Voorwaarden & procedure Cultuurmakersfonds

CULTUURMAKERSFONDS UPDATE

De strengere maatregelen die nu gelden in verband met Covid-19, hebben geleid tot meer mails en telefonisch contact van bezorgde aanvragers met een toekenning uit het Cultuurmakersfonds.

De meeste zorgen zijn er over de voorwaarde dat het toegekende project vóór 31 december 2020 moet beginnen. Sommige aanvragers kunnen hier door de strengere maatregelen niet meer aan voldoen. Hier zullen wij soepeler mee omgaan en de datum kan, indien nodig, uitgesteld worden tot zomer 2021.

Als aanvrager moet je hiervoor wel toestemming vragen. Deze vraag en eventuele andere vragen kunnen gemaild worden naar info@cultuurmakersfonds.nl met vermelding van het dossiernummer.

Mocht de aangevraagde wijziging gevolgen hebben voor de begroting, dan is het meesturen van een nieuwe begroting vereist.

Over het Cultuurmakersfonds 

Sinds het uitbreken van de coronacrisis ligt het culturele veld vrijwel stil. Makers kunnen hun vak nauwelijks meer uitoefenen. Nu er weer mogelijkheden ontstaan om kunst te presenteren aan kleine publieksgroepen, willen wij hen stimuleren om daarvoor aan de slag te gaan. Zeker in deze tijd is samenwerking essentieel. Hiertoe is het Cultuurmakersfonds ontwikkeld waarop collectieven van makers binnen de werkterreinen beeldende kunst, theater, film, muziek en Letteren (performance, lezing) een beroep kunnen doen. Wij hebben hiermee 300 cultuurprojecten gesteund.

Wat is het doel?

Initiatieven ondersteunen waarvan het publiek offline of online kan genieten, en zodoende een nieuwe impuls geven aan het culturele aanbod. Het gaat om projectfinanciering waardoor de kunst ondanks de coronacrisis in beeld en in ontwikkeling blijft.

Wie komt voor een bijdrage in aanmerking?

Stichtingen of collectieven (geen individuen) van professionele makers die actief zijn in de podiumkunsten, beeldende kunst en letteren en die geen meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen. Professionele makers tonen hun werk regelmatig bij erkende podia, instellingen of manifestaties. e.d. Een collectief dient te bestaan uit minimaal drie makers die werkzaam zijn in dezelfde of verschillende kunstdiscipline(s).

Onder makers verstaan wij: acteurs, auteurs, beeldend kunstenaars, choreografen, componisten, curatoren, dansers, dichters, film/documentaire- en theatermakers, fotografen, (mode)vormgevers, musici, scenaristen, scenografen, spoken word-artists e.d.

Aanvragen kunnen worden gedaan door:

 • rechtspersonen zonder winstoogmerk met een culturele doelstelling (kunnen alle bedragen aanvragen)
 • collectieven van professionele makers (dit hoeven dus geen rechtspersonen te zijn), waarvan de samenwerking een relevante meerwaarde heeft voor het publiek (aanvragen tot en met € 10.000).

Aan welke voorwaarden moet het project qua inhoud en opzet voldoen?

Op onderstaande punten en aanvullende criteria na zijn de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds van toepassing:

 • Het project is nieuw en qua inhoud, oorsprong en/of opzet gerelateerd aan de coronacrisis.
 • Het project moet uitvoerbaar zijn binnen de RIVM-richtlijnen vanwege Covid-19.
 • De uitvoering/presentatie van het project gaat uiterlijk op 31 december 2020 van start.

NB: Aanvragen bij het Cultuurmakersfonds voor alle projecten (ongeacht of deze een nationaal, regionaal of lokaal bereik hebben) moeten worden ingediend bij het landelijk fonds. Hiervoor dient het aparte aanvraagformulier te worden gebruikt, dat vanaf donderdag 11 juni online beschikbaar komt.

Hoe hoog is de bijdrage en wat zijn de financiële voorwaarden?

 • De bijdrage varieert van minimaal € 5.000 tot maximaal € 50.000. 
 • De hoogte van de bijdrage wordt bepaald aan de hand van de omvang van het project. (Dit wordt beoordeeld aan de hand van het aantal betrokken makers, het verwachte bezoekersaantal en de kosten van het desbetreffende project.)
 • In tegenstelling tot de gebruikelijke richtlijnen van het Cultuurfonds, kan de bijdrage de totale kosten van het project betreffen. Andere financieringsbronnen, zoals publieksinkomsten, zijn een pre maar geen voorwaarde voor ondersteuning. 
 • Uitbetaling: 
  • 80% wordt uitbetaald als voorschot obv betaalverzoek
  • het restant wordt uitgekeerd na ontvangst van een kort evaluatieverslag en een eindafrekening (uiterlijke inzendtermijn: eind 2021)

Hoe doe ik een aanvraag bij het Cultuurmakersfonds?

