Onze organisatie

Het Cultuurfonds is een stichting. Door de verbinding tussen hoofdkantoor en de twaalf provinciale afdelingen, kunnen we cultuur en natuur door het hele land en over de volle breedte ondersteunen en goed voeling houden met wat nodig is.

  • Cathelijne Broers is onze directeur/bestuurder. Zij is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van het Cultuurfonds en heeft de dagelijkse leiding. 

    De Raad van Toezicht houdt toezicht op ons beleid en op de (financiële) gang van zaken bij het Cultuurfonds en geeft advies. De leden van onze Raad van Toezicht komen uit particuliere organisaties, bedrijfsleven, overheid en politiek.

    Over ons financiële beleid wordt de Raad van Toezicht geadviseerd door de Financiële Audit- en Beleggingscommissie. Die commissie beoordeelt de jaarrekening, het activiteitenbudget en de kostenbegroting. Waar deze commissie voor staat is vastgelegd in een reglement.

Financieel beleid

Het Cultuurfonds is een fondsenwervende instelling met vermogen. We dekken de organisatiekosten zoveel mogelijk met de opbrengsten uit dit vermogen, waardoor er meer overblijft om activiteiten te ondersteunen. Hiervoor hebben we een bestemmingsreserve, die wordt belegd in effecten. Donaties en collectegelden worden niet belegd, maar in het jaar na ontvangst besteed aan onze doelstelling voor cultuur.

Beleggingsbeleid

Het eigen vermogen dat we aanhouden voor de lange termijn en om onze continuïteit te waarborgen,  beleggen we in effecten. Daarnaast beleggen we de vermogens van de CultuurFondsen op Naam conform de wensen van de instellers, de schenkers. Binnen de gestelde grenzen van het duurzaam beleggingsbeleid, streven we naar een maximaal financieel rendement gebaseerd op een matig defensieve strategie. Gezien de langetermijndoelstelling van het vermogen en de voldoende aanwezigheid van reserves accepteren we een redelijke mate van volatiliteit.

Het Cultuurfonds volgt de aandelenportefeuille van een index die bestaat uit de top 25 procent meest duurzame bedrijven, waarbij producten met een negatieve impact - zoals controversiële wapens, nucleaire energie, en genetische modificatie- worden uitgesloten.