Kultuerfûns Fryslân ynvestearret goed 123.000 euro yn 32 kultuerprojekten

It Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân hat yn it fjirde en lêste fearnsjier fan 2022 oan 32 kultuerprojekten in finansjele bydrage tasein. It giet om in bedrach fan yn totaal 123.340 euro.
13 december 2022
Kultuerfûns Fryslân ynvestearret goed 123.000 euro yn 32 kultuerprojekten
Fotocredits:
Het Weefcollectief uit Oosterwolde

It is elk fearnsjier mooglik om in finansjele bydrage foar in projekt oan te freegjen. De kritearia dêr 't in oanfraach oan foldwaan moat, binne te finen op de webside fan it Cultuurfonds. Hjirûnder ljochtsje wy in pear takennings ta. De folsleine list mei takennings út dizze tredde ronde is te finen op https://www.cultuurfonds.nl/kwartaaltoekenningen-vierde-kwartaal-2022-friesland

Museum Ruurd Wiersma

Stichting Ruurd Wiersma krijt 5.000 euro foar it museum Ruurd Wiersma. De bydrage is ornearre foar de werynrjochting, in fisuele presintaasje en in jubileumeksposysje omdat yn 2023 it museum 40 jier bestiet. ~De eksposysje omfettet in eigentiidske oersetting fan it ferhaal fan Ruurd Wiersma foar in nij, jonger en breder publyk.

150 jier Hindoestaanske migraasje

De stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi krijt 4.300 euro foar projekten oer 150 jier Hindoestaanske migraasje skiednis. De aktiviteiten bestean ûnder oare út lêzingen, in tentoanstelling en in dokumintêre.

Nij weeftou foar it Weefcollectief

It Weefcollectief út Easterwâlde krijt 12.500 euro foar de oanskaf fan in TC 2 weeftou. In troch de kompjûter oanstjoerd tou dêr 't in soad kombinaasjes mei makke wurde kinne. De bydrage wurdt takend út it Dames Tiemersma Fûns, in fûns foar projekten op it mêd fan tekstile foarmjouwing en muzyk foar jongerein.