Algemeen

Onze bijdrage aan het project reserveren we 2 jaar vanaf de datum die op je toekenningsbrief staat.

Zijn er belangrijke wijzigingen in de plannen en/of in de kosten? Laat het ons meteen weten per e-mail. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van onze bijdrage.

Uitbetaling

Uitbetaling van de beurs gebeurt niet automatisch. Je moet hiervoor telkens online een betaalverzoek indienen.

Het is mogelijk om een voorschot aan te vragen tot 100 procent van de toegekende bijdrage. Voor het aanvragen van een voorschot vragen wij om de volgende bijlagen:

  • Een definitieve begroting en dekkingsplan;
  • Een bankafschrift van het rekeningnummer waarop het voorschot moet worden uitgekeerd, met daarop in ieder geval de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en de datum waarop het bankafschrift is gedownload. Het bankafschrift mag maximaal twee weken oud zijn op het moment van indienen van het betaalverzoek;
  • Na afloop van het project vragen wij om een eindafrekening en evaluatie van het project. Wij vragen je hiervoor de volgende documenten te uploaden:
    • Een kort evaluatieverslag;
    • Een financieel overzicht en een overzicht van relevante facturen. Het financieel overzicht dient in ieder geval de volgende rubrieken te bevatten: 1e kolom: de gespecificeerde uitgaven en inkomsten zoals begroot bij de aanvraag. 2e kolom: de gespecificeerde werkelijke uitgaven en inkomsten.
    • NB Indien de aanvrager BTW-plichtig is dan alle bedragen exclusief BTW.

Slechts bepaalde kosten komen in aanmerking voor een bijdrage. Zorg dat alle facturen die meegestuurd worden betrekking hebben op deze kosten. Zie deze pagina: Individueel beeldend kunstenaars.

Het totaalbedrag van de meegezonden facturen dient minstens gelijk te zijn aan de toegekende bijdrage.

Indien met het indienen van de eindafrekening ook een betaalverzoek wordt ingediend, omdat (een deel van) de bijdrage nog niet is uitgekeerd, vragen wij om een bankafschrift van het rekeningnummer waarop het bedrag moet worden uitgekeerd, met daarop in ieder geval de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en de datum waarop het bankafschrift is gedownload. Het bankafschrift mag maximaal twee weken oud zijn op het moment van indienen van het betaalverzoek.

De behandeling van een betaalverzoek duurt ca. tien werkdagen. We kunnen nog vragen hebben over de ingediende verantwoording.