ANBI-status

Het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Wertheimer-Stichting en Stichting Algemene Loterij Nederland zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Door deze ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar en hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. De belastingdienst kan u informeren over de aftrekbaarheid van uw gift.

Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds

Naam, fiscaal nummer en contactgegevens
Naam instelling: Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
RSIN/Fiscaal nummer: 0029.63.425

Prins Bernhard Cultuurfonds
Postbus 19750
1000 GT Amsterdam
020 520 6130
info@cultuurfonds.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden
Het Cultuurfonds heeft overeenkomstig de SBF-Code Goed Bestuur een Raad van Toezicht met een statutair bestuurder/directeur, mevrouw drs. C. H. Broers. De directeur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen van het fonds op zowel provinciaal als landelijk niveau en in Europees verband.

Statutaire doelstelling

 1. De stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk:
  1. cultuur, natuur en wetenschap in nationaal (binnen het Koninkrijk der Nederlanden) en internationaal verband te bevorderen;
  2. het mecenaat te bevorderen en te faciliteren, ten behoeve van cultuur, natuur en wetenschap, alsmede van aanverwante filantropische werkterreinen.
   en al hetgeen met vorenstaande (1.1 en 1.2) verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  1. middelen te besteden aan en beschikbaar te stellen voor activiteiten binnen de genoemde werkterreinen;
  2. het (doen) geven van voorlichting over de eigen activiteiten en over het belang van mecenaat en filantropie in het algemeen.

Beloningsbeleid
Per 1 november 2020 heeft een directiewissel plaatsgevonden. Het jaarinkomen van de directeur bedroeg in 2020 respectievelijk € 135.330 (1 fte/10 maanden) en € 27.066 (1 fte/2 maanden), totaal € 162.396 en bleef daarmee binnen het door Goede Doelen Nederland (GDN) in het kader van de overgangsregeling gestelde maximum. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Meer informatie over het beloningsbeleid vindt u in het jaarverslag 2020.

Beleidsplan
In december 2019 heeft het Cultuurfonds met goedkeuring van de Raad van Toezicht een meerjarenbeleidsplan vastgesteld waarin de beleidsvoornemens voor de jaren 2020-2022 zijn uitgewerkt.

Activiteitenverslag & financiële verantwoording
Een uitgebreid verslag van de activiteiten van het Cultuurfonds en een financiële verantwoording vindt u in het jaarverslag.

Erkenningspaspoort
Het Cultuurfonds is erkend door toezichthouder CBF, bekijk hier ons CBF-Erkenningspaspoort.

Wertheimer-Stichting

Naam, fiscaal nummer en contactgegevens
Naam instelling: Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie
RSIN/Fiscaal nummer: 34131955

Prins Bernhard Cultuurfonds
Dhr. H. van Straten
Postbus 19750
1000 GT Amsterdam
020 520 6130
h.vanstraten@cultuurfonds.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden
Voorzitter: mw. drs. M.H.N.G. Cornips
Secretaris/penningmeester: drs. J.H. van Beem (tot 1-4-2021)
Bestuurslid: mw. drs. A. Birnie (tot 1-4-2021)
Bestuurslid: drs. E.C.P.M. Hermans
Bestuurslid: mw. J. van IJken
Bestuurslid: mw. A.S.C. Ruygt, MA (per 1-7-2021)
Secretaris/penningmeester: drs. J. van Straten (per 1-7-2021)
Bestuurslid: mw. C.C. von Waldthausen, MA

Statutaire doelstelling
De stichting stelt zich, met behulp van een daartoe bestemd vermogen, ten doel de bevordering van de Nederlandse fotografie in het algemeen en steun aan oprichting en instandhouding van een Nederlands fotomuseum, waarin zowel de professionele als de amateuristische beoefening van de fotografie tot hun recht komt, in het bijzonder.

