Werkterreinen

Het Cultuurfonds ondersteunt bijzondere projecten en personen in zeven disciplines.

Beeldende Kunst

Het Cultuurfonds ondersteunt projecten in de schilderkunst, textiele kunst, grafiek, beeldhouwkunst, vormgeving, architectuur, lichtkunst, digitale kunst, fotografie en mode. Denk aan uitzonderlijke publicaties, tentoonstellingen, festivals en manifestaties of educatieve projecten die jongeren op een bijzondere manier leren over beeldende kunst.

Jaarlijkse ontvangen tientallen jonge beeldende kunstenaars een Cultuurfondsbeurs voor een vervolgopleiding of masterclass in het buitenland. Daarnaast reikt het Cultuurfonds stimuleringsprijzen uit aan beeldende kunstenaars en zijn er stipendia beschikbaar voor modevormgevers en conservatoren.

Geschiedenis & Letteren

Het Cultuurfonds ondersteunt projecten over de geschiedenis van Nederland en over de Nederlandse taal en letterkunde. Het gaat dan bijvoorbeeld om tentoonstellingen, educatieve projecten, manifestaties, biografieën of onderzoek en archivering.

Jaarlijks reiken we de Martinus Nijhoff Vertaalprijs uit aan literair vertalers. Hiervoor kan geen aanvraag worden gedaan, maar gaat op voordracht.

Monumentenzorg

Herstelprojecten van bijzondere objecten, interieurs en roerende en onroerende monumenten kunnen bij het Cultuurfonds terecht. Als voorwaarde geldt dat het erfgoed toegankelijk is en opengesteld wordt voor publiek.
Enkele voorbeelden:

  • Restauratie van onroerende openbaar toegankelijk (rijks)monumenten die van bijzondere cultuurhistorische waarde zijn;
  • Restauratie van kleinere objecten als gevelstenen, dorpspompen, torenuurwerken, grafmonumenten, carillons e.d.;
  • Restauratie van historische buitenplaatsen, herstel van tuinen en gebouwd erfgoed.

Muziek

Het Cultuurfonds ondersteunt bijzondere projecten op het gebied van muziek. Daarbij komen alle muziekgenres aan bod, zoals wereldmuziek, jazz, pop, opera, klassieke- en eigentijdse muziek. Speciale aandacht is er voor onder meer de kamermuziek, bijzonder amateurprojecten, muziekeducatie en talentontwikkelingstrajecten.

Jaarlijks ontvangen tientallen getalenteerde jonge musici de Cultuurfondsbeurs voor een vervolgopleiding of masterclass in het buitenland of een bijdrage voor de aanschaf van een passend instrument. Eens in de twee jaar wordt het Margit Widlund Stipendium uitgereikt aan een talentvolle jonge zangeres.

Natuur

Ook projecten omtrent natuur en natuurbehoud vallen binnen het werkveld van het Cultuurfonds. Duurzaamheid, biodiversiteit en het Nederlandse cultuurlandschap staan daarbij voorop. We stimuleren educatie, regionale activiteiten, projecten waarbij de plaatselijke bevolking wordt betrokken en kleinschalige projecten waar veel vrijwilligers aan meewerken.

Theater, Dans & Film

Dans, toneel, mime, circus, kleinkunst, bewegingstheater, muziektheater, performance, cabaret, poppenspel en film. Deze genres maken kans op ondersteuning door het Cultuurfonds als het gaat om:

  • Podiumproducties die uitzonderlijk zijn voor de producent én binnen het totale aanbod, bijvoorbeeld als er sprake is van bijzondere samenwerkingsverbanden, hoge kosten, specifieke locaties of innovatieve technologie;
  • Podiumproducties van zeer talentvolle nieuwe makers die een belangrijke stap kunnen zetten in hun professionele ontwikkeling;
  • Theaterapparatuur en -kostuums (via onze provinciale afdelingen);
  • Festivals die een platform bieden aan nieuwe theater- en/of filmmakers;

  • Festivals die op landelijk niveau een genre vertegenwoordigen en daarbij onderscheidend zijn;

  • Plannen/treatments van ervaren documentairemakers voor een nieuwe film (programma Oase in samenwerking met het Filmfonds). 

Ook reiken we stimuleringsprijzen uit aan getalenteerde theatervormgevers en zijn er stipendia voor documentairemakers en toneelschrijvers.

Buurtcultuur

Samen met provincies en woningcorporaties stimuleren we de oprichting van Buurtcultuurfondsen die met culturele projecten de sociale cohesie bevorderen in de regio en de wijken.

Er zijn inmiddels lokale cultuurfondsen in Houten, Stichtse Vecht, Kampen, Amsterdam-Oost en Hattem. In Brabant zijn er diverse buurtcultuurfondsen die zich meer specifiek op community arts richten. In Gelderland is in 2016 het Gelderse Waterschapsfonds van start gegaan in samenwerking met drie Waterschappen en in Overijssel is er een fonds voor kleinschalige culturele initiatieven gestart.