Financiën

Vragen over de organisatie+

Hoeveel mensen werken er bij het Cultuurfonds? +

Bij het Cultuurfonds werken op het hoofdkantoor in Amsterdam 52 mensen (38 fte) in loondienst. Daarnaast zetten zo’n 300 mensen zich vrijwillig in voor het Cultuurfonds, onder meer in de adviescommissies die de aanvragen voor financiële ondersteuning beoordelen. Ook werken er 32 mensen bij de afdelingssecretariaten van het Cultuurfonds – in alle provincies – maar zij zijn niet in loondienst van het Cultuurfonds, maar werken bij de Provincie.

De leden van de Raad van Toezicht, het College van Adviseurs, en de afdelingsbestuurders werken allen onbezoldigd voor het Cultuurfonds.

Voor meer informatie over de organisatiestructuur: Organisatiestructuur Cultuurfonds

Hoe wordt de organisatie van het Cultuurfonds betaald? +

Het Cultuurfonds betaalt de kosten van de organisatie voor een groot deel uit de beleggingsopbrengsten.

Van de ontvangen loterijgelden wordt 15% gebruikt om de organisatiekosten te dekken die nodig zijn om de juiste projecten te kunnen selecteren en de gelden zorgvuldig te besteden. Voor de besteding van CultuurFondsen op Naam is dit percentage 7,5% van het te besteden bedrag.

Wat verdient de directeur van het Cultuurfonds? +

De directeur van het Cultuurfonds heeft een jaarsalaris van € 157.586 (in 2019). Het salaris van de directeur wordt betaald uit het rendement op het eigen vermogen en uit loterijgelden, en gaat niet ten laste van uw donatie.

De directeur ontvangt geen dertiende maand, eindejaarsuitkering of bonus, heeft geen leaseauto en reist zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Ook zijn er geen afspraken over een afkoopsom bij vertrek. Het salaris voldoet aan de norm van de Commissie Normstelling, een onafhankelijke commissie die de normen vaststelt waaraan erkende goede doelen moeten voldoen.

De directeur is verantwoordelijk voor alle activiteiten van het Cultuurfonds en heeft de leiding over:

 • de jaarlijkse ondersteuning van zo’n 4.000 projecten met een totaalbedrag van ruim € 35 miljoen;
 • de uitreiking van prijzen, stipendia en de Zilveren Anjer aan talenten en vrijwilligers in de cultuur;
 • de succesvolle werving van een veelheid aan schenkingen en donaties van particulieren, stichtingen en loterijen;
 • de zorgvuldige besteding van ruim 450 Cultuurfondsen op Naam;
 • het duurzame (vermogens)beheer van de eigen reserves en het vermogen van de Cultuurfondsen op Naam;
 • de samenwerking met de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij, het Nationaal Restauratiefonds, en andere strategische partners;
 • de deelname van circa 300 vrijwilligers in adviescommissies, jury’s en afdelingsbesturen;
 • de inzet van 52 medewerkers op het landelijk bureau in Amsterdam en 32 medewerkers op de 12 provinciale afdelingen.

Zijn er extra beloningen bij het Cultuurfonds? +

Nee, het Cultuurfonds kent geen bonusregeling, dertiende maand,  eindejaarsuitkering, leaseauto’s of andersoortige extra beloningen. Gratificaties die aan medewerkers bij uitzonderlijk goed functioneren kunnen worden toegekend, bedragen maximaal €1.000,-.

Waarom zit het Cultuurfonds in een monumentaal pand? +

Het monumentale kantoor aan de Herengracht 476 in Amsterdam – dat niet in bezit is van het Cultuurfonds, maar wordt gehuurd van Stichting Hendrick de Keyser – wordt actief ingezet bij fondsenwerving en bijeenkomsten of ontvangsten met onze donateurs, schenkers en andere relaties. Daarnaast dragen we als huurder direct bij aan het belangrijke werk van Hendrick de Keyser en aan de instandhouding van dit monument in het bijzonder. Het kantoorpand wordt zoveel mogelijk opengesteld voor het publiek, zoals bijvoorbeeld bij de Open Tuinendagen, Open Monumentendagen en voor rondleidingen op verzoek.

Wat zijn de kosten voor de huisvesting van het Cultuurfonds in Amsterdam? +

Het Cultuurfonds betaalde in 2019 een huur van € 220.446,- aan de Vereniging Hendrick de Keyser. Hiermee ondersteunen we Vereniging Hendrick de Keyser met het in stand houden van monumentale panden in Nederland.

Krijgt het Cultuurfonds overheidssubsidie? +

Het Cultuurfonds is een privaat fonds en ontvangt met name gelden van particulieren (schenkingen, donaties, collecten en nalatenschappen) en van de VriendenLoterij en de Nederlandse Loterij.

Voor de ondersteuning van projecten en het opzetten van lokale fondsen ontvangt het Cultuurfonds ook bijdragen van Gemeenten, Provincies, Waterschappen en de landelijke overheid. In 2019 was dit € 4,6 miljoen (11% van de totaal geworven inkomsten).

Wat is de rol van het Koninklijk Huis bij het Cultuurfonds? +

Het Koninklijk Huis heeft op geen enkele wijze bemoeienis met of invloed op het beleid van het Cultuurfonds, maar zet zich alleen belangeloos in bij een aantal officiële gelegenheden van het fonds, zoals de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs en van de Zilveren Anjer.

Vragen over de inkomsten+

Waar komt het vermogen van het Cultuurfonds vandaan? +

Het Prins Bernhard Cultuurfonds werd in 1940 in Londen opgericht om geld in te zamelen voor de aankoop van Spitfires. Na de oorlog kreeg het fonds een andere doelstelling: ‘de bevordering van de geestelijke weerbaarheid van het Nederlandse volk door middel van culturele zelfwerkzaamheid.’

Wat er na de oorlog van het ingezamelde geld was overgebleven, vormde het beginkapitaal van het nieuwe fonds. Dit is aangevuld met grote nalatenschappen en toegenomen door succesvol beleggen. Daarnaast zijn er de vermogens van de CultuurFondsen op Naam, waarvan de bestemming door de schenkers is vastgelegd.

Meer over het ontstaan en de geschiedenis van het Cultuurfonds: Tijdlijn Cultuurfonds

Waarom heeft het Cultuurfonds een vermogen? +

Ongeveer tweederde van het vermogen is van de CultuurFondsen op Naam. Deze vermogens zijn opgebouwd dankzij schenkingen en de bestemming ervan is door de schenker vastgelegd. Uit dit vermogen en de daarop behaalde rendementen worden projecten ondersteund of leningen verstrekt.

Een ander belangrijk bestanddeel van het vermogen is de ‘Reserve projectbestedingen volgend jaar’. Dit is het activiteitenbudget dat het Cultuurfonds het komende jaar beschikbaar heeft. (zie begrippenlijst).

Ten slotte is de Reserve als bron van inkomsten onderdeel van het vermogen. Dit vermogen waarborgt de continuïteit van het Cultuurfonds en is daarmee ook van belang voor die CultuurFondsen op Naam die ‘eeuwigdurend’ zijn. Door deze reserve te beleggen kunnen we een groot deel van de organisatiekosten uit de rendementen betalen. Dat heeft als voordeel dat uw donatie of bijdrage aan de collecte voor de volle 100% ten goede komt aan de ondersteuning van cultuur, natuur en wetenschap.

In de begrippenlijst leest u meer over de Reserve als bron van inkomsten, de Reserve projectbestedingen volgend jaar en het activiteitenbudget.

Waarom doet het Cultuurfonds aan eigen fondsenwerving? +

Het Cultuurfonds ontvangt jaarlijks grote bedragen van de VriendenLoterij en de Nederlandse Loterij. Wij hebben een goedlopende organisatie ingericht om deze gelden zorgvuldig te kunnen besteden en de juiste projecten te selecteren. 

Wij stellen onze organisatie graag beschikbaar aan particulieren en andere organisaties zonder winststreven die cultuur, natuur en wetenschap willen ondersteunen. Tegelijkertijd maakt een spreiding van inkomsten ons minder afhankelijk van de loterijen.

