Het Cultuurfonds Overijssel houdt van groen en wil natuurinitiatieven stimuleren en ondersteunen. Daarom is er nu de Regeling kleine natuurprojecten. Deze regeling is van kracht voor zover het hiervoor beschikbare budget toereikend is.

Voor wie?

Doel van deze regeling is vrijwilligersinitiatieven voor natuur in de provincie Overijssel te ondersteunen. Zo wordt de provincie groener, de natuur diverser en helpen we inwoners die zich vrijwillig willen inzetten voor natuur in hun omgeving.

U kunt aanvragen voor alle projecten binnen het werkterrein Natuur. Denk aan bijvoorbeeld:

 • (materialen voor) nestkasten, nestpannen, bijenkasten en bijenkorven
 • inrichten van pluktuinen of insectenweiden (plantgoed, boompalen en -lint)
 • materialen om onderzoek te plegen (muizenvallen, fuiken, nachtkijkers, bewegingscamera’s)
 • educatieve projecten op het gebied van natuur (workshops, lesmateriaal voor scholen)

Uw aanvraag moet aan de volgende criteria voldoen:

 • stichtingen en verenigingen, maar ook groepen personen, bijvoorbeeld een buurt of wijk, kunnen een aanvraag doen*
 • uw project moet door vrijwilligers worden uitgevoerd
 • uw project moet in de openbare ruimte in de provincie Overijssel plaatsvinden, ofwel de natuur moet toegankelijk zijn voor derden
 • het project mag niet van start zijn gegaan vóór het besluit over uw aanvraag is genomen en moet binnen één jaar zijn afgerond
 • de totale kosten van het project zijn minimaal € 250 en maximaal € 1.500. De maximale bijdrage per aanvraag is € 750
 • cofinanciering (overheden, crowdfunding of eigen inkomsten) is een pré, maar niet verplicht

* Groepen personen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • twee of meer personen, geen familie
 • een gemeenschappelijk doel, belang of een bepaalde taak hebben op het gebied van natuur met (werk)afspraken
 • de taak wordt belangeloos en/of niet voor eigen gewin uitgevoerd
 • er is gezamenlijke en onderlinge verantwoordelijkheid voor het resultaat

Wat krijgt geen ondersteuning?

Voor de volgende zaken kan géén ondersteuning worden aangevraagd:

 • projecten met commerciële belangen
 • fondsenwervende activiteiten
 • prijzen/prijsuitreikingen

Hoe lang duurt een aanvraag?

Aanvragen voor de Regeling kleine natuurprojecten kunnen doorlopend worden ingediend en worden één keer per maand afgehandeld (met uitzondering van de maanden juli en augustus).

Hoe werkt het?

U kunt de aanvraag indienen door het sturen van een mail naar overijssel@cultuurfonds.nl.

In deze mail moet u duidelijk aangegeven:

 • (namens) wie (u) de aanvraag doet
 • naam contactpersoon, adres, postcode, woonplaats
 • (mobiele) telefoonnummer en mailadres
 • IBAN-nummer en tenaamstelling rekening (voor de financiële afwerking)

Een complete aanvraag bevat in elk geval ook de volgende bijlagen:

 • een korte omschrijving van wat u wilt gaan doen (projectplan),
 • een begroting
 • een dekkingsplan (geef aan hoe u verwacht de kosten te dekken)
 • de statuten van de aanvragende organisatie (alleen indien rechtspersoon)
 • een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel (alleen indien rechtspersoon)

Vanuit de Regeling kleine natuurprojecten wordt maximaal éénmaal per kalenderjaar een bijdrage aan een organisatie of groep toegekend. Voor hetzelfde project wordt in een volgend kalenderjaar niet opnieuw een bijdrage toegekend.

Hoe is de betaling geregeld?

Betaling vindt plaats via een voorschot van 50% van de toegezegde bijdrage (direct na de toewijzing; hiervoor hoeft u geen actie te ondernemen) en 50% achteraf, na het indienen van een verantwoording.

Hiervoor dient u ons per e-mail overijssel@cultuurfonds.nl toe te sturen:

 • een financieel overzicht -ondertekend door 2 bestuursleden/betrokkenen - dat er als volgt uitziet:
  • 1e kolom: de uitgaven en inkomsten zoals begroot bij de aanvraag
  • 2e kolom: de werkelijke uitgaven en inkomsten
 • scans van (een) factuur/facturen (tot minimaal het toegezegde bedrag) en een bewijs van betaling

Natuuraanvragen die buiten deze regeling vallen

Aanvragen op het gebied van natuur die buiten deze regeling vallen, kunnen (alleen door stichtingen en verenigingen) via de reguliere online aanvraagprocedure worden ingediend.