Overijssel

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
overijssel@cultuurfonds.nl
(038) 499 9339

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Overijssel? Kijk dan eerst of het project voldoet aan de richtlijnen en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Overijssel uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Huur licht, geluid en podiumdelen

Het Cultuurfonds Overijssel biedt groepen die zich bezig houden met podiumkunsten de mogelijkheid theatertechnische faciliteiten in de vorm van licht, geluid en podium(delen) te huren. Daarmee kan men een voorstelling professionaliseren.

Geven

Wilt u cultuur, natuur of wetenschap steunen in Overijssel? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds.


Fondsen op Naam

Feteris-Oosterbaan Fonds
Dit fonds ondersteunt muziekbeoefening in de regio’s Noord-West Overijssel en Noord/Veluwe.

Haersoltefonds Overijssel
Ondersteunt initiatieven voor educatie en talentontwikkeling op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst en natuur in de provincie Overijssel (w.o. ook beurzen voor talentvolle musici).

Henk Jan van den Berg Fonds
Voor amateur muziekbeoefening op het platteland van Overijssel.

Herman Krop Fundatie
Steunt culturele projecten in Zwolle en omgeving.

KCIPO
De Provincie Overijssel geeft een impuls aan kleine culturele initiatieven in de provincie met het fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO). 

Köbo Fonds
Voor educatieve projecten op het gebied van muziek, dans of theater voor jongeren die hier niet of nauwelijks mee in aanraking komen.

Kouwelaar Popma Fonds
Dit fonds ondersteunt natuureducatieprojecten in de provincie Overijssel.

Marke van Streukel/Marke van Berkum Fonds
Steunt natuurbehoud, (rechts)wetenschap en monumentenzorg in de provincie Overijssel. Voor ondersteuning komen met name in aanmerking projecten van het Overijssels Landschap, de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG) en de Stichting Overijsselse Molen.

Muziekstudiefonds voor Drenthe en Overijssel
Draagt bij aan projecten ter bevordering van de beoefening van klassieke muziek in Drenthe en Overijssel.

Van Heek Boekelo Fonds
Dit fonds is er voor projecten voor culturele, historische en landschappelijke situaties en initiatieven in en rondom Boekelo, Usselo en Twekkelo.

Stadsfonds Almelo
Dit fonds ondersteunt en stimuleert kunst en cultuur in Almelo. Het is een fonds van en voor de lokale gemeenschap.

ZuGo Fonds

Dit fonds helpt financieel met het ondersteunen van culturele projecten in de provincies Gelderland en Overijssel, met een voorkeur voor Zutphen. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland en Overijssel.

Cultuurmakersinitiatief Overijssel

Sinds het uitbreken van de coronacrisis ligt het culturele veld vrijwel stil. Cultuurmakers kunnen hun vak nauwelijks meer uitoefenen. Nu er dit jaar wellicht weer mogelijkheden ontstaan om kunst te presenteren, willen wij hen stimuleren om daarvoor aan de slag te gaan. Hiervoor hebben we het idee opgevat om één initiatief substantieel financieel te ondersteunen in de ontwikkeling én uitvoering.

Cultuurmakers kunnen hiervoor plannen indienen.

Wat is het doel?

Eén plan, zowel in de ontwikkeling als de uitvoering te ondersteunen waarvan het publiek fysiek kan genieten. Daarbij moet het gaan om een project dat in nauwe verbinding staat met de natuur en ook op een locatie in de natuur binnen de provincie Overijssel wordt uitgevoerd. De plannen kunnen betrekking hebben op alle werkterreinen van het Cultuurfonds. Het streven is om het project in 2021 uit te voeren.

Wie kan een plan indienen?

Cultuurmakers – bij voorkeur Overijsselse makers – zowel professioneel als amateur. Indien professioneel: er moeten zoveel mogelijk amateurs bij betrokken worden.

Onder Cultuurmakers verstaan wij: culturele organisaties (bijvoorbeeld gezelschappen, podia, musea en overige organisaties in de culturele en creatieve sector) en individuele makers die binnen de provincie Overijssel actief. 

Hoe hoog is de bijdrage?

Aan de ontwikkeling en uitvoering draagt het Cultuurfonds Overijssel maximaal € 100.000 bij. De bijdrage kan de totale kosten van het project betreffen.

Procedure

 • Dien het plan vóór 1 april 2021 in via overijssel@cultuurfonds.nl
 • Uit alle ingediende plannen worden er maximaal 5 geselecteerd, die op woensdag 7 april 2021 via een pitch door de makers kunnen worden toegelicht.
 • Afhankelijk van de dan geldende COVID-maatregelen zal deze pitch fysiek of digitaal zijn.
 • Z.s.m. daarna wordt bekendgemaakt welk plan is uitgekozen voor definitieve uitvoering. Zowel de selectie als de definitieve keuze ligt bij het Cultuurfonds. Hierop is geen bezwaar of beroep mogelijk.
 • Met de verdere uitwerking en uitvoering van het gehonoreerde plan kan daarna worden begonnen, waarbij het Cultuurfonds tussentijds op de hoogte gesteld wil worden van de vorderingen. 

