Biodiversiteit

Door kleine en grote veranderingen, zowel in Nederland als op wereldwijd niveau, staat de biodiversiteit onder druk. Zo is er veel aandacht voor de bijenstand, loopt het aantal grutto’s terug en dreigt de korenwolf te verdwijnen. Soortenorganisaties en terreinbeheerders zetten zich in voor het in stand houden en terugbrengen van (bedreigde) flora en fauna. Van de ‘grote namen’ zoals de grutto tot de voor het grotere publiek onbekende soorten als de kleine schorseneer.

Het Cultuurfonds maakt bijzondere projecten op het gebied van biodiversiteit mogelijk. Denk aan beheer ondersteunend onderzoek, poelenherstel of het treffen van soort-ondersteunende maatregelen.

Wij vinden het belangrijk dat:

  • Het project is voorzien van voldoende onderbouwing;
  • Het project richt zich op een of meerdere in Nederland voorkomende soorten, flora dan wel fauna;
  • Een ingreep waar mogelijk in een breder plaatje wordt gezet. Zo profiteert niet een enkele soort van een project, maar een heel (deel) van het ecosysteem. Waar mogelijk voor een brede aanpak wordt gekozen, waardoor een heel stuk van het ecosysteem van een ingreep profiteert;

Voorbeeldprojecten:

  • Herstel van enkele poelen in het Belmonte Arboretum Wageningen. De poelen zijn lek, verland en/of te klein en raken bij droogte snel water kwijt. Door de poelen te herstellen wordt leef- en drinkgelegenheid voor een scala aan diersoorten gecreëerd. In het bijzonder voor de bedreigde kamsalamander.
  • Onderzoek naar beheermaatregelen voor het herstel van de jeneverbespopulatie door Het Drentse Landschap. Een keldering van de jeneverbespopulatie vormde de aanleiding voor een onderzoek ten behoeve van het geven van beheersmatige adviezen. De jeneverbes is een van de drie inheemse naaldboomsoorten in Nederland.
  • Onderzoek naar knakalen langs de Waal door RAVON. Veel palingen raken dodelijk beschadigd tijdens de trek naar de zee. De exacte omvang en redenen van de sterfte is echter onduidelijk. Middels de resultaten van dit onderzoek kan worden bepaald welke stappen nodig zijn om de palingsterfte tegen te gaan.
  • Herstel van het rozenkransje op Texel door Science4Nature. De afgelopen decennia is het aantal vindplaatsen van deze vroeger algemene soort sterk afgenomen. In dit project worden de bestaande populaties versterkt en vinden op geschikte locaties herintroducties plaats.