Veelgestelde vragen #doemeemetjeaow

Waarom deze actie? 

De cultuursector ontwaakt uit een noodgedwongen stilstand door COVID19, een virus dat diepe sporen heeft nagelaten. Het publiek vindt nog aarzelend zijn weg naar de verschillende podia. We leren leven met het virus en worden gelukkig steeds minder in onze vrijheid beperkt.

Helaas liggen onze vrijheid en democratische waarden op een andere wijze onder vuur, onder andere door oorlogen in de wereld. De vanzelfsprekende vrede, die onze naoorlogse generatie heeft gekend en voor latere generaties bijna vanzelfsprekend is geworden, heeft plotseling een andere gevoelswaarde gekregen. Vrede en vrijheid komen en blijven niet vanzelf, daar moeten we actief voor waken.

Cultuurmakers zijn bij uitstek de hoeders van het vrije woord, laten ons in de spiegel kijken en zeggen ons wie we zijn en waarom we doen wat we doen. En cultuur verbindt ons.

Om deze reden roepen de initiatiefmakers op om cultuur, als waakhond van het vrije woord, levend te houden. Dit kun je doen door (een deel van) je AOW-vakantiegeld te schenken aan het Cultuurfonds t.b.v. projecten met cultuurmakers. Als een alternatief applaus voor de cultuurmakers opdat zij in vrijheid kunnen blijven werken aan datgene wat onze samenleving bij elkaar houdt.

Hoe is het initiatief ontstaan? 

#DoeMeeMetJeAOW is een burgerinitiatief, in 2020 gestart door Hein en Corine Muller, twee AOW-ers en cultuurliefhebbers uit Bussum. Nadat zij avond aan avond hoorden over hoe vooral jonge cultuurmakers het zwaar te verduren hadden, kwamen zij op het idee om de actie te starten. Samen met vrienden en bekenden is het balletje heel snel gaan rollen.  

Waar draag ik aan bij? 

De giften worden besteed aan projecten met (jonge) cultuurmakers op het gebied van muziek, beeldende kunst, dans, theater en letteren, verspreid door heel Nederland. Dit jaar hebben we extra aandacht voor cultuurmakers als ‘hoeders van het vrije woord’.

Het Cultuurfonds ontvangt de giften uit de AOW-actie en draagt zorg voor een goede besteding (inclusief alle financieel/administratieve handelingen en verantwoordelijkheden die daarbij horen). Het geld van de actie komt bovenop de reguliere bedragen die het Cultuurfonds ter beschikking heeft.

Specifiek kunnen we de volgende type projecten ondersteunen:

  • Bijzondere initiatieven waar (jonge) cultuurmakers bij betrokken zijn die geen meerjarige subsidie krijgen; 
  • Muziek-, dans- en theaterproducties van met name jonge makers die in de nasleep van corona minder kans krijgen om op te treden;
  • De ondersteuning van bijzondere verhalen die raken, schuren, verbinden, de wereld bevragen of je aan het denken zetten;
  • Culturele projecten waar vluchtelingen, nieuwkomers en statushouders bij betrokken zijn;
  • Tijdelijke aanstellingen van juniorconservatoren (zzp-ers) bij kunstmusea zodat zij werkervaring kunnen opdoen;
  • Spoken-word producties;
  • Aanvragen van vrouwelijke beeldende kunstenaars.

Hoe worden projecten door het Cultuurfonds geselecteerd?

Culturele instellingen met een ANBI status kunnen aanvragen indienen bij het Cultuurfonds. Aanvragen worden behandeld door expertcommissies tijdens de reguliere vergaderingen van het Cultuurfonds. Aanvragen kan via de richtlijnen op de website. Tijdens de vergaderingen worden projecten geselecteerd die worden gefinancierd vanuit het Lente Fonds. Het Lente Fonds is een CultuurFonds op Naam dat in 2021 speciaal is opgericht voor de opbrengsten van de AOW-acties.

Worden alle donaties besteed aan de culturele sector? 

Zeker! 100% van alle donaties gaat rechtstreeks naar projecten met cultuurmakers, de beperkte bestedings- en communicatiekosten financiert het Cultuurfonds uit het jaarlijkse exploitatiebudget.

Hoe is het initiatief ontstaan? 