Lees onze Hulp bij aanvragen Cultuurmakersfonds, waarmee je stap voor stap door de aanvraag wordt geholpen. Aanvragen kan vanaf donderdag 11 juni 2020 om 9.00 uur via het algemene online aanvraagformulier (oranje button).

De procedure sluit zodra de capaciteit van het budget is bereikt.

Half juli 2020 is bekend welke projecten worden gehonoreerd.

Aandachtspunten:

 • Bij collectieven is de penvoerder verantwoordelijk voor de financiële verantwoording van het project
 • Aanvragen kan vanaf donderdag 11 juni 2020 om 9.00 uur. De procedure sluit zodra de capaciteit van het budget is bereikt (cq. voor ca 120% is aangevraagd).
 • Wij stellen alles in het werk om half juli uitsluitsel te kunnen geven.
 • Alle bestanden in pdf-formaat toevoegen
 • De aanvrager/penvoerder ontvangt per e-mail een samenvattend pdf-document. Daarin staan meer informatievelden dan in het formulier worden gevraagd. Dat is geen probleem
 • Er moet een kopie van een recent bankafschrift worden meegezonden met een duidelijke vermelding van het IBAN-nummer en de tenaamstelling. In het geval van een collectief is dat het bankafschrift van de penvoerder
 • In het geval van een collectief moet een pdf-bestand worden meegezonden met daarin kopieën van identiteitsbewijzen van de belangrijkste betrokken. Na een interne controle wordt dit bestand vernietigd
 • Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen
 • Projectplan max. 2 pagina's, zoveel mogelijk bondig, helder en concreet

Welke bedragen kunnen worden aangevraagd?

De volgende bedragen kunnen worden aangevraagd:

 • € 5.000
 • € 10.000
 • € 25.000
 • € 50.000

Er is op dit moment ca. € 2.000.000 beschikbaar.

De beoogde verdeling van het beschikbare budget ziet er als volgt uit:

 • 60 x € 5.000
 • 50 x € 10.000
 • 28 x € 25.000
 • 10 x € 50.000

Veelgestelde vragen

Waarom hebben jullie ervoor gekozen niet meerjarig ondersteunde makers en initiatieven te ondersteunen?
Organisaties met meerjarige subsidie worden minder hard getroffen door de coronacrisis omdat de subsidie voorlopig doorloopt en overheden en fondsen coulant omgaan met geldende richtlijnen.

Waarom kiezen jullie voor ondersteuning van makers op de terreinen beeldende kunst, theater, muziek, dans, film en (uitvoerende) letteren?
Makers binnen deze disciplines worden hard geraakt omdat hun projecten ten gevolge van de crisis slechts door een gering aantal mensen kunnen worden bekeken.

Waarmee financieren jullie deze nieuwe aanvraagmogelijkheid?
Dankzij een anonieme schenking én de opbrengst van het recent gestarte initiatief #DoeMeeMetJeAOW kunnen wij dit programma starten. Wij zullen de komende tijd extra fondsenwervende inspanningen verrichten om dit budget verder aan te vullen. Het Cultuurfonds verwelkomt iedereen die financieel wil bijdragen aan cultuur.

Kan ik ook een reguliere aanvraag indienen?
Ja, kijk op https://www.cultuurfonds.nl/inzendtermijnen voor informatie over de werkterreinen en de indientermijnen.

Waar vind ik het aanvraagformulier voor het Cultuurmakersfonds?
Via een link op deze pagina kan je een aanvraag indienen.

Wat gebeurt er als het budget helemaal is besteed en ik nog geen aanvraag heb ingediend?
Als het budget op is zal deze regeling worden gesloten. Wij blijven ons inspannen om extra middelen te werven zodat het Cultuurmakersfonds kan worden aangevuld.

Waarop is de verdeling van het budget gebaseerd?
Met het Cultuurmakersfonds willen wij makers de kans geven om in korte tijd een plan te ontwikkelen dat past binnen de coronaregelgeving. Naar verwachting zullen er vooral veel kleinschalige initiatieven ontstaan, die wij steunen met lagere bedragen. Maar we willen ook de kans bieden aan groot opgezette projecten waarbij meer makers betrokken zijn of die om andere redenen kostbaar zijn. Om ook enkele grotere en duurdere projecten te kunnen financieren hebben wij hiervoor, zij het in mindere mate, hogere bedragen voor bestemd.