Aan welke voorwaarden moet het plan voldoen?

Het gaat om een globaal plan waarin:

 • het project – dat nog niet eerder mag zijn uitgevoerd - inhoudelijk wordt beschreven;
 • aangegeven staat wat het plan gaat opleveren. Niet alleen in financiële zin maar bijvoorbeeld ook hoe het gaat bijdragen aan het vergroten van het aanbod of bereik;
 • beschreven staat welke samenwerkingspartners erbij worden betrokken en op welke wijze;
 • wordt opgenomen hoe men het publiek/doelgroep verwacht te bereiken;
 • een inschatting wordt gegeven van het totale kostenplaatje en een grove schets waar het budget voor nodig is. Mocht het totaalbedrag groter zijn dan de bijdrage van het Cultuurfonds Overijssel, geef dan aan waar het overige deel van de financiering vandaan wordt gehaald
 • beschreven staat op welke wijze de communicatie en marketing gaan plaatsvinden

Aandachtspunten:

 • Het project moet uitvoerbaar zijn binnen de RIVM-richtlijnen vanwege Covid-19.
 • Als de huidige maatregelen nog niet zijn versoepeld zal de uitvoering naar 2022 worden verschoven.
 • De uitvoering/presentatie van het project vindt bij voorkeur in 2021 plaats.
 • Het plan en de beoogde uitkomsten hoeven niet persé online deelbaar te zijn

Informatie/Telefonisch spreekuur

Voor meer informatie en vragen, mail naar overijssel@cultuurfonds.nl

Telefonisch spreekuur: gedurende de maand maart 2021 op maandagen en woensdagen tussen 10.00 en 11.00 uur via tel.nr 038-4999339 (vooraf aanmelden via de mail).

Corona-investeringsregeling Kleine Initiatieven

Vanaf 1 januari 2021 wordt met medewerking van de Provincie Overijssel (vanuit het Fonds Kleine Culturele Initiatieven I) een corona-investeringsregeling opengesteld. Via deze regeling is het mogelijk tot 2.500 euro aan te vragen voor investeringskosten om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden.

Regeling kleine natuurprojecten

Voor vrijwilligers die initiatief nemen om meer groen in de provincie Overijssel te brengen, is er per 1 januari 2020 de Regeling kleine natuurprojecten. Zij kunnen een bijdrage aanvragen voor bijvoorbeeld nestkasten, een pluktuin, insectenweide of een educatief project waarbij natuur centraal staat.

Educatie Groene Schoolpleinen

Het Cultuurfonds Overijssel ondersteunt 25 basisscholen met een groen schoolplein om daar nog meer uit te halen. Deze scholen krijgen een natuurworkshop, een jaar lang begeleiding voor hun docenten en een werkkist ‘En nu naar buiten’. Voorwaarde is dat zij hun schoolplein vergroenen via Groene Schoolpleinen Overijssel.

Aanmelden
De scholen kunnen zich vanaf 24 augustus 2020 aanmelden voor dit pakket ter waarde van €1.000 via www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl. Daar kunnen zij nu ook al meer informatie vinden over de voorwaarden voor deelname. Voor de regeling geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. In totaal is er dus €25.000 beschikbaar voor deze regeling.

De basisscholen die een aanvraag willen indienen, moeten al gebruik maken van de subsidie om hun schoolplein te vergroenen of al een groen plein hebben.

Samenwerking 
Omdat in de praktijk blijkt dat het leerkrachten vaak nog ontbreekt aan kennis en kunde hoe ze hun plein voor educatie in kunnen zetten, heeft Groene Schoolpleinen Overijssel aangeklopt bij het Cultuurfonds voor een samenwerking. Met praktische hulpmiddelen die nu beschikbaar komen, kunnen docenten voortaan gericht aan de slag om het groene schoolplein te implementeren in hun reguliere lesprogramma.

Het groene klaslokaal
In de optiek van de initiatiefnemers van het programmateam Groene Schoolpleinen Overijssel is het schoolplein door zijn aanpak de grootste educatieve ruimte van een school. Kinderen krijgen buiten les met natuurlijke materialen, praktische voorbeelden en opdrachten om hun omgeving te verkennen.

Maar ook ‘binnen’-vakken kunnen buiten gegeven worden. Kinderen kunnen zich buiten beter kunnen concentreren dan in een vol, klein klaslokaal. Bovendien is buitenspelen goed voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen, op een groen schoolplein verbetert hun concentratie en wordt hun interesse in en waardering voor natuur vergroot. Al met al goede argumenten om het schoolplein om te toveren tot een groen klaslokaal.

