Van Cuijck Fonds

Geeft aan projecten op het gebied van de monumentenzorg in de provincies Friesland en Groningen.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stichting Alde Fryske Tsjerken
  Herbestemming Mariakerk Blessum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Stichting Behoud Bonifatius erfgoed in Dokkum
  Restauratie vloer Bonifatiuskapel, Dokkum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.000,00
 • Stichting Het Groninger Landschap
  herstel boerenerf Occo Reintiesheerd, Stedum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 3.432,00
 • Vereniging Dorpsbelangen Oostwold
  herstel viskenij Oostwold, Oldambt
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 3.443,00
 • Stichting Interieurs in Fryslân
  ontsluiten archief archiveren en ontsluiten Interieurs in Fryslan, fase 2
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Stichting "It Damshûs" Openlucht- Laagveenderijmuseum
  restauratie Sudergemaal te Nij Beets
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.561,00
 • Protestantse Gemeente Minnertsga
  restauratie Meinardskerk te Minnertsga
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.000,00
 • Molenstichting De Hersteller
  restauratie molen De Hersteller te Sintjohannesga
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.833,00
 • Stichting Molens in Menaldumadeel
  restauratie poldermolens De Kievit en De Rentmeester te Menaldum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.000,00
 • RK Parochie H. Christoffel
  restauratie kerktoren Sint Odulphuskerk te Bakhuizen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 3.600,00
 • RK Parochie Sint Vitus
  restauratie pastorie Titus Brandsmahuis, Bonifatiuscomplex te Leeuwarden
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 6.500,00
 • Stifting Nijkleaster
  herbestemming boerderij Westerhûs te Hilaard
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 3.800,00
 • Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd
  restauratie gewelf en Van Dam-orgel Mariakerk te Mantgum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.500,00
 • Stichting Alde Fryske Tsjerken
  restauratie kerk te Augsbuurt
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.500,00
 • Stichting Restauratie Tsjerke en Toer Kubaard
  restauratie toren Victor kerk te Kubaard
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Protestantse Gemeente Tijnje-Terwispel
  restauratie kerkgebouw te Tijnje-Terwispel
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Protestantse Gemeente Ferwert
  restauratie orgel St Martinuskerk te Ferwert
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 3.000,00
 • Protestantse Gemeente Medemblik CVK
  restauratie kerk te Makkinga
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Protestantse Gemeente Medemblik CVK
  restauratie Leichel orgel Lambertuskerk te Arum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 3.500,00
 • Stichting DBF
  restauratie ornamenten voorgevel Valckeniershuis te Franeker
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.500,00
 • Protestantse Gemeente te Easterein
  restauratie kerk te Easterein
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.500,00
 • Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân
  restauratie toren te Workum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 8.000,00
 • Stichting Kerkgebouw Goënga
  restauratie klokkenstoel kerkgebouw te Goënga
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Protestantse Gemeente Trynwalden
  restauratie drie rouwborden kerk Gytsjerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.900,00
 • Stichting Restauratie en Behoud St. Martinuskerk te Wergea
  restauratie glas-in-loodramen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.500,00
 • Protestantse Gemeente Minnertsga
  restauratie Meinardskerk te Minnertsga
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 6.500,00
 • Stichting Tsjerkerestauraasje Lollum en Waaksens
  restauratie interieur kerk Lollum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.500,00
 • Protestantse Gemeente Augustinusga
  restauratie kerk en toren
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.600,00
 • Sint Antonius van Padua Parochie, locatie Sneek
  restauratie kapel
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 3.000,00
 • Stg behoud Monum Menaldumadeel
  restauratie Van Wou-klok Salviuskerk te Dronryp
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.000,00
 • Stichting Oude Groninger Kerken
  restauratie gewelfschilderingen Hervormde kerk Garmerwolde
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.000,00
 • Protestantse Gemeente Bellingwolde
  Restauratie toren en luidklokken Magnuskerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.500,00
 • Protestantse Gemeente Tijnje Terwispel
  restauratie Hervormde kerk te Terwispel
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.600,00
 • Stichting Oudheidkamer Fredewalda
  restauratie boerderij Cazemier
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.500,00
 • Gemeente Franekeradeel
  restauratie luidklok kerktoren te Tzummarum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.800,00
 • Stichting Alde Fryske Tsjerken
  restauratie kerk te Ter Idzard
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.100,00
 • NH kerk Lippenhuizen
  restauratie uurwerk en luidklok
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.200,00
 • Prot. Gem. Menaldum
  restauratie luidklokken
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.000,00