Waar is het themafonds voor bedoeld?

Het Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland ondersteunt samenwerkingsprojecten van culturele organisaties uit meer dan één gemeente bij het vergroten van de deelname aan kunst en cultuur en de spreiding van expertise cultuurparticipatie over Zuid-Holland.

In 2024 wordt het Themafonds speciaal verlengd voor instellingen uit kleine gemeenten in Zuid-Holland, dat wil zeggen uit gemeenten met minder dan 100.000 inwoners (44 gemeenten).

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Er kan een aanvraag worden ingediend door 1 culturele organisatie namens minimaal 1 andere culturele organisatie uit minimaal 1 andere gemeente. In 2024 is het Themafonds speciaal opengesteld voor instellingen uit kleine gemeenten, dat wil zeggen uit gemeenten met minder dan 100.000 inwoners.
 • De doelgroep die een aanvraag kan indienen bij het Themafonds bestaat uit de volgende culturele organisaties in Zuid-Holland: alle kleine, middelgrote en grote stichtingen en verenigingen op het gebied van theater, dans, film, muziek, circus en beeldende kunst in Zuid-Holland.
 • Zowel amateurkunstinstellingen als professionele instellingen komen in aanmerking voor een bijdrage. Musea kunnen wel een aanvraag indienen, (overige) erfgoedinstellingen niet.
 • Sommige instellingen worden structureel gesubsidieerd door overheden, waaronder de zogenaamde ‘boekjaarinstellingen cultuurparticipatie’ van de provincie Zuid-Holland. Het Cultuurfonds Zuid-Holland kan bij deze organisaties een bijdrage overwegen als het een uitzonderlijk project betreft waarvoor de structurele ondersteuning niet bedoeld of ontoereikend is.

Welke projecten krijgen steun?

Er kan geld worden aangevraagd voor samenwerkingsprojecten op het gebied van marketing, werving, inkoop en productie. Dat wil zeggen de kosten voor uren, de inhuur van professionele ondersteuning en expertise op het gebied van het werven van publiek, vrijwilligers en deelnemers, kosten voor marketingcampagnes, gezamenlijke inkoop & productie, alsmede out-of-pocket kosten (zoals materiële kosten) die betrekking hebben op deze onderdelen. Er wordt geen steun verleend aan reguliere en/of structurele werkzaamheden of investeringen in de reguliere bedrijfsvoering.

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Het Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland is in 2023 gestart met een budget van € 190.000 voor instellingen uit grote en kleine gemeenten. Het budget voor grote gemeenten is inmiddels besteed. Voor 2024 is nog een budget beschikbaar van ruim € 80.000 voor instellingen uit kleine gemeenten met minder dan 100.000 inwoners.

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

Het Themafonds draagt per aanvraag minimaal € 1.000 en maximaal € 15.000 bij en nooit meer dan 50% van de totale kosten. De overige kosten moeten worden gedekt door bijdragen van gemeenten, andere fondsen en eigen bijdragen. In het geval van bijdragen van gemeenten hoeft het hierbij niet om nieuw geld te gaan.

Hoe vaak kan ik geld aanvragen?

Samenwerkende instellingen kunnen maximaal 2 keer een beroep doen op het Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland. Aanvragers die voor de eerste keer een beroep doen op dit fonds krijgen voorrang.

Wat zijn de algemene richtlijnen?

Aanvragen worden behandeld door het Cultuurfonds Zuid-Holland. Om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage uit het Themafonds moet een project voldoen aan de algemene richtlijnen. Deze richtlijnen zijn te vinden via www.cultuurfonds.nl/aanvragen-zuid-holland.

Wat zijn de specifieke voorwaarden?

Naast de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds gelden de volgende specifieke voorwaarden voor het Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland, die in de begeleidende brief of in het projectplan moeten worden verwerkt:

 1. De aanvraag van de organisatie die de aanvraag indient, wordt mede ondertekend door een gemachtigd persoon van minimaal 1 andere culturele organisatie uit minimaal 1 andere gemeente.
 2. Er wordt aangegeven op welke manier de gemeenten betrokken worden / zijn bij het gezamenlijk project. Als de gemeenten ook een bijdrage leveren aan het project (dit hoeft geen nieuw geld te zijn), verhoogt dit de kans op een toekenning.
 3. Er wordt duidelijk omschreven hoe de activiteiten worden voortgezet (financieel en qua uitvoering) in de reguliere exploitatie, als het project een succes blijkt te zijn.
 4. De samenwerkende instellingen communiceren na toekenning van de bijdrage dat het project mede tot stand is gekomen met steun van provincie Zuid-Holland en het Cultuurfonds Zuid-Holland via het Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland. Download onderaan de pagina de logo's van de 3 initiatiefnemers.

Hoe doe ik een aanvraag?

De aanvraag kan digitaal worden gedaan bij het Cultuurfonds Zuid-Holland. In 2024 kan je nog twee keer een aanvraag doen: tot en met 15 maart en tot en met 15 juni. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

Je moet de volgende documenten toevoegen aan je aanvraag:

 • Een begeleidende brief, waarbij wordt ingegaan op bovengenoemde 4 specifieke voorwaarden van het themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland;
 • Een (kort) projectplan;
 • Een begroting met dekkingsplan;
 • Een recent uittreksel van de KVK inschrijving, statuten en meest recente jaarrekening van de organisatie die de aanvraag indient.

Hoe verloopt de procedure?

 • Als je t/m 15 maart 2024 een aanvraag indient, ontvang je kort na 21 juni ons besluit.
 • Als je t/m 15 juni 2024 een aanvraag indient, ontvang je kort na 27 september ons besluit.
 • Zorg ervoor dat je project pas wordt uitgevoerd nadat je ons besluit ontvangt.
 • Als je van ons een toekenning ontvangt, dan krijg je het geld pas achteraf.
 • De bedragen worden gedurende twee jaar gereserveerd en pas uitgekeerd na indiening en goedkeuring van een korte eindverantwoording door de aanvragers.
Voldoe je aan alle voorwaarden?

Start je aanvraag!

Hulp nodig?

 • Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland, snap je bepaalde voorwaarden niet of zoek je een partner om de aanvraag mee in te kunnen dienen? Kunstgebouw helpt je graag op weg met al je inhoudelijke vragen over het themafonds! Neem contact op met Soesja Pijlman.
 • Heb je 'technische vragen' over het indienen van je aanvraag? Neem dan contact op met Linde, Michael of Natalia van het Cultuurfonds Zuid-Holland.

Het Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland is een initiatief van provincie Zuid-Holland, samen met Kunstgebouw en het Cultuurfonds Zuid-Holland.

Logoset v3