Crowdfunding

Wilt u uw project laten crowdfunden? Dan kunt u via voordekunst een crowdfunding campagne starten. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Dat betekent dat niet alleen stichtingen of verenigingen voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen, maar bijvoorbeeld ook creatieve zelfstandigen of gezelschappen. Het project moet wel plaatsvinden in de provincie Overijssel.

Alle aanvragen voor crowdfunding gaan via het portaal van voordekunst. Voordekunst beoordeelt of uw project bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel past en in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Aanvragen kunnen niet bij het Cultuurfonds zelf ingediend worden. Aan projecten die rechtstreeks worden ondersteund zal het Cultuurfonds niet óók via voordekunst bijdragen (of omgekeerd).

Music Support Overijssel

Deze regeling van het Cultuurfonds en Poppunt Overijssel is voor ambitieuze artiesten: van producer tot metalband en van singer-songwriter tot hiphopcollectief. Met een bijdrage uit het fonds kunnen zij zichzelf artistiek en zakelijk ontwikkelen, om zo met een gerichte investering een grote sprong te maken. Kijk voor meer info 

Artiesten kunnen maximaal €1000 aanvragen voor een investering die ze duidelijk naar een volgende stap in hun muzikale carrière helpt. Denk bijvoorbeeld aan een tour in binnen- of buitenland, audio- en video-opnames, coaching, het ontwikkelen van een innovatief liveconcept of het inhuren van professionals. De regeling gaat open op 1 oktober 2020 via poppuntoverijssel.nl. Of kijk voor meer info op onze website.

Prijzen

De Cultuurprijs, de Talentprijs en de Oeuvreprijs
De Cultuurprijs en de Talentprijs worden jaarlijks uitgereikt door het Cultuurfonds Overijssel. De Oeuvreprijs wordt uitgereikt wanneer daar een bijzondere aanleiding toe is.

Bestuur en contact

Contactpersonen
Ineke Bruggeman, ambtelijk secretaris
Hetty Albers en Wouter Hilberink, administratieve ondersteuning

Bestuur
Dhr. A.P. Heidema, voorzitter
Mw. A.H. Raven B.A., vice-voorzitter
Dhr. E. Smid, penningmeester
Dhr. D.H. Baalman
Mw. Drs. J. Beltman
Mw. J.K. Hartman
Dhr. N. Mansfield
Mw. T.C. Peters-Houweling
Dhr. H.R. Schaafsma
Mw. Drs. A.S. Uitslag
Dhr. G.D. Webbink

Ineke Bruggeman
Voor vragen, neem contact op met:
Ineke Bruggeman
Ambtelijk secretaris
038 499 9339
overijssel@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Overijssel

Overijssel

Cultuurfonds Overijssel ondersteunt 84 projecten in eerste kwartaal 2021

31/03/2021

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft in de eerste maanden van 2021 € 211.820 aan financiële steun toegezegd aan 84 bijzondere natuur- en cultuurprojecten in de provincie.

Overijssel

Cultuurfonds Overijssel stelt € 100.000 beschikbaar voor Cultuurmakersinitiatief

05/03/2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft het Cultuurmakersinitiatief Overijssel in het leven geroepen. Cultuurmakers met een plan dat in nauwe verbinding staat met de natuur maken kans op een bijdrage van maximaal €100.000 voor de uitvoering en ontwikkeling van het ingediende project. Maximaal vijf partijen krijgen begin april de kans hun plannen tijdens een pitch aan het Cultuurfonds presenteren. Het bestuur zal uiteindelijk één initiatief belonen.

Overijssel

Corona-investeringsregeling voor kleine culturele initiatieven in Overijssel

28/01/2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en de provincie Overijssel hebben besloten een extra helpende hand uit te steken nu koren, (muziek)verenigingen, podia, musea en theaters voorlopig nog moeten blijven inspelen op de coronamaatregelen. Zij kunnen vanaf januari een beroep doen op de corona investeringsregeling Kleine Culturele Initiatieven, die daar speciaal voor in het leven is geroepen. Er is in totaal €200.000 beschikbaar.

Overijssel

Cultuurfonds Overijssel ondersteunt uitbreiding gezamenlijke theaterfaciliteiten

08/01/2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel stelt € 24.500 beschikbaar voor de uitbreiding en vernieuwing van professionele pooldepots. Overijsselse amateurverenigingen kunnen daar theatermaterialen zoals licht- en geluidsapparatuur en mobiele podia huren tegen gunstige condities. Deze technische materialen zijn ondergebracht bij drie depots, verspreid over de provincie.