Horizon: richtlijnen

Het Cultuurfonds ondersteunt denk- en ontwikkelruimte voor artistiek onderzoek

Horizon: een verder perspectief voor makers

Makers kunnen een aanvraag indienen voor een artistiek onderzoek binnen de werkterreinen Theater, Dans & Film. Het programma van het Cultuurfonds heeft als doel makers ruimte, tijd en geld te bieden om zich te verdiepen in een artistiek experiment. 

Waarvoor kan worden aangevraagd?

Artistiek onderzoek van makers over de gehele breedte van de genoemde werkterreinen. Om het jaar wordt gealterneerd tussen de volgende disciplines

 • In de oneven jaren (2021, 2023, etc.):
 1. Toneel
 2. Musical, kleinkunst, cabaret
 3. Mime, beeldend theater, circus
 4. Dans
 • In de even jaren (2022, 2024, etc.)
 1. Film en podcast
 2. Documentaires
 3. Nieuwe media technologie
 • Het is geen voorwaarde dat de plannen leiden tot een productie, maar men kan wel de intentie hebben.

Waarvoor kan NIET worden aangevraagd?

 • Onderzoek dat geen artistieke focus heeft (bijvoorbeeld inhoudelijke research, publieksonderzoek, productionele of zakelijke verkenning, sociaal-maatschappelijk onderzoek, persoonlijk ontwikkelingstraject, onderzoek naar corona-proof maken van een project, reguliere repetities of tests ‘op de vloer’, onderzoek voor een lezing/essay/paper). 
 • Onderzoek dat deel uitmaakt van een lopend productieproces. Het onderzoek mag dus geen onderdeel zijn van een reeds gestart maakproces voor een productie. Het mag uiteindelijk wel als basis dienen voor een productie, maar deze wordt niet gemaakt ten tijde van het uitvoeren van het onderzoek. 

Wie kan aanvragen?

 • De aanvragers zijn als regisseur, toneelschrijver, artiest, scenograaf, filmmaker, scenarist of choreograaf al lange tijd actief in het veld en hebben al een zeker oeuvre opgebouwd.
 • De regeling geldt voor individuen, dat kunnen ook makers met een stichting of gezelschap zijn. 
 • Een maker kan maar één keer een onderzoeksbijdrage krijgen. De aanvrager kan wel een vervolgaanvraag doen voor de daadwerkelijke realisering van het project waarvoor men een onderzoeksbijdrage heeft ontvangen, mits deze aanvraag voldoet aan de richtlijnen van het werkterrein theater. Deze aanvraag kan pas worden ingediend nadat de besluitvorming van het programma Horizon heeft plaatsgevonden. 

De aanvraagprocedure omvat

Een beschrijving van de opzet van het onderzoek (maximaal twee A4), met daarin: 

 • een helder geformuleerde onderzoeksvraag, waaruit blijkt wat er onderzocht gaat worden en wat het doel is van het onderzoek; 
 • de motivatie, waaruit blijkt waarom je dit wilt onderzoeken; 
 • de relevantie, waaruit blijkt waarom het van belang is voor de productie dat dit wordt onderzocht/waarom het interessant, uniek, bijzonder, vernieuwend is voor het theaterveld;

De methode/het plan van aanpak met: 

 • beschrijving van de stappen die worden ondernomen;
 • een planning wanneer door wie welke stap wordt uitgevoerd;
 • wat de beoogde doelen zijn per stap;
 • bijvoorbeeld: “In de eerste fase van het onderzoek, willen we het volgende aspect onderzoeken … om de volgende doelen te bereiken … Dat doen we door ... Dit wordt uitgevoerd door … en … in de werkplaats van … in de periode van … tot …”;
 • een idee over hoe de resultaten en/of het verslag van het onderzoek voor anderen beschikbaar/toegankelijk kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld door een lezing of publicatie op een website, maar dit laatste punt is geen voorwaarde voor honorering; 
 • een gespecificeerde begroting met toelichting; 
 • een cv; 
 • eventueel: overzicht van betrokken partijen en de reden van hun betrokkenheid. 

Criteria

 • Het moet gaan om (de nadere uitwerking van) een bijzonder, vernieuwend, origineel, spannend, gelaagd en eventueel actueel idee;
 • Bij de besteding van het budget wordt gestreefd naar variëteit. Bij budgettaire krapte is de pluriformiteit van gehonoreerde aanvragen doorslaggevend. 

Verantwoording

 • Plannen kunnen met max. € 5.000 worden gehonoreerd;
 • Het toegekende bedrag minus € 500 kan direct worden opgevraagd op basis van een betaalverzoek met een planning en doelstelling. 
 • Het eigen honorarium maakt substantieel deel uit van de begroting; 
 • Er dient eveneens een kort reflecterend verslag te worden ingediend, waarin wordt ingegaan op het proces van het onderzoek en de ondernomen stappen/methode, met toelichting over eventuele veranderingen ten opzichte van de voorgenomen stappen, en de resultaten van het onderzoek. Na het indienen van het verslag kan de laatste € 500 worden opgevraagd;
 • Er dient minstens één openbaar toegankelijk testmoment te zijn voor publiek, indien het onderzoek dit toelaat. Anders volstaat het verslag. 

Budget

Er wordt in totaal € 50.000 beschikbaar gesteld. Maximaal tien plannen kunnen met € 5.000 worden ondersteund. 

Indientermijn en -wijze, aanvraagprocedure

Aanvragen moeten worden ingediend vóór 1 juli 2021Medio september worden de aanvragen behandeld;

Vragen en nadere informatie

Jan Vos, adviesmedewerker Theater, Dans & Film 020-5206144 of j.vos@cultuurfonds.nl.