Privacy statement

Het Prins Bernhard Cultuurfonds vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van de website essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Verwerken van persoonsgegevens

Het Prins Bernhard Cultuurfonds behandelt, verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Transparantie staat voorop. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen, mits dit wettelijk is toegestaan. 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van (schenkings- en overige) overeenkomsten;
 • het beoordelen van aanvragen en toekennen van financiële bijdragen, prijzen en beurzen;
 • het voeren van projecten- en donateursadministratie;
 • het sturen van nieuwsbrieven, magazines en uitnodigingen voor promotie en marketingdoeleinden;
 • het bevragen van gevers en overige relaties, en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Wij verwerken de persoonsgegevens via onder andere onze adviseurs, administratie en onze website. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang voor ons. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt het Prins Bernhard Cultuurfonds?

Het Prins Bernhard Cultuurfonds verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • bankrekeningnummer (IBAN)
 • telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • geboortedatum; voor controle leeftijd en doelgroep marketing
 • geboorteplaats: vereist bij schenkingsovereenkomst (eis belastingdienst)
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 • burgerservicenummer:
  - bij schenkers: ter controle (eis belastingdienst), wordt niet opgeslagen
  - bij aanvragers: 4 laatste cijfers van uw burgerservicenummer ter verificatie bij aanvraag nieuw wachtwoord

Het Prins Bernhard Cultuurfonds verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt het Prins Bernhard Cultuurfonds ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Het Prins Bernhard Cultuurfonds biedt een nieuwsbrief waarmee onze gevers, aanvragers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws van en over onze organisatie, evenementen en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt het Prins Bernhard Cultuurfonds voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Het Prins Bernhard Cultuurfonds gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Het Prins Bernhard Cultuurfonds deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit privacy statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van het Prins Bernhard Cultuurfonds kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit privacy statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Het Prins Bernhard Cultuurfonds kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dit is slechts mogelijk voor zover het Prins Bernhard Cultuurfonds nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig is bij het aangaan van een schenkingsovereenkomst om uw identiteit te controleren.

Webwinkel

Het Prins Bernhard Cultuurfonds onderhoudt een webwinkel waarin kosteloos promotiematerialen kunnen worden besteld die kunnen worden ingezet als promotie voor het Prins Bernhard Cultuurfonds bij ondersteunde projecten. De webwinkel maakt gebruik van software die los functioneert van de reguliere website van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Binnen deze software wordt voor de correcte afhandeling van bestellingen maximaal de volgende set aan (persoons)gegevens verzameld:

 • Contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, email)
 • Factuurgegevens en factuuradres
 • Bestelgegevens en verzendadres
 • Wachtwoord
 • Verklaring van kennisname privacy-statement

Bewaartermijn webwinkel

Gegevens die worden verzameld worden uitsluitend gebruikt voor het correct afhandelen van gedane bestellingen en de communicatie daarover. De gegevens kunnen – op aangeven van de klant – worden opgeslagen in een persoonlijk account dat voor herhaalbestellingen kan worden gebruikt. Aangezien deze herhaalbestellingen vaak pas na aanzienlijke periode weer zullen worden gedaan hebben we de bewaartermijn van de gegevens vastgesteld op 5 jaar.

Beveiligen van persoonsgegevens

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico's van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Klikgedrag

Op de website van Het Prins Bernhard Cultuurfonds worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina's. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kunnen wij de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Het Prins Bernhard Cultuurfonds haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar klanten

Gebruik van cookies

Informatie over ons cookie-gebruik, en het opnieuw instellen van uw instellingen kan op de pagina "Gebruik van cookies".

Sociale knoppen

Op onze site zijn knoppen opgenomen om artikelen, fondsen op naam of projecten te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter of per e-mail. Deze knoppen bevatten stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat deze partijen met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kan u de privacyverklaringen van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Embedded content

In de webartikelen op de site kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gebruikt en op onze site zichtbaar wordt gemaakt. Denk hierbij aan YouTube of Vimeo video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat deze partijen met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende partij. Wij hebben hier geen controle op.

Links naar andere sites

Op de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds maakt voor de afhandeling van betalingstransacties gebruik van de diensten van Buckaroo. Deze partij heeft zodoende ook inzage in de transactiegegevens. Deze  gegevens worden, met uitzondering van wettelijke dwang, niet verstrekt aan derden.

Laatste versie

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 14 januari 2019.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze verklaring. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op via privacy.officer@cultuurfonds.nl.
U kunt ook een brief sturen naar onderstaand adres:

Prins Bernhard Cultuurfonds
t.a.v. Privacy Officer
Postbus 19750
1000 GT Amsterdam