Fiscale voordelen

Als jij het Cultuurfonds een warm hart toedraagt, dan kun je het fonds op verschillende manieren financieel ondersteunen. Bij giften aan het Cultuurfonds kun je gebruik maken van belastingvoordeel.

Het Cultuurfonds is door de Belastingdienst aangemerkt als 'culturele algemeen nut beogende instelling' (culturele ANBI). Hierdoor kun je een schenking fiscaal in aftrek brengen, inclusief een verhogingsfactor, zodat de aftrekbare som hoger is dan je daadwerkelijke gift. Over de eerste € 5.000 die je schenkt, is er sprake van een verhogingsfactor van 25%. Als je bijvoorbeeld € 1.000 schenkt, dan is je fiscale aftrek € 1.250.

Afhankelijk van de soort schenking kan er soms nog een drempel worden toegepast. Het Cultuurfonds hoeft geen schenkbelasting af te dragen over jouw gift. Dit betekent dat elke euro volledig ten goede komt aan cultuur én natuur. Indien gewenst kun je bij je periodieke schenking een voorkeur aangeven voor de besteding ervan. Bij een schenking van € 50.000 of meer is het mogelijk om een fonds op naam in te stellen. Schenken met je bedrijf? Wil je aan het Cultuurfonds schenken met je bv? Dat kan door middel van een schenking. Dat wordt niet gezien als een zakelijke uitgave, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel ten laste van de winst van je bedrijf gebracht worden. 

Het bedrag kun je aftrekken van de fiscale winst voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Dit geldt voor zowel een eenmalige als periodieke schenking. De aftrek is maximaal 50% van de winst, met een maximum van €100.000. Een schenking aan een culturele ANBI heeft een verhogingsfactor van 50% over maximaal de eerste €5.000.

Stichting het Cultuurfonds

Naam, fiscaal nummer en contactgegevens
Naam instelling: Stichting het Cultuurfonds
RSIN/Fiscaal nummer: 0029.63.425

het Cultuurfonds
Postbus 19750
1000 GT Amsterdam
020 520 6130
info@cultuurfonds.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden
Het Cultuurfonds heeft een Raad van Toezicht met een statutair bestuurder/directeur, mevrouw drs. C. H. Broers. De directeur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen van het fonds op zowel provinciaal als landelijk niveau en in Europees verband.

Statutaire doelstelling

 1. De stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk:
  1. cultuur, natuur en wetenschap in nationaal (binnen het Koninkrijk der Nederlanden) en internationaal verband te bevorderen;
  2. het mecenaat te bevorderen en te faciliteren, ten behoeve van cultuur, natuur en wetenschap, alsmede van aanverwante filantropische werkterreinen.
   en al hetgeen met vorenstaande (1.1 en 1.2) verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  1. middelen te besteden aan en beschikbaar te stellen voor activiteiten binnen de genoemde werkterreinen;
  2. het (doen) geven van voorlichting over de eigen activiteiten en over het belang van mecenaat en filantropie in het algemeen.

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Meer informatie over het beloningsbeleid vindt u in het jaarverslag 2022.

Beleidsplan
In december 2021 heeft het Cultuurfonds met goedkeuring van de Raad van Toezicht een meerjarenbeleidsplan vastgesteld waarin de beleidsvoornemens voor de jaren 2022-2025 zijn uitgewerkt.

Activiteitenverslag & financiële verantwoording
Een uitgebreid verslag van de activiteiten van het Cultuurfonds en een financiële verantwoording vindt u in het jaarverslag.

Erkenningspaspoort
Het Cultuurfonds is erkend door toezichthouder CBF, bekijk hier ons CBF-Erkenningspaspoort.

Klachtenprocedure
Het Cultuurfonds kent een algemene klachtenprocedure. Tegen een besluit van het Cultuurfonds over het al dan niet toekennen van een bijdrage aan een specifiek initiatief, kan in beginsel geen bezwaar worden gemaakt.

Wertheimer-Stichting

Naam, fiscaal nummer en contactgegevens
Naam instelling: Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie
RSIN/Fiscaal nummer: 8094.33.898

het Cultuurfonds
Mw. M.E. Nass
Postbus 19750
1000 GT Amsterdam
+31 20 520 6130

maud@cultuurfonds.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden
Voorzitter: mw. drs. M.H.N.G. Cornips
Bestuurslid: drs. E.C.P.M. Hermans
Bestuurslid: mw. J. van IJken
Bestuurslid: mw. A.S.C. Ruygt, MA 
Penningmeester/secretaris: drs. J. van Straten
Bestuurslid: mw. C.C. von Waldthausen, MA
Ambtelijk secretaris: mw. M.E. Nass, MA

Statutaire doelstelling
De stichting stelt zich, met behulp van een daartoe bestemd vermogen, ten doel de bevordering van de Nederlandse fotografie in het algemeen en steun aan oprichting en instandhouding van een Nederlands fotomuseum, waarin zowel de professionele als de amateuristische beoefening van de fotografie tot hun recht komt, in het bijzonder.

