Achtergrond

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil publieksbereik en publieksparticipatie in de archeologie vergroten en stimuleren en heeft hiervoor geld vrijgemaakt. Gedurende de periode 2023 tot en met 2025 is € 300.000 per jaar beschikbaar voor publieksparticipatie. Het werkveld heeft de mogelijkheid gekregen om zelf te besluiten hoe dit geld gaat worden besteed. De keuze is gevallen op een CultuurFonds op Naam bij het Cultuurfonds: het Fonds voor Archeologie en Publiek.

Doel van de regeling

De regeling is bedoeld om op laagdrempelige en toegankelijke wijze financieel bij te dragen aan kleinschalige initiatieven en praktijken op het gebied van archeologische publieksparticipatie. De initiatieven zijn erop gericht om mensen actief mee te laten doen aan archeologische activiteiten, vanuit een zo gelijkwaardig mogelijke positie.

Zonder verspreiding van archeologische kennis onder een breed publiek (via publiekscommunicatie), is het potentiële animo dergelijke participatie smal. Daarom kunnen ook initiatieven op het gebied van publieksbereik voor ondersteuning in aanmerking komen.

Welke aanvragen worden ondersteund?

De voorkeur ligt bij initiatieven die kleinschalig, laagdrempelig en participatief zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Activiteiten die de participatie van een zo divers mogelijk publiek bij archeologie kunnen bevorderen, zoals: het meertalig aanbieden van informatie.
 • Activiteiten waarbij samenwerking en ontmoeting worden gestimuleerd tussen de archeologen, vrijwilligers, omwonenden, bezoekers, scholen etc. zoals archeohotspots.
 • Activiteiten waardoor de fysieke, sociale, informatieve en digitale toegankelijkheid tot de archeologie wordt vergroot, zoals: aanpassingen op de website, het uitdraaien van de tekst van een audiotour voor slechthorenden, een drempelhulp of heftrap voor mindervaliden bij een museum of site, of een cursus voor het personeel en de vrijwilligers voor het inleven in bezoekers met een beperking.
 • Activiteiten die gericht zijn op het overbrengen en delen van kennis van archeologie-gerelateerde onderwerpen, zoals: publieksbijeenkomsten en -programma’s, tentoonstellingen, inrichting van (tijdelijke) publieksruimten, ontwikkelen of produceren van communicatiemiddelen; 
 • Audiovisuele middelen zoals audiotours, films of routes met QR-technologie om publiek op passende wijze te ontvangen en informeren.
 • Activiteiten die gericht zijn op het vastleggen en delen van archeologisch onderzoek op een publieksvriendelijke manier, zoals publicaties, websites.

Voorwaarden

De Algemene Richtlijnen van het Cultuurfonds zijn op de regeling van toepassing. Specifieke richtlijnen voor deze regeling zijn:

 • Aanvragen zijn hoe dan ook gerelateerd aan archeologie(beoefening) in Nederland.
 • Aanvragen kunnen worden gedaan door een rechtspersoon (een stichting/vereniging), en bij uitzondering een *natuurlijk persoon, of een **maatschappelijk betrokken BV/NV. * Onder een natuurlijk persoon wordt verstaan: een individu met aantoonbare betrokkenheid bij archeologie. **Onder een maatschappelijk betrokken BV/NV wordt verstaan: een partij met winstoogmerk. Een voorbeeld hiervan is een commercieel archeologisch bedrijf/creatief bureau dat tijdens of rondom een opgraving archeologisch onderzoek méér doet aan publieksbereik en/of participatie dan het strikt genomen verplicht is en dan in het Programma van Eisen (indien relevant) is opgenomen. Bijvoorbeeld door de organisatie van een pop-up Archeohotspot of een workshop scherven plakken.
 • Aanvragen kan tot een maximaal bedrag van € 25.000.
 • Kleine organisaties (max. 3fte) zonder winstoogmerk mogen vrijwilligersuren kapitaliseren in het dekkingsplan, van € 25 per uur. Bij bedrijven geldt de restrictie: een eigen bijdrage is altijd verplicht.
 • Aanvragen tot € 5.000: het aangevraagde bedrag is maximaal 100% van de totale projectkosten. Aanvragen tussen € 5.000 en € 25.000: het aangevraagde bedrag is maximaal 50% van de totale projectkosten.
 • De bijdrage wordt gebaseerd op de externe kosten (materiaal en de inhuur van externe partijen) inclusief btw tot een maximale bijdrage van € 25.000. Eigen organisatiekosten of vrijwilligersuren worden niet vergoed.
 • Het fonds kan niet worden ingezet voor het (deels) financieren van regulier (AMZ-)veldwerk.
 • Bij de besteding van het beschikbare budget wordt gestreefd naar een brede geografische spreiding.
 • Bij budgettaire krapte kan prioriteit worden verleend aan aanvragen afkomstig uit regio’s waar weinig aanbod is.
 • De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
  • mate van bijdrage aan de doelstelling van de regeling;
  • bereik van de activiteiten/doel waarvoor ondersteuning wordt gevraagd;
  • meerwaarde van het ondersteunen van de gevraagde activiteit binnen het geheel aan activiteiten van de aanvrager.

Indientermijn en -wijze

Aanvragen kunnen doorlopend worden via onze aanvraagpagina. Na het indienen van de aanvraag ontvang je een tijdelijke ontvangstbevestiging. Hoe je een aanvraag in moet dienen voor de regeling lees je in de handleiding. De deadlines voor 2023-2024 zijn:

1 december 2023 (vergaderdatum 15 december 2023)
19 januari 2024 (vergaderdatum 15 maart 2024)
19 april 2024 (vergaderdatum 14 juni 2024)
12 juli 2024 (vergaderdatum 6 september 2024)
27 september 2024 (vergaderdatum 22 november 2024)

Let op: dien de aanvraag landelijk in bij het werkterrein Monumentenzorg en kies bij activiteit voor publieksarcheologie.

Doe je aanvraag!