Hoe komt het Cultuurfonds aan het geld voor de ondersteuning van projecten? +

Voor de ondersteuning van projecten ontvangt het Cultuurfonds gelden van particulieren uit schenkingen, donaties, de collecte en nalatenschappen, en van de VriendenLoterij en de Nederlandse Loterij. Daarnaast ontvangt het Cultuurfonds bijdragen van andere stichtingen, overheden, en bedrijven.

Met een deel van de instellers van een CultuurFonds op Naam hebben we afgesproken dat hun schenking wordt belegd, en dat het behaalde rendement wordt gebruikt om projecten te ondersteunen.

Wat doet het Cultuurfonds met de beleggingsopbrengsten? +

De beleggingsopbrengsten van CultuurFondsen op Naam gaan naar de budgetten van die fondsen. De beleggingsopbrengsten van de Reserve als bron van inkomsten (zie begrippenlijst) gebruiken we om de organisatie te laten draaien. Daardoor hoeven geen kosten te worden ingehouden op bijdragen van donateurs en deze kunnen volledig worden gebruikt voor de ondersteuning van projecten.

Belegt het Cultuurfonds met geld van donateurs? +

Nee, het Cultuurfonds belegt niet met het geld van donateurs of het geld dat we hebben opgehaald met de Anjeractie (collecte). Op verzoek van een deel van de instellers van een CultuurFonds op Naam wordt hun schenking belegd en wordt het behaalde rendement gebruikt om projecten te ondersteunen.

Vragen over de uitgaven+

Welk geld kan het Cultuurfonds jaarlijks besteden aan de doelstelling? +

Het bedrag dat het Cultuurfonds in een jaar kan besteden aan de ondersteuning van projecten, het uitreiken van prijzen en de toekenning van stipendia en beurzen noemen we het activiteitenbudget. (Zie begrippenlijst).

Dit activiteitenbudget is beschikbaar dankzij ontvangen schenkingen van particulieren, loterijgelden, bijdragen van andere stichtingen, overheden en bedrijven, en de CultuurFondsen op Naam.

Hoe wordt de fondsenwerving van het Cultuurfonds betaald? +

Een groot deel van de kosten van de organisatie betaalt het Cultuurfonds uit de beleggingsopbrengsten op het eigen vermogen. De kosten van fondsenwerving worden volledig uit deze beleggingsopbrengsten betaald. 

De gemiddelde kosten van fondsenwerving liggen rond de 10% van de inkomsten fondsenwerving, ver onder de maximumnorm van 25% die tot 2018 door het CBF werd gehanteerd.

Wordt mijn donatie wel volledig besteed aan het goede doel? +

Donaties en collectegelden worden volledig besteed aan de ondersteuning van projecten. Voor de besteding van CultuurFondsen op Naam vraagt het Cultuurfonds een tegemoetkoming in de kosten van 7,5%

Hoe worden prijsuitreikingen, campagnes en het magazine betaald? +

Kosten van fondsenwerving en communicatie, zoals campagnes en het magazine, worden volledig betaald uit het rendement behaald op het eigen vermogen. Met prijsuitreikingen onderstrepen we het belang van cultuur, natuur en wetenschap. De uitreikingen zijn mogelijk dankzij de loterijgelden en bijdragen uit CultuurFondsen op Naam.

Wat gebeurt er met de opbrengst van de Anjeractie? +

De collecterende vereniging ontvangt normaal gesproken 50% van het opgehaalde bedrag. Het overige deel komt geheel ten goede aan projecten in de regio waar het geld is opgehaald.

In het jubileumjaar 2020 mogen collecterende verenigingen echter 100% van de opbrengst houden omdat dat jaar voor de 75e keer de Anjeractie wordt gehouden én dat jaar het Prins Bernhard Cultuurfonds 80 jaar bestaat.

Meer informatie over de Anjeractie vindt u hier.

Vragen over financieel beleid+

Waarom belegt het Cultuurfonds? +

Het Cultuurfonds belegt het vermogen van de CultuurFondsen op Naam, waarvan de instellers hebben bepaald dat vanuit de rendementen projecten worden ondersteund. Daarnaast belegt het Cultuurfonds het eigen vermogende Reserve als bron van inkomsten (zie begrippenlijst) waarvan de rendementen worden aangewend om de kosten van de eigen organisatie te dekken.