Beleidsplan
Bij zijn overlijden heeft prof. mr. Hein Wertheimer in 1997 circa € 10 miljoen nagelaten aan het Prins Bernhard Cultuurfonds met de opdracht daarmee een CultuurFonds op Naam in te stellen. Hij wilde zijn vermogen ter beschikking stellen voor de oprichting en instandhouding van een fotomuseum waarin zowel de professionele als de amateuristische beoefening der fotografie tot hun recht komen. In 2003 concludeerde het stichtingsbestuur dat het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam de beste kansen had uit te groeien tot de instelling die de heer Wertheimer voor ogen stond. Sindsdien heeft het Cultuurfonds uitsluitend dit museum uit het Wertheimer Fonds begunstigd. 

Het bestuur van de Wertheimer-Stichting monitort de ontwikkelingen in het Nederlands Fotomuseum en brengt minimaal eens in de vier jaar advies uit aan het Cultuurfonds over de aanwending van het Wertheimer Fonds.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning, anders dan een eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten. De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Activiteitenverslag
Het bestuur adviseerde het Cultuurfonds in 2021 om het Nederlands Fotomuseum voor de jaren 2021 tot en met 2024 een bijdrage van € 400.000 per jaar uit het Wertheimer Fonds in het vooruitzicht te stellen.

Per 1 juli 2021 zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd: mevrouw A.S.C. Ruygt en de heer drs. J. van Straten. Het bestuur kwam in 2020 tweemaal digitaal bijeen om de ontwikkelingen van het Nederlands Fotomuseum te bespreken.

Financiële verantwoording
Een overzicht van de lasten van 2020 vindt u hier.

Hans van Straten
Voor vragen, neem contact op met:
Hans van Straten
Adviseur Beeldende Kunst
H.VanStraten@cultuurfonds.nl

Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland

Naam, fiscaal nummer en contactgegevens
Naam instelling: de stichting staat als Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 41150537
RSIN/Fiscaal nummer: 002302834

Prins Bernhard Cultuurfonds
Dhr. W.T. Beijdorff
Postbus 19750
1000 GT Amsterdam
020 520 6130
w.beijdorff@cultuurfonds.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden
Een lid aangewezen door Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds: mw. drs. C.H. Broers (secretaris)
Een lid aangewezen door Stichting Kansfonds: mw. drs. H.M.C. Hulsebosch (penningmeester)
Een lid aangewezen door Stichting Loterijacties Volksgezondheid: dhr. drs. T.A.J. Oostrom
Een lid aangewezen door Stichting Oranje Fonds: mw. drs. S.A. Jetten (vice-voorzitter)
Een lid aangewezen door Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid
en Veteranenzorg: mw. drs. L.G. Mattaar
Door de leden gekozen: dhr. J. Franssen (voorzitter)

Statutaire doelstelling
De stichting stelt zich ten doel belangen te behartigen van instellingen die, nationaal en/of internationaal, werkzaam zijn op het gebied van maatschappelijk welzijn, volksgezondheid en cultuur.

Beleidsplan
Het beleid van de stichting richt zich op het behartigen van de belangen van de aangesloten organisaties op het gebied van kansspelen en de wetgeving daarover. Daarvoor is het nodig ontwikkelingen te volgen en zo nodig bij te sturen. Verder volgt de stichting zelf of via haar leden de ontwikkelingen op het terrein van cultuur, natuurbehoud, maatschappelijk welzijn, gezondheid en ziekte, vrede en veiligheid.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning.

Activiteitenverslag
De belangrijkste activiteiten van de stichting zijn het werven van loterij-inkomsten en de verdeling daarvan onder deze instellingen, alsmede het behartigen van de belangen bij de Nederlandse Loterij (NLO). Daarnaast worden de kabinetsvoornemens om de kansspelwetgeving bij te stellen nauwgezet gevolgd en neemt ALN deel in het Goede Doelen Platform.

Financiële verantwoording
U vindt de financiële verantwoording in de jaarrekening van 2020.