De regeling is gesloten.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 

 • * digitalisering en/of ontsluiting van de digitale collectie of verbetering van de kwaliteit van de digitale collectie
 • * ‘oral history’-projecten waarbij de mondelinge verhalen van vrijwilligers worden vastgelegd en ontsloten via een website of database.
 • de aanschaf van materiaal voor digitalisering, zoals een scanner of camera.
 • het versterken van de digitale aanwezigheid, door bijvoorbeeld de aanpassing van de website of de database met een webshop, ticketsysteem
 • audiovisuele middelen zoals audiotours, films of routes met QR-technologie om publiek op passende wijze te ontvangen.
 • ontwikkeling van kennis en kunde op het gebied van digitalisering, bijvoorbeeld voor het opstellen van een informatieplan. (zie https://www.museumconsulenten.nl/informatieplanner/ )

Voorwaarden:

 • Het project moet een toegevoegde waarde hebben voor de vrijwilligers in het uitoefenen van hun taken.
 • De regeling is speciaal voor kleine erfgoedorganisaties tot en met 3 fte. Als de organisatie over een groter aantal fte beschikt, dan kun je contact opnemen voor het doen van een reguliere aanvraag.
 • De erfgoedvrijwilligers zijn actief bij een stichting, collectief of vereniging. Dit geldt ook voor een onbezoldigde functie in een bestuur.
 • Het project is een investering op de lange termijn en geen tijdelijke oplossing.
 • Het aangevraagde bedrag ligt tussen de € 500 en € 5.000. Voor grotere projecten kan een reguliere aanvraag worden gedaan.
 • Het aangevraagde bedrag is maximaal 100 % van de totale projectkosten.
 • De bijdrage wordt gebaseerd op de externe kosten (materiaal en de inhuur van externe partijen) inclusief btw tot een maximale bijdrage van € 5.000. Eigen organisatiekosten of vrijwilligersuren worden niet vergoed.
 • Bij de besteding van het beschikbare budget wordt gestreefd naar een brede geografische spreiding. Bij budgettaire krapte kan prioriteit worden verleend aan aanvragen afkomstig uit regio’s waar weinig aanbod is;
 • Bij budgettaire krapte krijgen aan aanvragers die in 2023 geen bijdrage hebben ontvangen vanuit de erfgoedvrijwilligersregeling voorrang.
 • Prioriteit wordt gegeven aan aanvragen van erfgoedvrijwilligers zelf.

* Aanvullende voorwaarden digitalisering erfgoedcollecties:

 • Op het moment dat je aan de slag gaat met het digitale erfgoed van jouw organisatie is het van belang om eerst te bepalen welke doelen je nu precies wilt verwezenlijken. Wil je het publieksbereik vergroten? De collectie breder ontsluiten of de collectie verrijken? Of wil je de collectie duurzaam beheren/bewaren? Gebruik bij het beantwoorden van deze vragen het Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties.
 • Er wordt rekening gehouden met de duurzame toegankelijkheid van de te digitaliseren collectie.
 • De aanvraag is inhoudelijk besproken met een digitaal-erfgoed-coach en/of er wordt samengewerkt met een van de datawerkplaatsen binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed.
 • De gedigitaliseerde collecties worden opgeslagen in een database die om kan gaan met linked-open-data (LOD) zodat informatie uitwisselbaar is. Er is dus gekozen voor een collectie-informatiesysteem dat geschikt is voor linked-open-data. Dit verbetert de vindbaarheid en bruikbaarheid van de collectie en sluit aan bij de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Vraag hierover advies aan een digitaal-erfgoed-coach.

Indientermijn en -wijze:

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend via onze aanvraagpagina. Na het indienen van de aanvraag ontvang je een tijdelijke ontvangstbevestiging. Hoe je een aanvraag in moet dienen voor de regeling lees je in de Handleiding Erfgoedvrijwilligersregeling.

Deadline: 1 mei (vergaderdatum: 31 mei 2024)

Doe je aanvraag

Verdere vragen?