Landschap

Nederland kent een variatie aan landschappen welke grotendeels zijn gevormd onder invloed van menselijke activiteit. De verschillende landschappen met ieder hun eigen elementen zijn een lust voor het oog. Daarnaast bieden zij een onderkomen aan verschillende soorten flora en fauna. Door veranderingen in het gebruik van gronden verdwijnen karakteristieke landschapselementen en dreigt het landschap meer uniform te worden. Verschillende terreinbeherende organisaties zetten zich in voor de instandhouding en het herstel van landschappen en landschappelijke elementen.  

Het Cultuurfonds maakt bijzondere projecten op het gebied van landschap mogelijk. Denk aan terreininrichting, aanpassingen ten behoeve van de waterhuishouding en het herstel van landschappelijke elementen. Daarnaast heeft het Cultuurfonds beperkt de mogelijkheid om bij te dragen aan de aankoop van gronden.  

Wij vinden het belangrijk dat: 

  • Het een ingreep op- of aankoop van een terrein betreft welke niet in handen is van een overheidsinstantie; 

  • Een ingreep of herinrichting van voldoende (wetenschappelijke en/of historische) onderbouwing is voorzien. 

Voorbeeldprojecten: 

  • Het herstel van een tiental landschappelijke elementen door Landschap Overijssel. Het betrof hier het herstel van aardkundig en immaterieel erfgoed, en tevens het onder de aandacht brengen van dit erfgoed bij omwonenden. Denk aan het herstel van een oude beekloop en een olmenbos.  

  • Natuurontwikkeling in kweldergebied Peazemerlannen door It Fryske Gea. Door aanpassingen in de waterhuishouding kan zoet water beter worden vastgehouden en wordt verdroging in de zomer voorkomen. Dit heeft positieve gevolgen voor de overlevingskansen van onder meer kuikens, welke leven op insecten uit het slik. 

  • Herstel van hagenlandschap De Maasheggen door Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Negentien kilometer heg werd in dit project hersteld in een gebied waar de resterende heggen door schaalvergroting dreigden te verdwijnen. Zo blijft dit unieke landschap met een hoge cultuurhistorische waarde behouden en wordt de biodiversiteit verbeterd.  

  • De aankoop van vijftig hectare grond door Stichting Mooi Binnenveld. Door deze aankoop wordt het areaal aan natuuroppervlak vergroot. Op termijn kan blauwgrasland en trilveen zich op deze gronden ontwikkelen.