ANBI-status

Het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Wertheimer-Stichting en Stichting ALN zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Door deze ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar en hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. De belastingdienst kan u informeren over de aftrekbaarheid van uw gift.

Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds

Naam, fiscaal nummer en contactgegevens
Naam instelling: Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
RSIN/Fiscaal nummer: 0029.63.425
Contactgegevens landelijk bureau
Contactgegevens provinciale afdelingen

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden
Het Cultuurfonds heeft overeenkomstig de SBF-Code Goed Bestuur een Raad van Toezicht met een statutair bestuurder/directeur, mevrouw dr. A. Esmeijer. De directeur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen van het fonds op zowel provinciaal als landelijk niveau en in Europees verband.

Statutaire doelstelling
De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds stelt zich ten doel zonder winstoogmerk cultuur, natuur en wetenschap in nationaal (binnen het Koninkrijk der Nederlanden) en internationaal verband te bevorderen.

  1. Zij tracht dit doel te bereiken door middelen te werven voor, te besteden aan c.q. beschikbaar te stellen voor activiteiten binnen de genoemde werkterreinen.
  2. De Stichting stelt zich ook ten doel het mecenaat te bevorderen en te faciliteren, ten behoeve van cultuur, natuur en wetenschap, alsmede van aanverwante filantropische werkterreinen. De Stichting kan mede deelnemen aan arbeid tot bevordering van de cultuur in algemeen Europees verband.
  3. Dit doet zij door voorlichting te geven over de eigen activiteiten en over het belang van mecenaat en filantropie in het algemeen, alsmede door middelen daarvoor te werven en door daarover te adviseren.

Beloningsbeleid
Het jaarinkomen van de directeur bedroeg in 2016 € 157.879 (1 fte/12 maanden) en bleef daarmee binnen het maximum van € 158.000 dat is gesteld door Goede Doelen Nederland (GDN), de branchevereniging van landelijk wervende goede doelen. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Meer informatie over het beloningsbeleid vindt u in het jaarverslag.

Beleidsplan
Het Cultuurfonds heeft een meerjarenbeleidsplan vastgesteld voor de periode 2016-2018.

Activiteitenverslag & financiële verantwoording
Een uitgebreid verslag van de activiteiten van het Cultuurfonds en een financiële verantwoording vindt u in het jaarverslag.


Wertheimer-Stichting

Naam, fiscaal nummer en contactgegevens
Naam instelling: Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie
RSIN/Fiscaal nummer: 34131955

Prins Bernhard Cultuurfonds
Dhr. H. van Straten
Postbus 19750
1000 GT Amsterdam
020 520 6130
h.vanstraten@cultuurfonds.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden
Voorzitter: mw. Drs. M.H.N.G. Cornips
Secretaris/penningmeester: drs. J.H. van Beem
Bestuurslid: mw. Drs. A. Birnie
Bestuurslid: S.G. Ophof
Bestuurslid: mw. Drs. M.A. de Ruiter
Bestuurslid: mw. M.E. Stig

Statutaire doelstelling
De stichting stelt zich, met behulp van een daartoe bestemd vermogen, ten doel de bevordering van de Nederlandse fotografie in het algemeen en steun aan oprichting en instandhouding van een Nederlands fotomuseum, waarin zowel de professionele als de amateuristische beoefening van de fotografie tot hun recht komt, in het bijzonder.

Beleidsplan
Bij zijn overlijden heeft prof. mr. Hein Wertheimer in 1997 circa € 10 miljoen nagelaten aan het Prins Bernhard Cultuurfonds met de opdracht daarmee een CultuurFonds op Naam in te stellen. Hij wilde zijn vermogen ter beschikking stellen voor de oprichting en instandhouding van een fotomuseum waarin zowel de professionele als de amateuristische beoefening der fotografie tot hun recht komen. In 2003 concludeerde het stichtingsbestuur dat het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam de beste kansen had uit te groeien tot de instelling die de heer Wertheimer voor ogen stond. Sindsdien heeft het Cultuurfonds uitsluitend dit museum uit het Wertheimer Fonds begunstigd. 

Het bestuur van de Wertheimer-Stichting monitort de ontwikkelingen in het Nederlands Fotomuseum en brengt minimaal eens in de vier jaar advies uit aan het Cultuurfonds over de aanwending van het Wertheimer Fonds.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning, anders dan een eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten. De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Activiteitenverslag
Het bestuur adviseerde het Cultuurfonds in 2014 om het Nederlands Fotomuseum voor de jaren 2015 en 2016 een algemene bijdrage van €300.000 uit het rendement van het Wertheimer Fonds in het vooruitzicht te stellen. Wanneer de ontwikkelingen daartoe aanleiding gaven, kon er een extra donatie uit het vermogen worden overwogen. Het Cultuurfonds heeft deze adviezen overgenomen. 

Het bestuur kwam in 2016 driemaal bijeen om de ontwikkelingen van het Nederlands Fotomuseum te bespreken. In maart 2016 vond een tussentijds evaluerend gesprek plaats met het museum. In het najaar evalueerde het bestuur de positie van het museum opnieuw en bracht advies uit over de continuering van de financiering.  

Financiële verantwoording
Een financiële verantwoording vindt u in het jaarverslag van 2016.


Voor vragen, neem contact op met:
Hans van Straten
Adviseur Beeldende Kunst

Stichting Algemene Loterij Nederland

Naam, fiscaal nummer en contactgegevens
Naam instelling: de stichting staat als Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 41150537
RSIN/Fiscaal nummer: 002302834

Prins Bernhard Cultuurfonds
Mw. P. Strooper
Postbus 19750
1000 GT Amsterdam
020 520 6130
p.strooper@cultuurfonds.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden
Een lid aangewezen door Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds: mw. dr. A. Esmeijer (secretaris)
Een lid aangewezen door Stichting Loterijacties Volksgezondheid: dhr. drs. H.J.L. Ridderbos (penningmeester)
Een lid aangewezen door Stichting Oranje Fonds: dhr. drs. P.H.M. Douwes
Een lid aangewezen door Stichting Skanfonds: mw. drs. H.M.C. Hulsebosch
Een lid aangewezen door Stichting vfonds: dhr. M.C.G. Van Hattem
Door de leden gekozen: dhr. J. Franssen (voorzitter)

Statutaire doelstelling
De stichting stelt zich ten doel belangen te behartigen van instellingen die, nationaal en/of internationaal, werkzaam zijn op het gebied van maatschappelijk welzijn, volksgezondheid en cultuur.

Beleidsplan
Het beleid van de stichting richt zich op het behartigen van de belangen van de aangesloten organisaties op het gebied van kansspelen en de wetgeving daarover. Daarvoor is het nodig ontwikkelingen te volgen en zo nodig bij te sturen. Verder volgt de stichting zelf of via haar leden de ontwikkelingen op het terrein van cultuur, natuurbehoud, maatschappelijk welzijn, gezondheid en ziekte, vrede en veiligheid.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning.

Activiteitenverslag
De activiteiten van de stichting bestaan uit:

  • De verdeling van de netto opbrengst van de Nederlandse Loterij, die is bestemd voor de aangewezen beneficianten;
  • Via de beneficiantenraad op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen en gevraagd of ongevraagd advies geven;
  • Overleggen met de overheid en instellingen op het gebied van kansspelen.

Financiële verantwoording
U vindt de financiële verantwoording in de jaarrekening van 2016.