Aanvragen Gelderland

Voor wie?

Voor projecten in Gelderland kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis, letteren, muziek, theater, dans, documentaires, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. Er zijn ook nog enkele aanvullende richtlijnen van het Cultuurfonds Gelderland en voor de groene speelpleinen.

Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt u samen met het manuscript, mee met uw online aanvraag. 

Als een aanvraag wordt ingediend, gaat het om een bijzonder project. Er wordt daarom vanuit gegaan dat uw organisatie ook een eigen financiële bijdrage uit de algemene middelen doet. De hoogte van de eigen bijdrage is lastig aan te geven; richtlijn is minimaal 5-10% van de totale kosten van het project. 

Als het niet mogelijk is een eigen financiële bijdrage te doen, is het verstandig dit in de motivatiebrief te vermelden. 

Inzendtermijnen

Stuur de aanvraag altijd in vóórdat het project van start gaat. De startdatum moet na de vergaderdatum liggen. 

Vergaderdata 2023
Uiterste inleverdata 2023
17 maart16 januari 
2 juni10 april
22 september10 juni
1 december9 oktober

Aanvragen voor aanschaf van investeringen als apparatuur, kleding en instrumenten worden op de laatste dag van iedere maand behandeld. Bovengenoemde inzendtermijnen zijn voor deze aanvragen niet van toepassing. Let op: de aankoop mag nog niet zijn gedaan. De aanvragen moeten uiterlijk een week van tevoren zijn ingediend. Voor investeringen van muziekverenigingen wordt slechts één investeringsaanvraag per drie jaar in behandeling genomen. Het is dus raadzaam een begroting te maken voor drie jaar.

Aanvragen

U kunt online uw aanvraag doen voor deze provincie. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt zo mogelijk u samen met (een gedeelte van) het manuscript en/of een proefopmaak, mee met uw online aanvraag.

Bij een aanvraag voor investeringen (instrumenten of apparatuur) moet u in ieder geval tijdens de online aanvraag het volgende uploaden:

 • Uittreksel kvk
 • Statuten
 • Offerte

Bij een aanvraag voor evenementen (zoals festival, concert, educatieproject) het volgende: 

 • Recent uittreksel KvK
 • Kopie statuten
 • Jaarverslag/jaarrekening
 • Motivatiebrief
 • Projectplan 
 • Projectbegroting en dekkingsplan (andere bijdragen specificeren en eigen bijdrage vermelden)
 • Publiciteitsplan 
 • Overzicht recente activiteiten (indien van toepassing)
 • Overzicht deelnemers c.q. objecten of bruikleen (indien van toepassing)

Let op: bestuurders mogen geen betaald werk voor het project doen, zoals in lijn met de Governance Code Cultuur.

De afdeling Gelderland kent doorgaans bedragen toe die variëren van € 500 tot € 5.000. De gemiddelde bijdrage is € 2.500. De hoogte van een toekenning is afhankelijk van in hoeverre de projecten aansluiten bij onze doelstellingen en algemene richtlijnen. Ook wordt bijvoorbeeld gekeken naar het bereik, de kwaliteit, de uitzonderlijkheid voor de regio en hoe realistisch de begroting en het dekkingsplan zijn.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek. De voorwaarden staan in de toekenning.