#DoeMeeMetJeAOW is een burgerinitiatief, in 2020 gestart door Hein en Corine Muller, twee AOW-ers en cultuurliefhebbers uit Bussum. Nadat zij avond aan avond hoorden over hoe vooral jonge cultuurmakers het zwaar te verduren hadden, kwamen zij op het idee om de actie te starten. Samen met vrienden en bekenden is het balletje heel snel gaan rollen.

Hoe verschilt deze actie van de vorige AOW-acties?

In 2020 was de actie gericht op individuele cultuurmakers die het moeilijk hadden door COVID-19. In 2021 was de actie bedoeld als steun voor projecten met cultuurmakers op het gebied van muziek, theater, dans en beeldende kunst, vanwege de nasleep van de pandemie. Dit jaar staat de actie in het teken van vrijheid en om de cultuursector levend te houden. We ondersteunen nu niet alleen de eerdergenoemde gebieden, maar ook ‘letteren’.

Waarom richten de initiatiefnemers zich op AOW-ers? Dat is toch een kwetsbare groep? 

Hein en Corine Muller: “Wij zijn ons er bewust van dat er veel mensen zijn die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de AOW. Onze oproep richt zich niet tot hen. Er is ook een groep, waar wij onszelf onder scharen, die het AOW-vakantiegeld niet nodig heeft en zich gestimuleerd voelt om een waardevolle bijdrage te leveren aan kunst en cultuur, in een tijd waarin we allemaal voelen hoe belangrijk dit is als verbinder én hoeder van het vrije woord.”

Hoe communiceren we over deze actie?

Hein en Corine Muller roepen medestanders op om hun AOW-vakantiegeld te doneren aan cultuurmakers, via het Lente Fonds bij het Cultuurfonds. Zij verspreiden met hulp van het Cultuurfonds een pamflet dat op 5 mei wordt gepubliceerd het FD, NRC, Trouw en de Gooi- en Eemlander. De actie wordt ook gedeeld via de nieuwsbrief en LinkedIn-pagina van het Cultuurfonds. Gijs Scholten van Aschat treedt op als ambassadeur van de actie.

Wanneer is het een succes? 

In 2021 hebben bijna 1000 mensen meegedaan aan de AOW-actie. In totaal schonken zij €293.106. Wij hopen dat er dit jaar weer zo’n mooi bedrag wordt gedoneerd.

Via de link www.cultuurfonds.nl/fonds/lente-fonds vind je een overzicht van de projecten die sinds 2021 zijn ondersteund uit het Lente Fonds. Vanwege corona heeft het Cultuurfonds in 2021 minder aanvragen ontvangen dan we gewend zijn, maar er wordt nu een enorme inhaalslag gemaakt. In juli 2022 zal het resterende budget van de actie uit 2021 volledig besteed zijn. We vullen de volledige lijst met ondersteunde projecten in juli aan.

Waarom hebben de initiatiefnemers gekozen voor het Cultuurfonds? 

Het Cultuurfonds is een landelijk fonds met aandacht voor regionale en lokale initiatieven, ze hebben een brede focus en daarom vonden de initiatiefnemers het Cultuurfonds interessant. Zij zien het Cultuurfonds als hét goede doel voor cultuur en het enige fonds dat zo breed is en professioneel is ingericht om donaties te ontvangen én impactvol te besteden.

Hoe weten de donateurs dat het geld goed terecht komt? 

De initiatiefnemers vertrouwen op de naam, expertise en ervaring van het Cultuurfonds. Tot nu toe is er op een prettige manier samengewerkt. Schenkers kunnen aangeven dat ze op de hoogte worden gehouden van het verloop van de actie en welke projecten gesteund worden. Anoniem schenken kan natuurlijk ook.

Kan ik mijn gift aftrekken van de inkomstenbelasting? 

Je kan je gift aftrekken van de inkomstenbelasting, want het Cultuurfonds heeft een culturele ANBI-status.

Voor een eenmalig gift geldt het volgende. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat je meer hebt gegeven, mag je aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van je drempelinkomen.

Om maximaal gebruik te maken van belastingvoordelen, kun je een periodieke schenkingsovereenkomst met ons afsluiten voor 5 jaar. In dat geval gelden er geen voorwaarden zoals hierboven genoemd.

De Geefwet maakt extra belastingvoordeel mogelijk door in de aangifte gebruik te maken van de culturele multiplier. Je kan hiermee (jaarlijks) 25% meer opgeven aan de Belastingdienst dan het werkelijk geschonken bedrag, met een maximum van € 5.000 per jaar. Je kan dus op deze manier ten hoogste € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen.