Het fonds behandelt in principe alleen aanvragen:

 • van rechtspersonen zonder winstoogmerk (stichtingen/verenigingen)
  • met een statutaire doelstelling binnen de werkterreinen van het fonds;
  • die niet gericht zijn op belangen van één of enkele personen;
  • met een breed samengesteld bestuur c.q. raad van toezicht. Bij de beoordeling van aanvragers gaat het fonds in beginsel uit van de Governance Code Cultuur.

Mede dankzij verschillende CultuurFondsen op Naam zijn er wel enkele specifieke bijdrageregelingen voor andersoortige aanvragers.

 • voor projecten met een algemeen publiek belang die
  • plaatsvinden in Nederland;
   (Mede dankzij verschillende CultuurFondsen op Naam zijn er enkele ondersteuningsmogelijkheden voor activiteiten in het buitenland.)
  • in omvang en tijdsduur beperkt zijn;
  • zich op een concrete, brede doelgroep richten.

Het fonds draagt alleen bij aan uitzonderlijke initiatieven

Dat wil zeggen projecten die:

 • als inhoudelijk uitzonderlijk en waardevol, alsmede kwalitatief goed worden beoordeeld;
 • nadrukkelijk afwijken van reguliere activiteiten van de aanvrager;
 • ook voor het betreffende werkterrein aantoonbaar bijzonder zijn;
 • uitzonderlijke uitgaven vergen welke de aanvrager duidelijk niet met andere middelen kan bekostigen.

Het fonds beoordeelt verzoeken van aanvragers:

 • met grote terughoudendheid, wanneer deze aanvragers exploitatiesubsidie van overheden en/of aanverwante structurele financiering krijgen;
 • met belangstelling, wanneer dit uitzonderlijke initiatieven betreffen die een wezenlijke leemte vullen binnen het bestaande aanbod;
 • relatief mild, wanneer deze aanvragers hoofdzakelijk met vrijwilligers werken en/of activiteiten geheel zelfstandig ontplooien;
 • overigens zonder dat aan een en ander rechten kunnen worden ontleend – én gaat ervan uit dat aanvragers ook zelf in het project investeren, alsmede elders fondsen werven.

Het fonds neemt om inhoudelijke, financiële en procedurele redenen geen verzoeken in behandeling voor:

Inhoudelijk

 • projecten met een politiek, religieus of overwegend sociaal-maatschappelijk doel;
 • activiteiten met een fondsenwervend oogmerk;
 • prijzen, prijsuitreikingen e.d. van andere organisaties;

Financiëel

 • exploitatiekosten, reguliere investeringen e.d.;
 • initiatieven waarvoor het fonds alle (of het merendeel van de) kosten zou moeten dragen;
 • projecten zonder wezenlijk tekort (afgaand op begroting en dekkingsplan);

Procedureel

 • projecten die reeds (goeddeels) zijn gerealiseerd op het moment van beoordeling.

Bestedingenbeleid