Organisatie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven.

Dankzij onze bijdragen, fondsen, expertise, beurzen, prijzen en opdrachten ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden.

Het Cultuurfonds heeft het hoofdkantoor in Amsterdam. Daarnaast zijn er twaalf provinciale afdelingen die projecten ondersteunen van regionale of lokale betekenis.

Historie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds werd op 10 augustus 1940 in Londen opgericht als 'Spitfire Fund'. Dit fonds zamelde geld in om oorlogsmaterieel te kopen voor de strijd tegen de Duitse bezetter. Prins Bernhard werd regent van het fonds. Na de oorlog kreeg het een andere doelstelling: 'De bevordering van de geestelijke weerbaarheid door middel van culturele zelfwerkzaamheid'. In de jaren tachtig kwam daar natuurbehoud bij en sinds 2015 bevorderen wij behalve cultuur en natuur ook het mecenaat, gericht op deze en aanverwante terreinen.

Vrijwilligers

Het Cultuurfonds kan niet zonder vrijwilligers. Zo werken ruim driehonderd mensen belangeloos voor het Cultuurfonds in bestuursorganen en adviescommissies en zetten vele vrijwilligers van cultuur- en natuurverenigingen zich jaarlijks in voor onze Anjeractie.

Bestuurlijke organisatie

Het Cultuurfonds is een stichting, opgericht bij notariële akte.

Het Cultuurfonds heeft verschillende organen die zorgen voor toezicht, bestuur en uitvoering. De statutair directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van het Prins Bernhard Cultuurfonds en heeft de dagelijkse leiding. 

De Raad van Toezicht is het hoogste bestuursorgaan van het fonds en houdt toezicht op de besturing van het Prins Bernhard Cultuurfonds en heeft een stimulerende en adviserende rol. De Stichtingsraad, die bestaat uit de Raad van Toezicht, het College van Adviseurs en de directeur/bestuurder, is het hoogste overlegorgaan van het Cultuurfonds, maar heeft geen beslissingsbevoegdheid.

Het jaarplan 2021 staat hier

Adviescommissies

Elk werkterrein van het Cultuurfonds heeft een vaste adviescommissie. Hierin zitten deskundigen uit het veld die zich belangeloos inzetten voor het fonds. De vaste adviescommissies beoordelen de aanvragen voor een financiële bijdrage van het landelijk bureau en buigen zich over beleidsvoorstellen voor het betreffende werkterrein. De voorzitters van deze adviescommissie zitten in het College van Adviseurs. Zij geven advies aan de directeur en de Raad van Toezicht over de bestedingen van het Cultuurfonds en de ontwikkelingen binnen de werkterreinen.

Bestedingenbeleid

Het Prins Bernhard Cultuurfonds richt zich bij het kiezen van bestedingen primair op de binnenkomende aanvragen. De inkomsten zijn natuurlijk ontoereikend om die allemaal te honoreren. Hoe wij tot een consistente selectie komen, welke uitgangspunten wij hanteren, zijn uitgewerkt in ons Bestedingenbeleid.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht, waarvan de leden afkomstig zijn uit particuliere organisaties, bedrijfsleven, overheid en politiek, houdt toezicht op de besturing van het Prins Bernhard Cultuurfonds en heeft een stimulerende en adviserende rol.

Bekijk het beleidsstatuut bevordering cultuur en natuur in (inter)nationaal verband.

Bekijk de stichtingsstatuten.

Bekijk het directiereglement

De Raad van Toezicht laat zich adviseren door de Financiële Audit- en Beleggingscommissie over het te volgen financieel en beleggingsbeleid.  De commissie beoordeelt in elk geval jaarlijks de jaarrekening, het activiteitenbudget en de kostenbegroting en bespreekt de jaarrekening met de accountant. De taken en bevoegdheden van de commissie zijn vastgelegd in een reglement.

College van Adviseurs

Het College van Adviseurs, dat bestaat uit de voorzitters van de vaste adviescommissies, geeft de Raad van Toezicht en de directeur advies over de bestedingen van het Cultuurfonds en de ontwikkelingen binnen de werkterreinen. Ook stelt dit college elk jaar, ter bekrachtiging door de Raad van Toezicht, een voordracht op met kandidaten voor de Zilveren Anjer en de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs. De leden worden benoemd voor vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Financieel Beleid

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een fondsenwervende instelling met vermogen. We dekken de organisatiekosten zoveel mogelijk met de opbrengsten uit dit vermogen, waardoor er meer overblijft om activiteiten te ondersteunen. Hiervoor hebben we een bestemmingsreserve gevormd, die wordt belegd in effecten. Donaties en collectegelden worden niet belegd, maar in het jaar na ontvangst besteed.

Beleggingsbeleid
Het eigen vermogen dat we aanhouden voor de lange termijn en ter waarborging van de continuïteit, beleggen we in effecten. Daarnaast beleggen we de vermogens van de CultuurFondsen op Naam conform de wensen van de instellers. Binnen de gestelde grenzen van het duurzaam beleggingsbeleid, streven we naar een maximaal financieel rendement gebaseerd op een matig defensieve strategie. Gezien de langetermijndoelstelling van het vermogen en de voldoende aanwezigheid van reserves accepteren we een redelijke mate van volatiliteit.

Het Cultuurfonds volgt de aandelenportefeuille van een index die bestaat uit de top 25 procent meest duurzame bedrijven, waarbij producten met een negatieve impact - zoals controversiële wapens, nucleaire energie, en genetische modificatie- worden uitgesloten. 

Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied

Op de zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden is een zelfstandig cultuurfonds werkzaam. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG) ondersteunt steunt dezelfde werkterreinen als het Nederlandse Cultuurfonds om cultuur en natuur op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, SintEustatius en Saba te waarborgen en te stimuleren. Het Caribisch fonds krijgt ondersteuning vanuit het fonds in Nederland en kan jaarlijks meer dan 170 projecten mede mogelijk maken. 

Blijf altijd op de hoogte

Altijd het laatste nieuws over cultuur en natuur