Organisatie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven.

Dankzij onze bijdragen, fondsen, expertise, beurzen, prijzen en opdrachten ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden.

Het Cultuurfonds heeft het hoofdkantoor in Amsterdam. En er zijn twaalf provinciale afdelingen aan ons verbonden, die culturele projecten ondersteunen van regionale of lokale betekenis.

Historie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds werd op 10 augustus 1940 in Londen opgericht als 'Spitfire Fund'. Dit fonds zamelde geld in om oorlogsmaterieel te kopen voor de strijd tegen de Duitse bezetter. Prins Bernhard werd regent van het fonds. Na de oorlog kreeg het een andere doelstelling: 'De bevordering van de geestelijke weerbaarheid door middel van culturele zelfwerkzaamheid'. In de jaren tachtig kwam daar natuurbehoud bij en sinds 2015 bevorderen wij behalve cultuur en natuur ook het mecenaat, gericht op deze en aanverwante terreinen.

Vrijwilligers

Het Cultuurfonds kan niet zonder vrijwilligers. Er werken ruim driehonderd mensen belangeloos voor het Cultuurfonds in bestuursorganen en adviescommissies die alle aanvragen voor een financiële bijdrage zorgvuldig beoordelen.

Bestuurlijke organisatie

Het Cultuurfonds is een stichting, opgericht bij notariële akte.

Onze directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van het Prins Bernhard Cultuurfonds en heeft de dagelijkse leiding. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de (financiële) gang van zaken bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en heeft een adviserende rol. 


Adviescommissies

Elk werkterrein van het Cultuurfonds heeft een vaste adviescommissie. Hierin zitten deskundigen uit het veld die zich belangeloos inzetten voor het fonds. De vaste adviescommissies beoordelen de aanvragen voor een financiële bijdrage van het landelijk bureau en buigen zich over beleidsvoorstellen voor het betreffende werkterrein. De voorzitters van deze adviescommissie zitten in het College van Adviseurs. Zij geven advies aan de directeur en de Raad van Toezicht over de bestedingen van het Cultuurfonds en de ontwikkelingen binnen de werkterreinen.

Bestedingenbeleid

Het Prins Bernhard Cultuurfonds kijkt bij het toekennen van financiële bijdragen in eerste instantie naar de binnenkomende aanvragen vanuit de sector. De inkomsten zijn niet toereikend om deze allemaal te honoreren en dus worden er keuzes gemaakt door de adviescommissies, op basis van de voorwaarden en richtlijnen. Hoe we dat doen staat in ons Bestedingenbeleid.

Raad van Toezicht

De leden van onze Raad van Toezicht komen uit particuliere organisaties, bedrijfsleven, overheid en politiek en houden toezicht op het beleid, aansturing en (financiële) gang van zaken bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en heeft een adviserende rol.

Bekijk het beleidsstatuut bevordering cultuur en natuur in (inter)nationaal verband.

Bekijk de stichtingsstatuten.

Bekijk het directiereglement

De Raad van Toezicht laat zich adviseren door de Financiële Audit- en Beleggingscommissie over het financiële- en beleggingsbeleid.  De commissie beoordeelt in elk geval jaarlijks de jaarrekening, het activiteitenbudget en de kostenbegroting en bespreekt de jaarrekening met de accountant. De taken en bevoegdheden van de commissie zijn vastgelegd in een reglement.

Financieel Beleid

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een fondsenwervende instelling met vermogen. We dekken de organisatiekosten zoveel mogelijk met de opbrengsten uit dit vermogen, waardoor er meer overblijft om activiteiten te ondersteunen. Hiervoor hebben we een bestemmingsreserve, die wordt belegd in effecten. Donaties en collectegelden worden niet belegd, maar in het jaar na ontvangst besteed aan onze doelstelling voor cultuur.

Beleggingsbeleid
Het eigen vermogen dat we aanhouden voor de lange termijn en om onze continuïteit te waarborgen, beleggen we in effecten. Daarnaast beleggen we de vermogens van de CultuurFondsen op Naam conform de wensen van de instellers, de schenkers. Binnen de gestelde grenzen van het duurzaam beleggingsbeleid, streven we naar een maximaal financieel rendement gebaseerd op een matig defensieve strategie. Gezien de langetermijndoelstelling van het vermogen en de voldoende aanwezigheid van reserves accepteren we een redelijke mate van volatiliteit.

Het Cultuurfonds volgt de aandelenportefeuille van een index die bestaat uit de top 25 procent meest duurzame bedrijven, waarbij producten met een negatieve impact - zoals controversiële wapens, nucleaire energie, en genetische modificatie- worden uitgesloten. 

Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied

Op de zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden is een zelfstandig cultuurfonds werkzaam. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG) ondersteunt steunt dezelfde werkterreinen als het Nederlandse Cultuurfonds om cultuur en natuur op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, SintEustatius en Saba te waarborgen en te stimuleren. Het Caribisch fonds krijgt ondersteuning vanuit het fonds in Nederland en kan jaarlijks meer dan 170 projecten mede mogelijk maken. 

Blijf altijd op de hoogte

Altijd het laatste nieuws over cultuur en natuur