Fryslân

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
Tweebaksmarkt 52
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
friesland@cultuurfonds.nl
(058) 292 56 09


Deze informatie in het Fries

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij de afdeling Fryslân? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Fryslân en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Fryslân uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Voorbeeldprojecten

Frieslandtheater, dans en film

Kneppelfreed

Kneppelfreed is een theatervoorstelling op locatie, in het Paleis van Justitie in Leeuwarden, over de persoonlijke worsteling van veel Friestaligen met hun taal en identiteit.

Bekijk
Frieslandbeeldende kunst

LUNA Waterstad

LUNA Waterstad

Bekijk

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Fryslân? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Dames Tiemersma Fonds

Dit fonds stimuleert en begeleidt jongeren tussen de 10 en 30 jaar die een opleiding willen volgen in de muziek of textiele vormgeving. In het verlengde daarvan steunt het fonds ook organisaties, instituten, scholen en academies met opleidingen in deze richting.

E.J. Struif Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van het orgels in Groningen en Friesland, waarbij de voorkeur uitgaat naar restauratie.

Grace van Heerewaarden Fonds

Stimuleert vocale klassieke muziekbeoefening van individuen, koren en bijbehorende instellingen.

Kijlstra Smid Fonds

Voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Friesland, Groningen en Drenthe.

Louwe Kooijmans Van der Sluijs Fonds

Klassieke-muziekprojecten, theaterproducties en initiatieven van professionele kunstenaars krijgen steun van dit fonds.

Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds

Voor culturele activiteiten in Witmarsum en de zestien aangrenzende dorpen.

Steunfonds Stavoren

Het financieel ondersteunen van de cultuur van Sùdwest Fryslân, met een voorkeur voor de Hanzestad Stavoren en de aangrenzende woonkernen.

Willem en Roos Derks Fonds

Voor projecten op het gebied van de kunsten in Friesland.

Roel Sluiter Fonds

Het financieel ondersteunen van cultuur in Friesland met een voorkeur voor de gemeente Harlingen.

Prijzen

Friese Anjer
Het Friese fonds eert jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich heeft ingezet voor de Friese cultuur of die het Cultuurfonds een stimulans wil geven. De prijs bestaat uit een speld en een bedrag van € 5.000.

Talentprijs
De Talentprijs wordt tegelijk met de Friese Anjer uitgereikt. De Talentprijs is bedoeld voor een begaafd persoon of een begaafde groep die een bijzondere, artistieke prestatie heeft geleverd binnen de cultuur en natuur én de potentie heeft een succesvolle carrière op te bouwen door je nog verder te ontwikkelen. De winnaar krijgt naast de oorkonde een bedrag van € 1.500 euro.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
Tweebaksmarkt 52
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

E friesland@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. M.H.L. Sutman Meijer, ambtelijk secretaris
Dhr. L. Postma, administratie

Telefonisch bereikbaar op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur.

T (058) 292 56 09

Bestuur
Dhr. A.A.M. Brok, voorzitter
Dhr. B. Bilker, penningmeester
Dhr. J. Blanksma
Dhr. H.B.J.M. van der Knaap
Mw. G. Molenbuur
Mw. A.E.L.H. van Os
Mw. M. de Roos

Ambtelijk secretaris
Mw. M.H.L. Sutman Meijer

Mirjam Sutman Meijer
Voor vragen, neem contact op met:
Mirjam Sutman Meijer
Ambtelijk secretaris
(058) 292 56 09
friesland@cultuurfonds.nl

Fryslân

It Cultuurfonds hat yn eltse provinsje in ôfdieling dy’t lokale of regionale projekten stipet.

Oanfragen

Wolle jo in oanfraach dwaan by de ôfdieling Fryslân? Sjoch dan earst oft jo projekt foldocht oan de rjochtlinen fan de ôfdieling Fryslân en wat de ynstjoerterminen binne. Dêrnei kinne jo online oanfreegje.

Wannear’t it Cultuurfonds Fryslân jo projekt stipet, kinne jo per e-mail in fersyk yntsjinje foar útbeteljen. Besjoch earst de betinksten foar de finansjele berêding van provinsjale ôfdielings.

Foarbyldprojekten

Frieslandtheater, dans en film

Kneppelfreed

Kneppelfreed is een theatervoorstelling op locatie, in het Paleis van Justitie in Leeuwarden, over de persoonlijke worsteling van veel Friestaligen met hun taal en identiteit.