De gelden die het Cultuurfonds belegt, zijn dus speciaal hiervoor geoormerkt en worden aangehouden voor de lange termijn. De praktijk heeft uitgewezen dat op de lange termijn de rendementen op beleggingen hoger zijn dan wanneer het geld op een spaarrekening wordt gezet.

Inkomsten uit donaties en collectes worden niet belegd en direct besteed in het jaar na ontvangst.

Doet het Cultuurfonds aan maatschappelijk verantwoord of duurzaam beleggen? +

We vinden het van groot belang om ook met het vermogen positief bij te dragen aan de samenleving. Zo investeren we in revolverende fondsen waaruit leningen ter behoud van monumenten worden verstrekt of voor culturele projecten.

Ten slotte belegt het Prins Bernhard Cultuurfonds een deel van het eigen vermogen in een effectenportefeuille. Daarbij zorgen we er voor dat we maatschappelijk verantwoord beleggen conform ons duurzaam beleggingsbeleid. Zo volgt de aandelenportefeuille een index die bestaat uit de top 25 procent meest duurzame bedrijven, waarbij producten met een negatieve impact - zoals controversiële wapens, nucleaire energie, en genetische modificatie- worden uitgesloten.

Meer informatie over ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid vindt u bij ons Financieel beleid en in ons jaarverslag.

Waar is de financiële informatie over het Cultuurfonds te vinden? +

Deze informatie is te vinden in de jaarverslagen van de afgelopen jaren die online beschikbaar zijn op deze site. Daar kunt u de jaarverslagen ook downloaden.

Begrippenlijst +

 • Reserve als bron van inkomsten

  Deze reserve waarborgt de continuïteit van het Cultuurfonds en is daarmee ook van belang voor die CultuurFondsen op Naam die ‘eeuwigdurend’ zijn. De reserve is opgebouwd uit het kapitaal dat na de oorlog beschikbaar was en aangevuld met ongeoormerkte nalatenschappen. Door deze reserve te beleggen kunnen we een groot deel van de organisatiekosten uit de rendementen betalen. Dat heeft als voordeel dat uw donatie of bijdrage aan de collecte voor de volle 100% ten goede komt aan de ondersteuning van cultuur, natuur en wetenschap.

 • Reserve projectbestedingen
  Deze reserve is het bedrag aan inkomsten die het Cultuurfonds het afgelopen jaar heeft ontvangen, en dat het komend jaar beschikbaar is voor ondersteuning van projecten. Het Cultuurfonds is afhankelijk van schenkingen en loterijgelden, en geeft in principe geen geld uit voordat het daadwerkelijk ontvangen is.

 • Activiteitenbudget
  Het activiteitenbudget van het Cultuurfonds is het bedrag dat jaarlijks kan worden besteed aan projecten. Het beschikbare bedrag bestaat uit de ontvangen bijdragen van loterijen, donaties, collectebijdragen, en schenkingen van particulieren en andere organisaties, en de beleggingsopbrengsten uit het vermogen van CultuurFondsen op Naam. Dit bedrag wordt aangevuld met niet-besteed budget uit het voorafgaand jaar en vrijval van niet-opgevraagde financiële bijdragen. Bedragen die niet worden toegewezen of na toewijzing niet worden opgevraagd, blijven dus beschikbaar en worden toegevoegd aan het activiteitenbudget van een volgend jaar

 • Schenkingen
  Het Cultuurfonds ontvangt schenkingen van particulieren, andere stichtingen en overheidsorganisaties met een specifieke bestemming. Als tegemoetkoming in de kosten van selectie, besteding en monitoring houdt het Cultuurfonds afhankelijk van de specifieke bestemming minimaal 7,5% in op het jaarlijkse budget.
  Op donaties en collectegelden die het Cultuurfonds ontvangt, wordt geen tegemoetkoming voor de kosten van besteding ingehouden en komt het volledige bedrag ten goede aan de ondersteuning van projecten.