Horizon: richtlijnen

Het Cultuurfonds ondersteunt denk- en ontwikkelruimte voor artistiek onderzoek

Horizon: een onderzoeksperspectief voor makers

aangepaste richtlijnen 2022

Makers kunnen een aanvraag indienen voor een artistiek onderzoek binnen de werkterreinen Theater, Dans & Film. Het programma van het Cultuurfonds heeft als doel makers ruimte, tijd en geld te bieden om zich te verdiepen in een artistiek experiment. 

Waarvoor kan worden aangevraagd?

Artistiek onderzoek zoals concept-, idee- of tekstontwikkeling over de gehele breedte van de werkterreinen Theater, Dans en Film.

Waarvoor kan NIET worden aangevraagd?

 • Onderzoek dat geen artistieke focus heeft (bijvoorbeeld inhoudelijke research, publieksonderzoek, productionele of zakelijke verkenning, sociaal-maatschappelijk onderzoek, persoonlijk ontwikkelingstraject, onderzoek naar corona-proof maken van een project, reguliere repetities of tests ‘op de vloer’, onderzoek voor een lezing/essay/paper).
 • Onderzoek dat deel uitmaakt van een lopend productieproces. Het onderzoek mag uiteindelijk wel als basis dienen voor een productie, maar deze wordt niet gemaakt ten tijde van het uitvoeren van het onderzoek.

Wie kan aanvragen?

 • De aanvragers zijn als regisseur, toneelschrijver, artiest, scenograaf, filmmaker, scenarist of choreograaf actief in de podiumkunstensector.
 • Zowel nieuwe als gevestigde makers kunnen aanvragen.
 • De regeling geldt voor individuen, dat kunnen ook makers met een stichting of gezelschap zijn. 

De aanvraagprocedure omvat:

 • Een helder geformuleerde onderzoeksvraag, waaruit blijkt wat er onderzocht gaat worden en wat het doel is van het onderzoek.
 • Reflectie op de relevantie, waaruit het belang van dit onderzocht blijkt.
 • De methode/het plan van aanpak met:
  • Beschrijving van de stappen die worden ondernomen.
  • Een schets van het tijdpad.
  • Een idee over de manier waarop de resultaten en/of het verslag van het onderzoek voor anderen beschikbaar/toegankelijk wordt gemaakt tijdens of na afloop van het onderzoek, maar dit laatste punt is geen voorwaarde voor honorering.
 • Een gespecificeerde begroting met toelichting.
 • Een cv van de aanvrager.
 • Eventueel: overzicht van betrokken partijen en de reden van hun betrokkenheid.

Criteria

 • Het onderzoek is mogelijk nuttig voor een bredere kring of doelgroep. De aanvrager dient een idee te hebben van de wijze waarop en voor wie het onderzoek openbaar wordt gemaakt. Deze zichtbaarheid/toegankelijkheid is geen doel op zichzelf; de focus blijft het artistiek onderzoek zelf.
 • Een vervolgaanvraag binnen de regeling Horizon is mogelijk, tot een maximum van driemaal per maker. Het vervolgonderzoek dient zich binnen hetzelfde onderzoeksgebied te bevinden als het eerste gehonoreerde artistiek onderzoek.
 • Het is mogelijk op termijn een projectaanvraag te doen voor de daadwerkelijke realisatie van het project waarvoor men een onderzoeksbijdrage heeft ontvangen, mits deze aanvraag voldoet aan de richtlijnen van het werkterrein Theater, Dans & Film. Deze aanvraag kan pas worden ingediend nadat de besluitvorming van het programma Horizon heeft plaatsgevonden.
 • Bij overvraag leggen wij de focus op de diversiteit aan makers en de pluriformiteit van de onderzoeken.

Verantwoording

 • Plannen kunnen met max. € 5.000 worden gehonoreerd.
 • Het toegekende bedrag minus € 500 kan direct worden opgevraagd op basis van een betaalverzoek met een planning en doelstelling.
  Het eigen honorarium maakt substantieel deel uit van de begroting.
 • Er dient eveneens een kort reflecterend verslag te worden ingediend, waarin wordt ingegaan op het proces van het onderzoek en de ondernomen stappen/methode, met toelichting over eventuele veranderingen ten opzichte van de voorgenomen stappen, en de resultaten van het onderzoek. Na het indienen van het verslag kan de laatste € 500 worden opgevraagd.

Budget

Er wordt in totaal € 50.000 beschikbaar gesteld. Maximaal tien plannen kunnen met € 5.000 worden ondersteund. 

Indientermijn en -wijze, aanvraagprocedure

Aanvragen moeten worden ingediend vóór 1 juli 2022. Medio september worden de aanvragen behandeld.

Download hier het aanvraagformulier

Vragen en nadere informatie

Jan Vos, adviesmedewerker Theater, Dans & Film

020-5206144 of j.vos@cultuurfonds.nl.