Bekijk
Frieslandbeeldende kunst

LUNA Waterstad

LUNA Waterstad

Bekijk

Jaan

Wolle jo graach kultuer, natuer en wittenskip stypje yn Fryslân? Dan kinne jo in Kultuerfûns op Namme ynstelle, of bydrage oan in besteand fûns: 

Dames Tiemersma Fonds

Dit fûns stimulearret en begeliedt jongerein tusken de 10 en 30 jier dy’t in oplieding folgje wolle yn de muzyk of tekstile foarmjouwing. Yn it fierderop lizzen dêrfan stipet it fûns ek organisaasjes, ynstituten, skoallen en akadeemjes mei opliedings yn dizze rjochting.

E.J. Struif Fonds

It finansjeel stypjen fan projekten op it mêd fan oargels yn Grinslân en Fryslân, wêrby de foarkar útgiet nei restauraasje.

Grace van Heerewaarden Fonds

Stimulearret fokale klassike muzykbeoefening fan yndividuen, koaren en byhearrende ynstellings.

Kijlstra Smid Fonds

Foar projekten op it mêd fan kultuer, natuer en wittenskip yn Fryslân, Grinslân en Drinte.

Louwe Kooijmans Van der Sluijs Fonds

Klassike-muzykprojekten, teaterproduksjes en inisjativen fan profesjonele keunstners krije stipe fan dit fûns.

Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds

Foar kulturele aktiviteiten yn Wytmarsum en de sechtjin oangrinzende doarpen.

Steunfonds Stavoren

It finansjeel stypjen fan de kultuer fan Súdwest Fryslân, mei in foarkar foar de Hânzestâd Starum en de oangrinzende wenkearnen.

Willem en Roos Derks Fonds

Foar projekten op it mêd fan de keunsten yn Fryslân.

Roel Sluiter Fonds

It finansjeel stypjen fan kultuer yn Fryslân mei in foarkar foar de gemeente Harns.

Prizen

Fryske Anjer

It Fryske fûns earet sûnt 1991 jierliks in persoan, feriening of ynstelling dy’t jin ynset hat foar de Fryske kultuer of oan wa it Cultuurfonds in stimulâns jaan wol. De priis bestiet út in spjeld, in oarkonde en in bedrach fan € 5.000.

Talintpriis

De Talintpriis wurdt tagelyk mei de Fryske Anjer útrikt. De Talintpriis is bedoeld foar in bejeftigd persoan of in bejeftigde groep dy’t in bysûndere, artistike prestaasje levere hat binnen de kultuer en natuer én de potinsje hat in suksesfolle karriêre op te bouwen troch jin noch fierder te ûntwikkeljen. De winner krijt neist de oarkonde in bedrach fan € 1.500 euro.

Regeling kleine natuurprojecten

Voor vrijwilligers die initiatief nemen om meer groen in de provincie Friesland te brengen, is er de Regeling kleine natuurprojecten. Zij kunnen een bijdrage aanvragen voor bijvoorbeeld nestkasten, een pluktuin, insectenweide of een educatief project waarbij natuur centraal staat. Zo wordt de provincie groener, de natuur diverser en helpen we inwoners die zich vrijwillig willen inzetten voor natuur in hun omgeving.

Nieuws en projecten uit de
provincie Friesland

Friesland

Kultuerfûns Fryslân ynvestearret goed 123.000 euro yn 32 kultuerprojekten

13/12/2022

It Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân hat yn it fjirde en lêste fearnsjier fan 2022 oan 32 kultuerprojekten in finansjele bydrage tasein. It giet om in bedrach fan yn totaal 123.340 euro.

Friesland

Cultuurfonds Fryslân investeert ruim 123.000 euro in 32 cultuurprojecten

13/12/2022

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het vierde en laatste kwartaal van 2022 aan 32 cultuurprojecten een financiële bijdrage toegezegd. Het gaat om een bedrag van in totaal 123.340 euro.

Friesland

Fryske Anjer en Talintpriis 2022 uitgereikt aan Hilde Mulder en Folkert Wesseling

26/11/2022

Hilde Mulder en Folkert Wesseling zijn vrijdagavond verrast met respectievelijk de Fryske Anjer en de Talintprijs 2022. Na afloop van de voorstelling Cyrano van Meeuw Jonge Theatermakers in de Stadschouwburg De Harmonie heeft drs. A.A.M. Brok, commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Fryslân, de prijzen uitgereikt.

Frieslandbeeldende kunst

LUNA Waterstad

LUNA Waterstad

Bekijk