Het Cultuurfonds Overijssel werkt met richtbedragen, die afhankelijk van het belang van een project, naar boven of beneden kunnen afwijken. Bijdragen zijn altijd afhankelijk van de schaal, uitstraling en bijzonderheid van het project. Het toegekende bedrag is een deel van de bij de activiteit behorende begroting en draagt slechts bij in een tekort. Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijkend besluiten.

Publicaties, inclusief audiovisuele producties en producties nieuwe media

 • Publicaties over Overijsselse (cultuur- of natuur) historie: maximaal € 5.000.

Publicaties moeten iets wezenlijks toevoegen aan het bestaande aanbod. Wij maken geen onderscheid tussen professionele- en amateur-publicaties omdat het uitgangspunt is dat de verkoop plaatsvindt via de boekhandel of de publicatie op een andere manier breed verspreid wordt. Geen steun aan publicaties waarin de nadruk meer op beeldmateriaal dan op historisch onderzoek/tekst ligt.

 • Audiovisuele producties en producties nieuwe media: max. € 5.000
 • Alleen bijzondere producties met een gemotiveerde toegevoegde waarde, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage
 • Websites komen niet voor ondersteuning in aanmerking

Ontsluiting archieven, congressen en symposia

Financiële ondersteuning is mogelijk voor (maximaal € 5.000):

 • het ontsluiten van bijzondere archieven, waardoor gegevens beschikbaar komen voor studie en onderzoek
 • (onderdelen van) congressen, symposia e.d. die openbaar toegankelijk zijn en een onderwerp behandelen op het werkterrein van het Cultuurfonds, dat ook interessant is voor een niet-specialistisch publiek

Tentoonstellingen

Bijzondere publiekstentoonstellingen: € 1.500 - € 10.000

Podiumproducties en (jubileum)concerten

 • Bijzondere theaterproducties (ook straattheater en toneel): € 1.500 - € 10.000
 • Jubileumconcerten en -voorstellingen (5 jaar of een veelvoud daarvan. Het moet gaan om een bijzondere uitvoering): € 2.500 - € 5.000.
 • Bij zeer uitzonderlijkje jubileumconcerten en concerten in het kader van het 100-jarig bestaan: max. € 7.500
 • Bijzonder concert € 1.500 - € 5.000
 • Festiviteiten rondom een lustrum of jubileum (bijv. recepties) komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.
 • Voor studenten- en studieverenigingen geldt dat een bijdrage alleen mogelijk is voor een lustrumproductie, mits de activiteiten voor derden toegankelijk zijn en er sprake is van zelfwerkzaamheid.

Festivals en concoursen met een cultureel programma

 • Algemene organisatiekosten van cultuurfestivals en -concoursen of een specifiek programmaonderdeel€ 2.500 -
  € 10.000
 • Er kan voor maximaal drie edities een aanvraag worden gedaan, daarna komen alleen nog nieuwe bijzondere programmaonderdelen in aanmerking voor steun.

Educatieve projecten

 • Alleen steun voor bijzondere projecten die specifieke doelgroepen kennis laten maken met cultuur en natuur, binnen en buiten het onderwijs: € 1.500 - € 5.000
 • Voor workshops e.d. wordt bij voorkeur ondersteuning verleend als er aansluitend sprake is van een tentoonstelling, uitvoering of concert.
 • Voor educatieve muziekprojecten op scholen (leerorkesten) wordt uitsluitend financiële ondersteuning verleend in de aanschafkosten van instrumenten: 50%, max. € 6.500.
  LET OP: dit kan alleen worden toegekend als muziekverenigingen (of een daarvoor speciaal opgerichte rechtspersoon) eigenaar worden van de instrumenten.
 • Een vervolgorkest als brug tussen een leerorkest en het lidmaatschap van een vereniging, kan bij de opstart éénmalig in aanmerking komen voor een bijdrage van max. € 2.500 (voor instrumenten, docenten etc.) Ook hiervoor geldt de voorwaarde voor eigenaarschap, zoals hierboven aangegeven.

Restauraties

 • Steun is mogelijk voor kleinere restauraties van roerende monumenten van bijzondere (kunst)historische waarde. Kleine elementen in gebouwen ( zoals muurschilderingen, glas-in-lood ramen en uurwerken) kunnen ook in aanmerking komen.
 • Dat geldt ook voor de restauratie van een collectie van een museum, archief of bibliotheek. 
 • Deze investeringen worden ondersteund met maximaal 25% van de kosten tot
  € 5.000
 • Aan de kosten van de verplaatsing, restauratie of uitbreiding van orgels wordt maximaal 25% tot € 5.000 bijgedragen.
 • Voor ondersteuning van grootschalige restauraties van onroerende goederen kan een aanvraag worden gedaan bij het landelijk Cultuurfonds.

Opdrachten

Alleen ter gelegenheid van een bijzondere Overijsselse gebeurtenis of herdenking kan het Cultuurfonds een opdracht tot het maken van een kunstwerk ondersteunen.