Cultuurfonds voor Monumenten

Cultuurfondsen voor Monumenten
Samen met het Nationaal Restauratiefonds hebben we in negen provincies de Cultuurfondsen voor Monumenten opgericht. Hieruit verstrekt het Restauratiefonds hypotheken met een lage rente aan eigenaren van gemeentelijke en provinciale monumenten. De rente en aflossing worden in het monumentenfonds teruggestort. Zo ontstaat er een doorlopend fonds, dat ook in de toekomst blijvend gebruikt kan worden.

Voor welke monumenten?
Het fonds is bedoeld voor:

  • provinciale- of gemeentelijke monumenten of geregistreerde beeldbepalende panden die een beschermd stads- en dorpsgezicht hebben .
  • monumenten in Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Noord-Holland of Zeeland. Let op: in de provincies Friesland, Groningen en Overijssel is er door bijstorting weer geld beschikbaar. In de overige provincies zijn er beperkte middelen beschikbaar, doordat het meeste geld inmiddels uitstaat in leningen. 
  • particuliere eigenaren, onafhankelijke rechtspersonen of instellingen, geen (semi-) overheidsinstellingen.

Lening met lage rente
U moet het restauratieplan voorleggen aan de gemeente die hiervoor een bouw- en/of monumentenvergunning verleent. De gemeente bepaalt welk deel van de totale restauratiekosten betrekking heeft op het constructief herstel van het monument of op de herstelkosten van de monumentale waarde. Op basis daarvan bepalen wij de hoogte van de laagrentende lening. Kosten voor onderhoud, verfraaiing en nieuwbouw worden niet in het leenbedrag meegenomen. Bij de provincies Friesland, Groningen en Overijssel is de lening tevens te gebruiken voor duurzaamheidsinvesteringen en investeringen die gedaan moeten worden om herbestemming mogelijk te maken.