Welke informatie wordt er gevraagd in het aanvraagformulier?
De volgende informatie wordt in het aanvraagformulier opgevraagd:

 • Titel van het project
 • Een samenvatting van het project
 • Geef aan in welke mate het initiatief verband houdt met de huidige Coronacrisis. En in welke mate het initiatief ook na de crisis gecontinueerd wordt
 • Vermeld de belangrijkste betrokkenen bij het project. Wie organiseert het en wie doen er mee?
 • Totale kosten project
 • Bedrag dat wordt aangevraagd (€ 5.000, € 10.000, € 25.000 of € 50.000)
 • Start project (opening, vernissage, première, lancering e.d.)
 • Eind project (sluiting, finissage e.d.)
 • Hoofdlocatie (plaats) van activiteit/evenement (in welke plaats)
 • Specifieke locatie project (indien van toepassing) (bijvoorbeeld openbare ruimte, podium e.d.)
 • Aantal betalende bezoekers (indien van toepassing)
 • Aantal niet betalende bezoekers (indien van toepassing)

Welke bijlagen moet ik toevoegen?
Dit zijn de bijlagen die als pdf-bestand meegezonden moeten worden. Onvolledige aanvragen worden niet behandeld.

 • Projectplan max. 2 pagina's, zoveel mogelijk bondig, helder en concreet
 • CV’s van alle betrokkenen in één pdf-bestand
 • Begroting en dekkingsplan
 • Kopie bankafschrift aanvrager/penvoerder (niet ouder dan 2 maanden)
 • Indien podiumkunsten: speellijst
 • Indien organisatie (stichting/vereniging) recent uittreksel Kamer van Koophandel
 • Indien collectief: één pdf-bestand met daarin kopieën van identiteitsbewijzen van de belangrijkste betrokken. Na een interne controle wordt dit bestand vernietigd

Wanneer hoor ik of mijn aanvraag is gehonoreerd?
Vanaf half juli is bekend welke aanvragen worden gehonoreerd.

Als ik de keuze heb om vanuit een stichting of vanuit een collectief aan te vragen, wat heeft dan de voorkeur?
Het is handiger om in dat geval via een stichting aan te vragen. Bedragen vanaf € 25.000 kunnen alleen door rechtspersonen zonder winstoogmerk worden aangevraagd (stichtingen en verenigingen).

Wat betekent de “relevante meerwaarde” die de samenwerking moet hebben?
De samenwerking van de betreffende makers moet in een project resulteren dat vanwege de samenwerking extra betekenis en impact heeft voor het publiek. De aanvrager moet dit toelichten.

Kan mijn project ook zowel offline als online worden uitgevoerd?
Ja dat kan.

Moet(en) de locatie(s) en de data van de uitvoering/presentatie in de aanvraag worden genoemd?
Ja, maar het mogen ook opties zijn.

Zijn kostuum- en decorontwerpers ook makers?
Ja scenografen, vormgevers, ontwerpers zijn makers.

Het lukte mij op 11 juni al om succesvol mijn aanvraag in te dienen. Moet ik de aanvraag opnieuw doen?
Alle aanvragen die op 11 & 12 juni 2020 ondanks de haperingen via het aanvraagformulier zijn binnengekomen worden bekeken. Heb je geen ontvangstbevestiging ontvangen na het invullen van het online formulier mail dan naar: chat@cultuurfonds.nl. Wegens de drukte kan het enkele dagen duren voor je antwoord krijgt.

Kan ik mijn aanvraag ook op een andere wijze indienen?
We nemen alleen aanvragen in behandeling die via het online formulier zijn ingediend.

Ik was nog bezig met een aanvraag toen het loket dicht ging. Kan ik mijn aanvraag nog afmaken?
Aanvragers die bij het sluiten van de regeling/formulier/loket bezig waren, konden hun aan aanvraag nog afmaken, deze worden meegenomen.

Lieve makers,

Dank voor de prachtige plannen die jullie massaal hebben ingediend. Het spijt ons dat we de poort niet langer open kunnen houden maar met alle huidige aanvragen is het budget al ruimschoots overschreden. Wij gaan er zorgvuldig naar kijken en je krijgt uiterlijk half juli bericht over je aanvraag. Ook doen we ons uiterste best om het Cultuurmakersfonds weer aan te vullen want we weten als geen ander hoe hoog de nood is.