Erfgoededucatie

Erfgoed symboliseert de geschiedenis van onze maatschappij en groeit elk jaar. Erfgoededucatie is het leren over de sporen uit het verleden, zodat de zorg en waardering van erfgoed kan worden doorgegeven aan nieuwe generaties.

Onder erfgoed worden alle materiële en immateriële zaken uit het verleden verstaan. Bij materiële zaken gaat het om concrete voorwerpen als archiefdocumenten, monumenten of gebouwen. Bij immateriële zaken gaat het om de taal, de verhalen en de gebruiken.  

Wat voor projecten?

Het is een continue zorg om de waardering van erfgoed door te blijven geven aan nieuwe generaties. Het Cultuurfonds steunt daarom veel projecten die erfgoededucatie aan het publiek ondersteunen zoals digitale portalen en websites, maar ook de inrichting van vaste tentoonstellingen betreffende erfgoed, depots die bijzondere collecties beschermen en werkplaatsen waar historisch erfgoed wordt hersteld. 

Ook het vastleggen van kennis over erfgoed is van groot belang. Het Cultuurfonds stimuleert dit door bij te dragen aan bijzonder publicaties en het steunen van het onderzoek dat daartoe leidt.

Voorwaarden aanvraag

Voor aanvragen bij Monumentenzorg gelden de volgende voorwaarden:

  • Het monument (object of het landschap) heeft een aantoonbare bijzondere cultuurhistorische waarde en staat als monument geregistreerd;
  • De aanvragers dienen een aantoonbaar draagvlak te hebben met een actieve achterban van leden, donateurs en vrijwilligers.
  • Het monument (object of het landschap) is toegankelijk of heeft een mate van openstelling voor publiek;
  • De aanvrager is in bezit van een stichting, een vereniging of een kerkelijke organisatie die het beheer en behoud van het gebouw als doelstelling heeft.
  • De aanvraag heeft betrekking op de restauratiekosten van het monument, de objectonderdelen of de kosten voor de vaste educatieve presentatie van het monument of de collectie.

De belangrijkste voorwaarden voor het doen van een aanvraag voor erfgoededucatie:

  • De aanvrager is een stichting, een vereniging en of kerkelijke organisatie met een educatieve doelstelling. Ook kleine musea in overheidsbezit, gevestigd in een monumentaal pand, kunnen een aanvraag indienen voor educatieve projecten.
  • Vaste educatieve inrichtingen kunnen eenmalig worden ondersteund waarbij de nieuwe educatieve presentatie een duidelijke relatie heeft met de collectie en het monument.
  • Het digitaal vastleggen van kennis door middel van digitale kennisportalen waarbij kennis over bijzondere erfgoedthema’s wordt verzameld, bundelen nieuwe informatie en ontsluiten het voor een breed publiek.
  • Het realiseren van vrijwilligerswerkplaatsen en depotgebouwen voor de stalling van de roerende objectencollectie kunnen eenmalig worden ondersteund.
  • Het vastleggen van kennis over erfgoed in publicaties en/of via onderzoek en schrijven kunnen worden gesteund indien op een kwalitatieve manier nieuwe historische informatie van algemeen belang voor erfgoed en monumentenzorg wordt ontsloten.

Vraag aan

Voldoet jouw project aan de voorwaarden en wil je een aanvraag doen? Dat kan via ons aanvraagformulier!