Organisatie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland.

Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Jaarlijks worden er meer dan 3.500 projecten ondersteund, allemaal met particulier geld. Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij onafhankelijk en deskundig advies over filantropie aan particulieren, bedrijven en stichtingen.

Het Cultuurfonds heeft het hoofdkantoor in Amsterdam. Van hieruit worden projecten met een landelijke uitstraling ondersteund. Daarnaast zijn er twaalf provinciale afdelingen die projecten ondersteunen van regionale of lokale betekenis.

Historie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds werd op 10 augustus 1940 in Londen opgericht als 'Spitfire Fund'. Dit fonds zamelde geld in om oorlogsmaterieel te kopen voor de strijd tegen de Duitse bezetter. Prins Bernhard werd regent van het fonds. Na de oorlog kreeg het een andere doelstelling: 'De bevordering van de geestelijke weerbaarheid door middel van culturele zelfwerkzaamheid'. In de jaren tachtig kwam daar natuurbehoud bij en sinds 2015 bevorderen wij behalve cultuur, natuur en wetenschap ook het mecenaat, gericht op deze en aanverwante terreinen.

Medewerkers

Bij het landelijk bureau in Amsterdam werken meer dan 30 collega's dagelijks samen om het werk van het Cultuurfonds mogelijk te maken:


Cathelijne

Broers
Directeur/bestuurder

Johan

Van Beem
Adjunct-directeur

Patricia

Strooper
Hoofd financiën

Wouter

Steijn
Hoofd bestedingen

Thijs

Tromp
Bestuurssecretaris

Jonne

Boesjes
hoofd Fondsenwerving en Communicatie a.i.

Annemiek

Geel
Adviseur bestedingen/secretaris Fonds ZOZ

Ellen

Overweel
Adviseur muziek

Hans

van Straten
Adviseur Beeldende Kunst

Myra

Groenink
Adviseur theater, film & dans

Henk

Dijkstra
Adviseur Monumentenzorg

Romkje

De Bildt
Adviseur geschiedenis & letteren

Inge

Molenaar
Adviesmedewerker Monumentenzorg

Noa

Dunnewind
Adviesmedewerker Natuur en Beurzen

Jan

Vos
Adviesmedewerker Theater

Janneke

Van Asperen
Adviesmedewerker Beeldende Kunst

Michiel

Lemmers
Adviesmedewerker Geschiedenis & Letteren

Marceline

Loudon
Adviseur mecenaat

Mathilde

Stuyling de Lange
Adviseur mecenaat

Menno

Tummers
Adviseur mecenaat

Gis

Van Dooren
Assistent fondsenwerving & communicatie

Erica

Bronkhorst
Senior communicatieadviseur

Muriel

Rive
Senior communicatieadviseur

Suzanne

de Groen
Relatiebeheer Donateurs

Mirella

van der Velden
Communicatiemedewerker

Martin

Blokpoel
communicatieadviseur

Tonya

Sudiono
Social/webredacteur

Carel

Kan
Administrateur

Delphine

Coli
I&A applicatiebeheerder

Henriëtte

Van Doesum
Hoofd secretariaat/directiesecretaresse

Ilse

Eckhart
Assistent bestedingen

Jolande

De Waal
Receptie

Koen

De hulsters
ICT beheerder

Liesbeth

Peper
Assistent bestedingen

Maartien

Delprat
Contactpersoon afwikkeling nalatenschappen

Maryama

Ezzerari
Assistent bestedingen

Nicola

Orpen
Assistent bestedingen

Sandra

Koch
Assistent bestedingen

Sandra

Soetens
Directiesecretaresse

Wouter

Beijdorff
Assistent controller

Tijm

Hubers
Functioneel beheerder website

Bart Jeroen

Hemstra
Hoofd I&A

Vrijwilligers

Het Cultuurfonds kan niet zonder vrijwilligers. Zo werken ruim driehonderd mensen belangeloos voor het Cultuurfonds in bestuursorganen en adviescommissies, en helpen vele handen ons bij de fondsenwerving. Ongeveer 25.000 collectanten zamelen jaarlijks geld in voor het Cultuurfonds én voor hun eigen vereniging tijdens de zogenaamde Anjeractie. De verenigingen besteden de helft van de opbrengst zelf, de andere helft gaat naar cultuur en natuur in de regio.

Bestuurlijke organisatie

Het Cultuurfonds is een stichting, opgericht bij notariële akte.

Het Cultuurfonds heeft verschillende organen die zorgen voor toezicht, bestuur en uitvoering. De statutair directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van het Prins Bernhard Cultuurfonds en heeft de dagelijkse leiding. De huidige directeur/bestuurder is Adriana Esmeijer.

De Raad van Toezicht is het hoogste bestuursorgaan van het fonds en houdt toezicht op de besturing van het Prins Bernhard Cultuurfonds en heeft een stimulerende en adviserende rol. De Stichtingsraad, die bestaat uit de Raad van Toezicht, het College van Adviseurs en de directeur/bestuurder, is het hoogste overlegorgaan van het Cultuurfonds, maar heeft geen beslissingsbevoegdheid. De namen van de leden van deze bestuursorganen staan in het jaarverslag.

Adviescommissies

Elk werkterrein van het Cultuurfonds heeft een vaste adviescommissie. Hierin zitten deskundigen uit het veld die zich belangeloos inzetten voor het fonds. De vaste adviescommissies beoordelen de aanvragen voor een financiële bijdrage van het landelijk bureau en buigen zich over beleidsvoorstellen voor het betreffende werkterrein. De voorzitters van deze adviescommissie zitten in het College van Adviseurs. Zij geven advies aan de directeur en de Raad van Toezicht over de bestedingen van het Cultuurfonds en de ontwikkelingen binnen de werkterreinen.

Bestedingenbeleid

Het Prins Bernhard Cultuurfonds richt zich bij het kiezen van bestedingen primair op de binnenkomende aanvragen. De inkomsten zijn natuurlijk ontoereikend om die allemaal te honoreren. Hoe wij tot een consistente selectie komen, welke uitgangspunten wij hanteren, zijn uitgewerkt in ons Bestedingenbeleid.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht, waarvan de leden afkomstig zijn uit particuliere organisaties, bedrijfsleven, overheid en politiek, houdt toezicht op de besturing van het Prins Bernhard Cultuurfonds en heeft een stimulerende en adviserende rol.

Bekijk het jaarplan voor 2018.

Bekijk het beleidsstatuut bevordering cultuur, natuur en wetenschap in (inter)nationaal verband.

Bekijk de stichtingsstatuten.

Bekijk het directiereglement

De Raad van Toezicht laat zich adviseren door de Financiële Audit- en Beleggingscommissie over het te volgen financieel en beleggingsbeleid.  De commissie beoordeelt in elk geval jaarlijks de jaarrekening, het activiteitenbudget en de kostenbegroting en bespreekt de jaarrekening met de accountant. De taken en bevoegdheden van de commissie zijn vastgelegd in een reglement.

College van Adviseurs

Het College van Adviseurs, dat bestaat uit de voorzitters van de vaste adviescommissies, geeft de Raad van Toezicht en de directeur advies over de bestedingen van het Cultuurfonds en de ontwikkelingen binnen de werkterreinen. Ook stelt dit college elk jaar, ter bekrachtiging door de Raad van Toezicht, een voordracht op met kandidaten voor de Zilveren Anjer en de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs. De leden worden benoemd voor vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Financieel Beleid

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een fondsenwervende instelling met vermogen. We dekken de organisatiekosten zoveel mogelijk met de opbrengsten uit dit vermogen, waardoor er meer overblijft om activiteiten te ondersteunen. Hiervoor hebben we een bestemmingsreserve gevormd, die wordt belegd in effecten. Donaties en collectegelden worden niet belegd, maar in het jaar na ontvangst besteed.

Beleggingsbeleid
Het eigen vermogen dat we aanhouden voor de lange termijn en ter waarborging van de continuïteit, beleggen we in effecten. Daarnaast beleggen we de vermogens van de CultuurFondsen op Naam conform de wensen van de instellers. Binnen de gestelde grenzen van het duurzaam beleggingsbeleid, streven we naar een maximaal financieel rendement gebaseerd op een matig defensieve strategie. Gezien de langetermijndoelstelling van het vermogen en de voldoende aanwezigheid van reserves accepteren we een redelijke mate van volatiliteit.

Het Cultuurfonds volgt de aandelenportefeuille van een index die bestaat uit de top 25 procent meest duurzame bedrijven, waarbij producten met een negatieve impact - zoals controversiële wapens, nucleaire energie, en genetische modificatie- worden uitgesloten. 

Declaratiebeleid
In het declaratiebeleid vindt u de uitgangspunten rondom onkosten van de directeur. De declaraties worden per jaar inzichtelijk gemaakt. Deze declaraties vallen binnen de formele vormen van toezicht.

Een uitgebreide toelichting op ons financieel beleid vindt u in ons jaarverslag.

Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied

Op de zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden is een zelfstandig cultuurfonds werkzaam. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG) ondersteunt steunt dezelfde werkterreinen als het Nederlandse Cultuurfonds om cultuur en natuur op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, SintEustatius en Saba te waarborgen en te stimuleren. Het Caribisch fonds krijgt ondersteuning vanuit het fonds in Nederland en kan jaarlijks meer dan 170 projecten mede mogelijk maken. 

Blijf altijd op de hoogte

Altijd het laatste nieuws over cultuur en natuur