Het Cultuurfonds behandelt in principe alleen aanvragen:

 • van rechtspersonen zonder winstoogmerk (stichtingen/verenigingen)
  • met een statutaire doelstelling binnen de werkterreinen van het fonds;
  • die niet gericht zijn op belangen van één of enkele personen;
  • met een breed samengesteld bestuur c.q. raad van toezicht. Bij de beoordeling van aanvragers gaat het Cultuurfonds in beginsel uit van de Governance Code Cultuur.

Mede dankzij verschillende CultuurFondsen op Naam zijn er wel enkele specifieke bijdrageregelingen voor andersoortige aanvragers.

 • voor projecten met een algemeen publiek belang die
  • plaatsvinden in Nederland;
   (Mede dankzij verschillende CultuurFondsen op Naam zijn er enkele ondersteuningsmogelijkheden voor activiteiten in het buitenland.)
  • in omvang en tijdsduur beperkt zijn;
  • zich op een concrete, brede doelgroep richten.

Het Cultuurfonds draagt alleen bij aan uitzonderlijke initiatieven

Dat wil zeggen projecten die:

 • als inhoudelijk uitzonderlijk en waardevol, en kwalitatief goed worden beoordeeld;
 • nadrukkelijk afwijken van reguliere activiteiten van de aanvrager;
 • ook voor het betreffende werkterrein aantoonbaar bijzonder zijn;
 • uitzonderlijke uitgaven vereisen die de aanvrager duidelijk niet met andere middelen kan bekostigen.

Het Cultuurfonds beoordeelt verzoeken van aanvragers:

 • met grote terughoudendheid, wanneer deze aanvragers exploitatiesubsidie van overheden en/of aanverwante structurele financiering krijgen;
 • met belangstelling, als het gaat om een uitzonderlijk initiatief die een belangrijke leegte opvult binnen het bestaande aanbod;
 • relatief mild, wanneer deze aanvragers hoofdzakelijk met vrijwilligers werken en/of activiteiten geheel zelfstandig ondernemen;

Aan deze beschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Cultuurfonds gaat ervan uit dat aanvragers ook zelf in het project investeren en andere fondsen werven.

Het Cultuurfonds neemt om inhoudelijke, financiële en procedurele redenen geen verzoeken in behandeling voor:

Inhoudelijk

 • projecten met een politiek, religieus of overwegend sociaal-maatschappelijk doel;
 • activiteiten met een fondsenwervend oogmerk;
 • prijzen, prijsuitreikingen e.d. van andere organisaties;

Financiëel

 • exploitatiekosten, reguliere investeringen e.d.;
 • initiatieven waarvoor het fonds alle (of het merendeel van de) kosten zou moeten dragen;
 • projecten zonder aantoonbaar tekort (afgaand op begroting en dekkingsplan);

Procedureel

 • projecten die al (voor het grootste deel) zijn gerealiseerd op het moment van beoordeling.

Bestedingenbeleid