Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds

Van braakliggend of vergrijsd terrein naar een groene ontmoetingsplek in jouw buurt. Het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds draagt hieraan bij.
Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds

Vanuit het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds kan worden bijgedragen aan kleinschalige projecten waarin braakliggende of vergrijsde terreinen worden omgevormd tot groene plekken die de biodiversiteit en sociale cohesie van de buurt vergroten. Met oog voor vorm, structuur en kleur, ontstaan mooie groenontwerpen waar plant en dier zich thuis voelen en waar mensen elkaar ontmoeten.

Grijs wordt Groen; geef kleur aan jouw buurt

Om aandacht te vragen voor een groenere leefomgeving is er een communicatiecampagne ontwikkeld.

De Grijs wordt Groen campagne communiceert het belang van een groene en leefbare buurt.

Grijs wordt Groen is een initiatief van de Sikkens Foundation en wordt in samenwerking met het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds van het Prins Bernard Cultuurfonds ontwikkeld.

Meer informatie over de Grijs wordt Groen campagne.

Piet Oudolf ontving in 2013 de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs en in 2022 de Sikkens Prize. De prijzengelden die hieraan verbonden zijn, worden in dit fonds gebundeld en gebruikt om mooie, lokale vergroeningsprojecten te ondersteunen.

Doelstelling

Vanuit het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds kan worden bijgedragen aan kleinschalige projecten waarin braakliggende of vergrijsde terreinen worden omgevormd tot een groene omgeving. Biodiversiteit staat hierbij voorop. In lijn met de ontwerpen van Piet Oudolf worden aandacht voor kleurgebruik en een invulling die in ieder seizoen wat te bieden heeft op prijs gesteld. Naast het bevorderen van vergroening in biodiversiteit is het fonds ook bedoeld om sociale cohesie en onderlinge betrokkenheid in de buurt te genereren.

Projecten mogen een tijdelijk karakter hebben, echter terreinen dienen voor een periode van ten minste drie jaar groen te blijven. Aanvragende partijen dienen een plan aan te leveren om in het onderhoud van de eerste drie jaar te voorzien. 

Meedoen?

Gaan jullie als stichting, vereniging of bewonerscollectief aan de slag met een mooi vergroeningsproject? Lees dan meer over wat het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds jullie kan bieden en dien uiterlijk op 31 januari 2023 een aanvraag in.

Voorwaarden en criteria

 • Een aanvraag kan worden ingediend door een stichting, vereniging of een collectief van buurtbewoners bestaande uit ten minste drie personen. Losse individuen, (commerciële) bedrijven, gemeenten en overheden kunnen geen aanvraag indienen;
 • Het project speelt zich af op braakliggend en/of vergrijsd terrein;
 • In het ontwerp wordt aandacht besteed aan biodiversiteit. Denk aan het gebruik van inheemse plantensoorten, biologische kweek en/of het opnemen van andere elementen die de biodiversiteit kunnen vergroten;
 • Het project wordt gedragen door de buurt en draagt bij aan de sociale cohesie in de buurt;
 • De vergroening dient, na aanleg, ten minste drie jaar in stand gehouden te worden. Het is dan ook van belang dat er een (bruikleen)overeenkomst beschikbaar is waaruit blijkt dat het terrein ten minste drie jaar mag worden gebruikt.

Let op:

 • Projecten op terreinen van particulieren worden niet ondersteund. Zo is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het vergroenen van tuinen. Eerdere projectaanvragen voor het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds speelden zich af op terreinen die door de gemeente in bruikleen werden gegeven.
 • Een buurtmoestuin mag deel uitmaken van het projectplan, maar mag niet de enige invulling van het terrein zijn.

Financieel

Uit het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds kunnen toekenningen worden gemaakt tot 75% van de begrote projectkosten, met een absoluut maximum van €5.000. Er dient dus te allen tijde sprake te zijn van een eigen inbreng en/of cofinanciering van ten minste 25%, een hoger percentage wordt toegejuicht. 

Een aanvraag indienen

Het is mogelijk om tot en met 31 januari 2023 een aanvraag in te dienen. Een aanvraag kan worden ingediend via het digitale aanvraagformulier van het Cultuurfonds. 

In het aanvraagformulier maakt u de volgende keuzes.

 • Op scherm 1 selecteert u ‘organisatie’ en ‘landelijk’.
 • Op scherm 2 selecteert u ‘stichting of vereniging’, ook wanneer u als bewonerscollectief aanvraagt.
 • Op scherm 3 selecteert u ‘aanleggen’, ‘natuurontwikkeling’ en ‘natuur’. U vult vervolgens alle schermen zo compleet mogelijk en naar waarheid in.
 • Op scherm 6 vult u onder ‘betreft’ de titel van het project in. Wij verzoeken u de titel te beginnen met ‘Piet Oudolf’. 

Aanvragen voor Grijs wordt Groen worden in de voorjaarsvergadering van de Adviescommissie Natuur behandeld. Eind maart 2023 ontvangen aanvragende partijen de uitslag.

Aan te leveren documenten

U dient de volgende documenten te uploaden in het online aanvraagformulier:

 • Projectplan
  • Het projectplan bevat ten minste de volgende onderdelen: Beeldmateriaal, locatie en een beschrijving van de huidige situatie, het aantal vierkante meters dat in dit project wordt vergroend, een (eerste) ontwerp voor de nieuwe inrichting en een toelichting daarop, een (voorlopige) lijst van aan te planten soorten. Uit het projectplan dient tevens duidelijk te worden hoe het project bijdraagt aan de sociale cohesie in de buurt en op welke wijze de buurt betrokken is bij de aanleg, het onderhoud en het gebruik van het terrein. 
 • Publiciteitsplan
  • Het publiciteitsplan mag een beknopt document zijn waarin wij terug kunnen lezen hoe u (nog meer) buurtbewoners en eventueel andere lokale partijen op de hoogte brengt van- en betrekt bij het project.
 • Projectbegroting en dekkingsplan
  • In de begroting dienen de te maken kosten zo veel mogelijk gespecificeerd te worden. Het dekkingsplan toont hoe de begrote kosten gedekt worden. U geeft hierbij aan welke bedragen reeds zijn toegezegd en, indien van toepassing, welke bedragen nog in aanvraag zijn.
 • Een document waaruit blijkt dat schriftelijke toestemming is verkregen tot het gebruik van de grond voor een periode van ten minste 3 jaar

Afhankelijk van de vorm van het aanvragende verband wordt aanvullend gevraagd om:

 • Als bewonerscollectief dient u tevens een document te uploaden met informatie over (de omvang van) het collectief.
 • Als stichting of vereniging dient u tevens een uittreksel van de KvK, een kopie van de statuten, het meest recente jaarverslag met jaarrekening en een overzicht van recente activiteiten te uploaden.

Contact

Heb je vragen over deze aanvraagmogelijkheid of wil je een idee toetsen? Neem dan contact op met Noa Dunnewind, adviseur Natuur & Beurzen, via n.dunnewind@cultuurfonds.nl.


Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten