Noord-Brabant

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
noordbrabant@cultuurfonds.nl
(073) 681 22 09
Facebook Cultuurfonds Noord-Brabant

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Noord-Brabant? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Noord-Brabant en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Noord-Brabant uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Noord-Brabant? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Echafonds
Het fonds draagt bij aan projecten op het gebied van geschiedenis, erfgoed, klassieke muziek - met inbegrip van vocale - en podiumkunsten in de provincie Noord-Brabant met speciale aandacht voor educatie, cross-over projecten , onderzoek en publicaties.

Lotharius Fonds
Ondersteunt kunst- en cultuureducatieprojecten in de provincie Noord-Brabant.

Maria de Leijer Fonds
Voor projecten in de klassieke muziek en kunst in de provincie Noord-Brabant.

Mingus-fonds voor jazz en geïmproviseerde muziek
Wil vernieuwende, avontuurlijke en uitzonderlijke muziekprojecten mogelijk maken in Noord-Brabant.

Slingsby van Hoven Fonds
Stimuleert activiteiten op het gebied van educatie, cultuur en natuurbehoud in Vught en omgeving.

Tienkamp-Kuijten Fonds
Steunt de pijporgels in Noord-Brabant en kleinschalige concerten en/of exposities op monumentale locaties.

Nieuwe makersregeling

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant opent een speciale regeling voor nieuwe makers. De Nieuwe Makers regeling heeft tot doel creatieve professionals ruimte, tijd en vertrouwen te bieden om een aaneengesloten periode volledig te kunnen focussen op een artistiek proces. Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen van 1 januari tot en met 15 februari 2023 worden ingediend.

Bekijk hier de regeling en ga hier naar het aanvraagformulier!

Buurtcultuurfonds

Buurtcultuurfonds Noord-Brabant
Het Buurtcultuurfonds Noord-Brabant is een regeling voor buurtgerichte cultuurprojecten. Culturele verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen. Ook ZZP-ers gericht op cultuurontwikkeling kunnen subsidie aanvragen. Altijd werken bewoners, organisaties uit de buurt en een professionele kunstenaar samen aan een project rondom een actueel vraagstuk binnen de gemeenschap.

Bekijk hier de regeling. 

Buurtfondsen

Het Cultuurfonds Noord-Brabant heeft speciale CultuurFondsen op Naam: de Buurtfondsen, die kunst en cultuur in de regio en de wijken ondersteunen en daarmee stimuleren. De Buurtfondsen zijn samen een platform in Brabant, voor kennisuitwisseling tussen overheid, corporaties, steunfuncties, Centra voor de Kunsten en het Cultuurfonds.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kunnen wij alleen gescande aanvraagformulieren in behandeling nemen voor het Buurtcultuurfonds, het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds en het fonds Schoolpleinen voor de Toekomst. De gescande aanvraagformulieren kunnen gemaild worden naar NoordBrabant@cultuurfonds.nl.

Buurtcultuurfonds Mooiland
Dit is een fonds op naam van woningcorporatie Mooiland. Het doel van het fonds is de kwaliteit van samenleven te verbeteren in het rayon van Mooiland in Noordoost‑ Brabant.

Buurtcultuurfonds Stadlander
Dit een fonds op naam van woningstichting Stadlander met als doel de kwaliteit van samenleven te verbeteren waar Stadlander actief is in Bergen op Zoom. Iedereen mag ideeën aandragen, mits de bewoners betrokken worden in de kunst- of cultuuractiviteit. Voorstellen met betrekking tot sportactiviteiten en educatie worden niet gehonoreerd.

Buurtcultuurfonds Woonveste
Dit is een fonds op naam van woningcorporatie Woonveste om cultuurprojecten in de wijken waar Woonveste woningbezit heeft te stimuleren.

Crowdfunding

Wilt u uw project laten crowdfunden? Dan kunt u via voordekunst een crowdfunding campagne starten. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Dat betekent dat niet alleen stichtingen of verenigingen voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen, maar bijvoorbeeld ook creatieve zelfstandigen of gezelschappen. Het project moet wel plaatsvinden in de provincie Brabant.

Alle aanvragen voor crowdfunding gaan via het portaal van voordekunst. Voordekunst beoordeelt of uw project bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant past en in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Aanvragen kunnen niet bij het Cultuurfonds zelf ingediend worden. Aan projecten die rechtstreeks worden ondersteund zal het Cultuurfonds niet óók via voordekunst bijdragen (of omgekeerd).