Beleidsplan

De activiteiten van de Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie zijn geregeld in de akte van “Schenking periodieke uitkering” d.d. 14 november 1994 en in de akte “Aanvaarding schenking” door het Prins Bernhard Cultuurfonds d.d. 2 december 1994, verleden door mr. H.B.H. Kraak. Deze aktes zijn eveneens van toepassing op de besteding van het CultuurFonds op Naam “Wertheimer Fonds”.

De stichting stelt zich, met behulp van een daartoe bestemd vermogen, ten doel de bevordering van de Nederlandse fotografie in het algemeen en steun aan oprichting en instandhouding van een Nederlands fotomuseum, waarin zowel de professionele als de amateuristische beoefening van de fotografie tot hun recht komt, in het bijzonder.

De stichting adviseert louter het Cultuurfonds over de besteding (van de rendementen) van het CultuurFonds op Naam genaamd “Wertheimer Fonds”, zoals dat door het Cultuurfonds wordt beheerd.

Bij zijn overlijden heeft prof. mr. Hein Wertheimer in 1997 circa € 10 miljoen nagelaten aan het Cultuurfonds met de opdracht daarmee een CultuurFonds op Naam in te stellen. Hij wilde zijn vermogen ter beschikking stellen voor de oprichting en instandhouding van een fotomuseum waarin zowel de professionele als de amateuristische beoefening der fotografie tot hun recht komen. In 2003 concludeerde het stichtingsbestuur dat het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam de beste kansen had uit te groeien tot de instelling die de heer Wertheimer voor ogen stond. Sindsdien heeft het Cultuurfonds uitsluitend dit museum uit het Wertheimer Fonds begunstigd.

Het bestuur van de Wertheimer-Stichting monitort de ontwikkelingen in het Nederlands Fotomuseum en brengt minimaal eens in de vier jaar advies uit aan het Cultuurfonds over de aanwending van het Wertheimer Fonds. Het bestuur adviseerde het Cultuurfonds in 2021 om het Nederlands Fotomuseum voor de jaren 2021 tot en met 2024 een bijdrage van € 400.000 per jaar uit het Wertheimer Fonds in het vooruitzicht te stellen. In 2024 zal een nieuw advies voor de periode 2025 tot en met 2028 gegeven worden.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning, anders dan een eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten. De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Activiteitenverslag
Het bestuur adviseerde het Cultuurfonds in 2021 om het Nederlands Fotomuseum voor de jaren 2021 tot en met 2024 een bijdrage van € 400.000 per jaar uit het Wertheimer Fonds in het vooruitzicht te stellen.

Het bestuur kwam in 2023 tweemaal bijeen om de ontwikkelingen van het Nederlands Fotomuseum te bespreken.

Financiële verantwoording

Jaarstukken 2023

Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland

Naam, fiscaal nummer en contactgegevens
Naam instelling: de stichting staat als Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 41150537
RSIN/Fiscaal nummer: 002302834

het Cultuurfonds
Mw. M.V. Zagaynova
Postbus 19750
1000 GT Amsterdam
+31 20 520 6130
masha@cultuurfonds.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden
Een lid aangewezen door Stichting Cultuurfonds: mw. drs. C.H. Broers (secretaris)
Een lid aangewezen door Stichting Kansfonds: mw. drs. H.M.C. Hulsebosch (penningmeester)
Een lid aangewezen door Stichting Loterijacties Volksgezondheid: dhr. drs. T.A.J. Oostrom
Een lid aangewezen door Stichting Oranje Fonds: mw. drs. S.A. Jetten (vice-voorzitter)
Een lid aangewezen door Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid
en Veteranenzorg: mw. drs. M.A. van Schijndel
Door de leden gekozen: dhr. J. Franssen (voorzitter)

Statutaire doelstelling
De stichting stelt zich ten doel belangen te behartigen van instellingen die, nationaal en/of internationaal, werkzaam zijn op het gebied van maatschappelijk welzijn, volksgezondheid en cultuur.

Beleidsplan
Het beleid van de stichting richt zich op het behartigen van de belangen van de aangesloten organisaties op het gebied van kansspelen en de wetgeving daarover. Daarvoor is het nodig ontwikkelingen te volgen en zo nodig bij te sturen. Verder volgt de stichting zelf of via haar leden de ontwikkelingen op het terrein van cultuur, natuurbehoud, maatschappelijk welzijn, gezondheid en ziekte, vrede en veiligheid.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning.

Activiteitenverslag
De belangrijkste activiteiten van de stichting zijn het werven van loterij-inkomsten en de verdeling daarvan onder deze instellingen, alsmede het behartigen van de belangen bij de Nederlandse Loterij (NLO). Daarnaast neemt ALN deel in het Goede Doelen Platform om het mislopen van de omzet door de toetreding van de online kansspelen te voorkomen.

Financiële verantwoording
U vindt de verantwoording van 2023 in het standaardformulier en in het jaarverslag van 2023.