtereenvolgend een bijdrage krijgen. Daarna levert het fonds drie jaar geen bijdrage. Er kan tussen de € 10.000 en € 15.000 per jaar worden aangevraagd.

Initiateven die geen sterke focus hebben op publieksbereik maar veeleer gericht zijn op de ontwikkeling van talent, worden door het Cultuurfonds gezien als talentenplatforms. Deze vooral op de sector gerichte presentatiemomenten hebben als doel nieuw talent te tonen aan een publiek van vakgenoten en vervullen een bescheiden functie bij het bereiken van brede en nieuwe publieksgroepen. Hoewel deze initiatieven soms de naam ‘festival’ hanteren, worden deze door het Cultuurfonds niet meer als festival beschouwd. Evenwel nemen deze hierna te noemen 'talentenplatforms' een belangrijke positie in binnen de keten en kunnen zij op grond hiervan als volgt voor een bijdrage in aanmerking komen: 

Talentenplatforms met een landelijk belang kunnen een driejarige bijdrage vragen voor versterking en/of uitbreiding van de activiteiten. De bijdrage van het fonds betreft uitdrukkelijk deze nieuwe plannen. De beoordeling geschiedt op basis van een beleidsplan waarin wordt beschreven hoe de bijdrage van het fonds wordt ingezet om de gewenste output te realiseren en hoe het platform na drie jaar verwacht de activiteiten voort te zetten zonder de fondsbijdrage. 

De talentenplatforms kunnen, afgaand op de huidige systematiek, een bedrag aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 15.000 per jaar. In totaal is dat voor drie jaar een bedrag tussen de € 30.000 en € 45.000.  

Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, levert het platform in de twee volgende jaren een evaluatie van de afgelopen ondersteunde editie aan en een plan voor de komende editie. Op basis hiervan wordt het tweede en vervolgens het derde jaarlijkse bedrag toegekend.  

Talentenplatforms waarvan de aanvraag is gehonoreerd kunnen ten minste drie jaar na de laatste toekenning geen aanvraag indienen.   

Richtlijnen 

De producties moeten aansluiten bij de algemene richtlijnen en de specifieke richtlijnen van het Cultuurfonds.  

Aanvragen 

Op deze pagina lees je alles over het doen van een aanvraag. We zien je aanvraag graag tegemoet.