Een aanvrager kan maximaal drie keer een bijdrage ontvangen voor een nagenoeg identieke activiteit. Na de derde keer komt men in principe alleen nog voor een bijdrage in aanmerking als het een bijzonder (nieuw) onderdeel of deelproject betreft. Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van deze regel.

Richtlijnen:

  1. de aanvraag is bijzonder voor de aanvrager
  2. de aanvraag is bijzonder binnen het huidige aanbod
  3. de kosten zijn niet regulier
  4. het culturele werk is organisatorisch deskundig en financieel sober van opzet
  5. de eigen, ook financiële, inspanning en verantwoordelijkheid van aanvrager staan steeds op de voorgrond. Het Cultuurfonds Fryslân kan pas een bijdrage toekennen wanneer ook de aanvrager zich heeft ingespannen voor de totstandkoming en financiering van het project
  6. er wordt alleen een bijdrage geleverd bij een tekort

Publicaties, inclusief audiovisuele producties en producties nieuwe media: alleen zeer bijzondere publicaties met een gemotiveerde toegevoegde waarde kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage. Een aanvraag kan gedaan worden door een uitgever. De aanvrager moet een inhoudsopgave plus korte samenvatting aanleveren. Cd/dvd- producties komen niet in aanmerking.

Onderzoek, ontsluiting archieven, congressen en symposia: workshops e.d. worden alleen ondersteund als ze een uitvoerend cultureel element bevatten.

Tentoonstellingen en podiumproducties: de bijdrage wordt bepaald door het aantal voorstellingen, het aantal deelnemers, het publieksbereik, aard en uitzonderlijkheid van de productie.

Festivals en concoursen: de bijdrage wordt bepaald aan de hand van het aantal dagen, het aantal deelnemers, het publieksbereik en de aard van het programma. De aanvrager moet, als het niet de eerste editie is, de gegevens van de laatst gehouden editie meesturen. Feesten of festivals die vooral gericht zijn op amusement en vermaak komen niet in aanmerking (geen Koningsdagfeesten, Nieuwjaarsfeesten, Sinterklaasfeest en ook geen festivals waarbij het culturele programma ondergeschikt is).

Educatieve projecten: kunst- en cultuurinstellingen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage aan bijzondere projecten als deze buiten de service verlenende en reguliere taken liggen. Bij voorkeur in samenwerking
met derden. Workshops en dergelijke worden uitsluitend ondersteund wanneer er sprake is van een cultureel element.

Vergroening schoolpleinen: aanvragen voor vergroening van schoolpleinen komen alleen in aanmerking als het project een doelstelling kent op het terrein van biodiversiteit of educatie.

Investeringen, aankopen en opdrachten: met investeringen wil het Cultuurfonds amateur-beoefening en participatie stimuleren en het bereik van professionele gezelschappen en instellingen vergroten. Bij investeringen kijkt het fonds altijd of het om uitzonderlijke kosten gaat. Reguliere investeringen, die naar de mening van het fonds door de aanvrager zelf kunnen of zouden moeten worden gefinancierd, komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

Instrumenten: de vergoeding voor instrumenten bedraagt maximaal 50% van het betaalde bedrag met een maximum van € 6.500.
De vergoeding voor uniforme kleding bedraagt maximaal 30% van het betaalde bedrag met een maximum van € 3.000.

De totale maximale bijdrage is met ingang van 1 januari 2023 niet meer afhankelijk van het aantal leden.
Een vereniging kan in een periode van drie jaar meerdere keren aanvragen tot het maximale bedrag is bereikt.

Alleen op naam van de muziekvereniging gestelde rekeningen van erkende muziek- en kledingzaken komen voor vergoeding in aanmerking.
Verder moet het gaan om:

  • Nieuwe instrumenten (instrument, incl. mondstuk, demper en koffer)
  • Nieuwe uniforme kleding

Licht- en geluidsapparatuur: de apparatuur is direct cultureel gebruik. Maximale bijdrage 50% van de aanschafkosten met een maximum van € 1.500. Een bijdrage kan eens per 5 jaar worden aangevraagd.

Lokale omroepen komen eenmalig in aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 2.500 in de aanschaf van apparatuur ter uitvoering en ter ondersteuning van projecten die specifiek gericht zijn op het uitdragen van de lokale of regionale cultuur. Een bijdrage kan eens per 5 jaar worden aangevraagd.

Aankopen: geen

PR: het Cultuurfonds Fryslân verwacht dat de aanvrager in berichten en publicaties aan leden, donateurs, pers en publiek op zo groot mogelijke schaal melding maakt van de bijdrage van het Cultuurfonds.