Talentprijs 2021 Cultuurfonds Fryslân voor fotograaf Maartje Roos

Maartje Roos ontvangt de Talentprijs 2021 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân. Commissaris van de Koning, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Fryslân, Arno Brok reikt deze prijs, gelijktijdig met de Friese Anjer 2021 aan Jentsje Popma uit op 30 november in het provinciehuis.
28 september 2021
Talentprijs 2021 Cultuurfonds Fryslân voor fotograaf Maartje Roos
Fotocredits:
Jenny Boot

Het bericht in het Fries lezen? Dat kan hier!

Maartje Roos (Noardburgum, 1986) schildert met fotografie. Bij een eerste blik op haar werk twijfel je of het een realistisch schilderij is of een hele sfeervolle foto. Zij combineert haar afzonderlijke foto’s tot één beeld waar heden, verleden en toekomst samen komen. Een beeld met een achterliggend verhaal. Ze gebruikt haar foto’s, waarbij licht een belangrijke rol speelt, zoals een kunstschilder de verf. Uniek binnen de fotografie. Bewonderingswaardig is haar volledige toewijding en precisie waarmee zij haar vak uitoefent.

Alhoewel ze binnen de fotografiekunst niet onopgemerkt is gebleven, verdient deze fotograaf als kunstenaar met allure waardering en aandacht bij een groot publiek.

“Het voelt echt als waardering en erkenning en een stimulans om lekker eigenwijs door te gaan met waar ik mee bezig ben. Ik hoop dat ik inderdaad een groter publiek kan bereiken en mijn werk vol (onderliggende) verhalen kan delen”.

- Maartje Roos

Talentprijs

De Talentprijs wordt toegekend aan een getalenteerd persoon of groep in Fryslân die een bijzondere, artistieke prestatie heeft geleverd binnen de cultuur of natuur in Fryslân en de potentie heeft zich verder te ontwikkelen tot een succesvolle carrière. Maartje Roos ontvangt een oorkonde en € 1.500.

Maartje Roos krijt de talintpriis 2021 fan it Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân. Kommissaris fan de Kening, ek foarsitter fan it Cultuurfonds Fryslân, Arno Brok rikt dizze priis, tagelyk mei de Fryske Anjer 2021 oan Jentsje Popma út op 30 novimber yn it provinsjehûs.

Maartje Roos (Noardburgum, 1986) skilderet mei fotografy. By in earste blik op har wurk twifelje je oft it in realistysk skilderij is of in hiele sfearfolle foto. Sy kombinearret har ôfsûnderlike foto’s ta ien byld dêr 't no, ferline en takomst byinoar komme. In byld mei in efterlizzend ferhaal. Se brûkt har foto’s, wêrby 't ljocht in wichtige rol spilet, lykas in keunstskilder de ferve. Unyk yn 'e fotografy. Bewûnderingsweardich is har folsleine tawijing en presisy dêr 't hja har fak mei útoefenet. Alhoewol 't se binnen de fotografykeunst net ûnbemurken bleaun is, fertsjinnet dizze fotograaf as keunstner mei alluere wurdearring en omtinken by in grut publyk.

“It fielt echt as wurdearring en erkenning en in stimulâns om lekker eigenwiis troch te gean mei wêr 't ik mei dwaande bin. Ik hoopje dat ik yndie in grutter publyk berikke kin en myn wurk fol (ûnderlizzende) ferhalen diele kin”

-Maartje Roos

Talintpriis

De Talintpriis wurdt takend oan in talintearre persoan of groep yn Fryslân dy 't in bysûndere, artistike prestaasje levere hat binnen de kultuer of natuer yn Fryslân en de potinsje hat him fierder te ûntwikkeljen ta in suksesfolle karriêre. Maartje Roos krijt in oarkonde en € 1.500.