Buurtnatuur- en waterfonds

Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat het subsidieplafond is bereikt.

Dit is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant, ingesteld door de provincie Noord-Brabant en de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Natuurverenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen subsidie aanvragen. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd en die positieve effecten hebben op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.

Bekijk hier de regeling.

Schoolpleinen van de Toekomst

Brabantse scholen die hun plein gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk wilden maken, konden een aanvraag doen bij de regeling Schoolpleinen van de Toekomst. Door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, drie waterschappen, Jong Leren Eten en de Provincie was voor deze regeling geld bijeengebracht. De regeling was opengesteld voor basisscholen, het voortgezet onderwijs en mbo-instellingen.

Deze regeling is gesloten

De regeling ging op 10 april 2018 in en bleek een groot succes: in ruim 4 jaar tijd hebben ruim 300 scholen hun plein kunnen vergroenen. Inmiddels is het plafond van de regeling bereikt. Scholen die hun schoolplein willen vergroenen kunnen nog wel een aanvraag doen bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds.


Prijzen

Cultuurprijs
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant reikt jaarlijks de Cultuurprijs uit aan een persoon of organisatie voor bijzondere prestaties en verdiensten voor de cultuur en/of natuur in Noord-Brabant. De toekenning van de prijs brengt de professionaliteit van de laureaat en de hoge opvatting van het kunstenaarschap tot uitdrukking. Aan de Cultuurprijs is een bedrag van €10.000,- verbonden.

Designprijs

De Designprijs is een tweejaarlijkse prijs, die beurtelings aan een gearriveerd ontwerper en aan een aanstormend talent wordt uitgereikt. Zo eren we Brabantse topdesigners als Piet Hein Eek en Bart Hess én bieden we jong talent een podium. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 euro verbonden.

Brabant Bokaal
De Brabant Bokaal is een eerbetoon aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor de Brabantse cultuur en natuur. Jaarlijks worden maximaal drie personen met de Brabant Bokaal onderscheiden. Download hier het voordrachtformulier.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
noordbrabant@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Olga Raaymakers aanjager buurtfondsen
Margaret Slippens adjunct-secretaris
Jan Speelman ambtelijk secretaris
Linda Groothuijse communicatie
Peggy van Oorschot administratie

T (073) 681 22 09

Bestuur
Ina Adema voorzitter
Ton Nelissen vice-voorzitter
Geert-Jan van Schijndel penningmeester
Jan Baan
Machteld Postma
Maarten Hartveldt
Agnes Vugts

Margaret Slippens-Boeijen
Voor vragen, neem contact op met:
Margaret Slippens-Boeijen
Adjunct-secretaris
(073) 681 22 09
noordbrabant@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Noord-Brabant

Noord-Brabant

Twee ton extra voor Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds

20/01/2023

Burgers die hun buurt willen vergroenen kunnen weer een aanvraag doen bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. De provincie Noord-Brabant stelt dit jaar extra budget beschikbaar voor kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Vanwege het succes van de regeling, die wordt uitgevoerd door het Cultuurfonds Noord-Brabant, was vorig jaar het subsidieplafond al snel bereikt. De regeling is vanaf nu weer opengesteld: in 2023 is er € 200.000 te verdelen.

Noord-Brabant

Provincie en Cultuurfonds Noord-Brabant investeren samen drie ton in Buurtcultuur

19/01/2023

Goed nieuws voor bevlogen burgers die hun buurt levendiger, vitaler of mooier willen maken. De provincie en het Cultuurfonds Noord-Brabant stellen in 2023 opnieuw budget beschikbaar voor kleinschalige projecten in Brabantse buurten. Er is voor deze periode € 300.000 om te verdelen.

Noord-Brabant

Cultuurfonds Noord-Brabant investeert in 40 cultuurprojecten met ruim € 240.000

03/01/2023

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft in het laatste kwartaal van 2022 voor € 240.047 bijgedragen aan 40 bijzondere cultuurprojecten in de provincie.

Noord-Brabant

Cultuurfonds Noord-Brabant investeert € 60.000 in creatieve makers

08/12/2022

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant opent een speciale regeling voor nieuwe makers. De Nieuwe Makers regeling heeft tot doel creatieve professionals ruimte, tijd en vertrouwen te bieden om een aaneengesloten periode volledig te kunnen focussen op een artistiek proces. Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen van 1 januari tot en met 15 februari 2023 worden ingediend.