Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant

Stimuleren van burgerinitiatief gericht op meer watergerelateerd groen in wijken en buurten en bijdragen aan waterbewustzijn.
Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant

Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor projecten gericht op versterking van waternatuur door het aanleggen, onderhouden of optimaliseren van meer watergerelateerd groen in buurten, of het stimuleren van waterberging en infiltratie in bebouwde omgeving.

Aanvragen worden behandeld door het Cultuurfonds Noord-Brabant. Natuurverenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen subsidie aanvragen. Projecten lopen uiteen van stadslandbouw tot wadi en van geveltuintjes tot het verbeteren van de waterhuishouding in de buurt door bijvoorbeeld met bewoners uit de straat sedum aan te leggen op de daken van huizen of schuurtjes. Een natuur fonds gericht op verduurzaming en natuurbescherming!

Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving. Op jaarbasis is er € 180.000 voor buurtnatuur- en buurtwaterprojecten beschikbaar. De hoogte van de subsidie is 60% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000.

Aanvraag 

Aanvragen worden behandeld in tranches: sluitingsdata voor aanvragen voor de kwartaaltranches zijn jaarlijks: 

1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november. 

Het aanvraagformulier kan hier worden gedownload.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kunnen wij alleen gescande aanvraagformulieren in behandeling nemen voor het Buurtcultuurfonds, het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds en het fonds Schoolpleinen voor de Toekomst. De gescande aanvraagformulieren kunnen gemaild worden naar NoordBrabant@cultuurfonds.nl.

Door het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten