Veelgestelde vragen #doemeemetjeaow

Waarom deze actie? 

Vorig jaar verkeerde de cultuursector in een acute crisis. Van de één op de andere dag sloten theaters, musea, podia en festivals. Repetities en voorstellingen werden stilgelegd. De initiatiefnemers ging dit erg aan het hart. Samen met een groep medestanders riepen zij AOW-gerechtigden die dit kunnen missen, op om hun vakantiegeld van de AOW te schenken aan cultuurmakers.   

De allereerste nood is voorbij maar de noodzaak om cultuur extra te ondersteunen niet. 

De Raad voor Cultuur stelt in zijn advies 'Onderweg naar Overmorgen' dat het nog zeker vijf jaar duurt voordat de sector deze klap te boven is. De anderhalvemetersamenleving duurt naar verwachting nog wel even voort. Dit betekent óók dit jaar veel minder inkomsten voor cultuurmakers uit kaartverkoop van voorstellingen, concerten, festivals, tentoonstellingen. Vooral jonge en niet-mainstream makers worden hierdoor getroffen.  

De initiatiefnemers roepen nog éénmaal op om het AOW-vakantiegeld te schenken aan cultuur en makers en instellingen een extra steun in de rug te geven.  

In het kort: 

#DoeMeeMetJeAOW is een burgerinitiatief, vorig jaar gestart door een groep AOW-gerechtigden met een warm hart voor cultuur en jonge cultuurmakers. Het initiatief roept medestanders op om hun AOW-vakantiegeld te doneren aan cultuurmakers, via het Lente Fonds bij het Cultuurfonds. De initiatiefnemers en een groot aantal ondertekenaars verspreiden een pamflet dat in de week van 17 mei wordt gepubliceerd in een aantal landelijke en regionale dagbladen. 
Het Cultuurfonds ontvangt de giften en draagt zorg voor een goede besteding (inclusief alle financieel/administratieve handelingen en verantwoordelijkheden die daarbij horen). De giften zijn bedoeld voor nieuwe initiatieven van cultuurmakers (muziek, theater, dans, film en beeldende kunst). In het bijzonder worden projecten gesteund die zorgen voor het behoud en innovatie van cultuur.  

Wie zijn de initiatiefnemers van #doejemeemetjeaow? 

Hein en Corine Muller, twee AOW-ers en cultuurliefhebbers uit Bussum. 

Waar gaat het geld naartoe? 

Het geld zal worden verdeeld over drie sectoren: beeldende kunst, muziek en theater. Het gaat naar de initiatieven die het nu hard nodig hebben om verder te kunnen. Het geld van de actie komt bovenop de reguliere bedragen die het Cultuurfonds ter beschikking heeft. Met de opbrengst van de actie steunen we bijvoorbeeld: 

  • Bijzondere initiatieven van makers die al een succesvol oeuvre hebben en in het midden van hun carrière zijn zonder dat zij meerjarige subsidie krijgen– juist deze groep heeft het nu zwaar te verduren; 

  • Projecten waarbij audiovisuele producties worden gecombineerd met andere kunstvormenzgn. cross-overs.  Normaal gesproken steunt het Cultuurfonds deze producties niet maar nu kan het wel; 

  • solotentoonstellingen van beeldend kunstenaars; 

  • grotere kunstprojecten in de openbare ruimte; 

  • muziekproducties die door de maatregelen (zoals: de anderhalvemetersamenleving) véél minder inkomsten uit kaartverkoop hebben; 

  • artistiek onderzoek door theatermakers op het gebied van dans, toneel, mime, musical, kleinkunst etc. Het hiervoor al bestaande programma Horizon krijgt extra budget;. 

  • tijdelijke aanstelling van junior conservatoren (zzp-ers) bij kunstmusea zodat zij werkervaring kunnen opdoen.  

 Wanneer kan je als cultuurmaker een aanvraag doen? 

Culturele instellingen die een rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn kunnen aanvragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. De richtlijnen hiervoor en het aanvraagformulier staan op de website. Nu de acute nood voorbij is, komt er dit jaar geen aparte regeling maar maken we gebruik van de reguliere expertisestructuur van het fonds.  

 Hoe en wanneer is het idee tot stand gekomen? 

In april 2020 tijdens het werken in de tuin kwamen zij op het idee nadat zij avond aan avond hoorden over hoe vooral jonge cultuurmakers het zwaar te verduren hadden. Vervolgens heeft dit vorm gekregen aan hun keukentafel. Samen met vrienden en bekenden is het balletje heel snel gaan rollen.  

Gijs Scholten van Aschat is door de initiatiefnemers benaderd om het initiatief te ondersteunen en mee te denken over de bestemming van het geld. Ook dit jaar is Gijs bereid om op te treden als ambassadeur. 

Waarom richten de initiatiefnemers zich op AOW-ers? Dat is toch een kwetsbare groep?  

Hein en Corine Muller: Wij zijn ons er bewust van dat er veel mensen zijn die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de AOW en dat ouderen nu door corona extra kwetsbaar zijn. Onze oproep richt zich niet tot hen. 
Er is ook een groep, waar wij onszelf onder scharen, die niet in de basis van hun bestaan geraakt worden en die deze periode, binnen de beperkingen van alle maatregelen, relatief rustig doorkomen en zich geen zorgen hoeven te maken over financiën. Voor hen is het AOW vakantiegeld een extraatje.” 

Wanneer is het een succes? 

Vorig jaar hebben 4500 mensen meegedaan. In totaal schonken zij ruim 1 miljoen euro. Dit werd ook verdubbeld door het Ministerie van OCW.  Wij hopen dat er weer zo’n mooi bedrag wordt gedoneerd. 

Is dit niet een druppel op de gloeiende plaat? 

Als het idee overkomt bij de AOW gerechtigden die het kunnen missen, is al veel gewonnen. Het is ook een erkenning en waardering voor de cultuursector. Elke druppel helpt en dit zijn druppels die niet verdampen. 
Vorig jaar is het idee heel goed omarmd en we hopen de komende jaren nog een mooi bedrag te ontvangen via deze actie om de culturele sector de steun te kunnen bieden die ze hard nodig hebben.  

We brengen schenkers op de hoogte waar het geld terecht komt en hopen dat zij ook gestimuleerd worden om naar een voorstelling of expositie te gaan. Zo steunen ze de makers twee keer: met hun donatie én met een kaartje.  

Worden alle donaties besteed aan de culturele sector? 

Zeker! 90% van alle donaties gaat rechtstreeks naar initiatieven van cultuurmakers, de overige 10% gebruikt het Cultuurfonds om deze actie zorgvuldig te kunnen uitvoeren.  

Wie zijn de ondertekenaars van het pamflet in de krant? 

De initiatiefnemers komen allemaal uit het netwerk van de initiatiefnemers en van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het zijn allen AOW gerechtigden die van cultuur houden, wat willen bijdragen en hun vakantiegeld kunnen missen. 

Waarom hebben de initiatiefnemers gekozen voor het Prins Bernhard Cultuurfonds? 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een landelijk fonds met aandacht voor regionale en lokale initiatieven, ze hebben een brede focus en daarom vonden de initiatiefnemers het Cultuurfonds interessant. Zij zien het Cultuurfonds als hét goede doel voor cultuur en het enige fonds dat zo breed is en is ingericht om donaties te ontvangen.  

Hoe weten de donateurs dat het geld goed terecht komt? 

De initiatiefnemers vertrouwen op de naam, expertise en ervaring van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Vorig jaar hebben we op een uiterst prettige manier samengewerkt. Schenkers kunnen aangeven dat ze op de hoogte worden gehouden van het verloop van de actie en welke projecten gesteund worden. Anoniem schenken kan natuurlijk ook.  

 Kan ik belastingaftrek krijgen over mijn gift? 

Dat kan omdat het Cultuurfonds een ANBI-instelling is. Voor eenmalige giften geldt beperkte aftrek. Globaal geldt dat gewone eenmalige giften kunnen worden afgetrokken voor dat deel dat boven de 1% van het verzamelinkomen uitkomt met een minimum van € 60, en tot een maximum van 10%. Dit jaar is er ook een mogelijkheid om de komende vijf jaar 500 EUR tdoneren aan het Lente Fonds, met een schenkingsovereenkomst. Dit is een fiscaal aantrekkelijker manier om te schenken omdat de drempel niet geldt. Zo kun je óf meer schenken voor hetzelfde nettobedrag óf hetzelfde schenken en netto minder betalen