Voor wie?

Voor projecten in Noord-Brabant kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. Daarnaast gelden voor Noord-Brabant aanvullende richtlijnen. De buurtfondsen kennen een eigen procedure en aanvraagformulier. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier.

Deadlines

Stuur de aanvraag altijd in vóórdat het project van start gaat. De startdatum moet na de vergaderdatum liggen. Hieronder vind je de deadlines voor aanvragen:

1 augustus 2023
(vergaderdatum 11 september 2023)
1 november 2023
(vergaderdatum 4 december 2023)
1 februari 2024 (vergadering 18 maart 2024)
1 mei 2024
(vergadering maandag 10 juni 2024)
1 augustus 2024 (vergadering maandag 9 september 2024)
1 november
 2024 (vergadering maandag 16 december 2024)

Nieuwe makersregeling

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft een speciale regeling voor nieuwe makers geopend. De Nieuwe Makers regeling heeft tot doel creatieve professionals ruimte, tijd en vertrouwen te bieden om een aaneengesloten periode volledig te kunnen focussen op een artistiek proces. Aanvragen voor een financiële bijdrage konden van 1 januari tot en met 15 februari 2023 worden ingediend.

De deadline voor deze regeling is inmiddels dus verstreken, maar de voorwaarden zijn nog wel te bekijken.

Buurtcultuurfonds Noord-Brabant

Het Buurtcultuurfonds Noord-Brabant is een regeling voor buurtgerichte cultuurprojecten. Culturele verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen. Ook ZZP-ers gericht op cultuurontwikkeling kunnen subsidie aanvragen. Altijd werken bewoners, organisaties uit de buurt en een professionele kunstenaar samen aan een project rondom een actueel vraagstuk binnen de gemeenschap.

Bekijk de regeling op de site van de Provincie Noord-Brabant.

Buurtfondsen

Het Cultuurfonds Noord-Brabant heeft speciale CultuurFondsen op Naam: de Buurtfondsen, die kunst en cultuur in de regio en de wijken ondersteunen en daarmee stimuleren. De Buurtfondsen zijn samen een platform in Brabant, voor kennisuitwisseling tussen overheid, corporaties, steunfuncties, Centra voor de Kunsten en het Cultuurfonds.

Voor het Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds kunnen wij alleen gescande aanvraagformulieren in behandeling nemen. De gescande aanvraagformulieren kunnen gemaild worden naar NoordBrabant@cultuurfonds.nl.

Buurtcultuurfonds Mooiland
Dit is een fonds op naam van woningcorporatie Mooiland. Het doel van het fonds is de kwaliteit van samenleven te verbeteren in het rayon van Mooiland in Noordoost‑ Brabant.

Buurtcultuurfonds Stadlander
Dit een fonds op naam van woningstichting Stadlander met als doel de kwaliteit van samenleven te verbeteren waar Stadlander actief is in Bergen op Zoom. Iedereen mag ideeën aandragen, mits de bewoners betrokken worden in de kunst- of cultuuractiviteit. Voorstellen met betrekking tot sportactiviteiten en educatie worden niet gehonoreerd.

Buurtcultuurfonds Woonveste
Dit is een fonds op naam van woningcorporatie Woonveste om cultuurprojecten in de wijken waar Woonveste woningbezit heeft te stimuleren.

Crowdfunding

Wilt u uw project laten crowdfunden? Dan kunt u via voordekunst een crowdfunding campagne starten. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Dat betekent dat niet alleen stichtingen of verenigingen voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen, maar bijvoorbeeld ook creatieve zelfstandigen of gezelschappen. Het project moet wel plaatsvinden in de provincie Brabant.

Alle aanvragen voor crowdfunding gaan via het portaal van voordekunst. Voordekunst beoordeelt of uw project bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant past en in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Aanvragen kunnen niet bij het Cultuurfonds zelf ingediend worden. Aan projecten die rechtstreeks worden ondersteund zal het Cultuurfonds niet óók via voordekunst bijdragen (of omgekeerd).

Buurtnatuur- en waterfonds

Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat het subsidieplafond is bereikt. De regeling gaat mogelijk in 2024 weer open.

Dit is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant, ingesteld door de provincie Noord-Brabant en de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Natuurverenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen subsidie aanvragen. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd en die positieve effecten hebben op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.

Bekijk de regeling op de site van de Provincie Brabant.


Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek. De voorwaarden staan in de toekenning.

Doe je aanvraag!

Alles gecheckt? Quickscan gedaan? Je kunt online je aanvraag doen voor deze provincie.