Groene Anjer Prijs

Met ingang van 2021 reikt het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe de Groene Anjer Prijs uit. Het is een jaarlijks uit te reiken prijs, gericht op het inspireren en in het zonnetje zetten van de vele vrijwilligers die zich inzetten voor natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe. Waar veel prijzen zich richten op personen is de Groene Anjer gericht op vrijwilligersgroepen.

Natuur en landschap staan in ons land onder grote druk en veel burgers maken zich zorgen om de teloorgang van natuur, landschap en biodiversiteit. Velen zetten deze zorg om in activiteiten door zich als vrijwilliger daadwerkelijk in te zetten voor het behoud van de schoonheid van onze provincie. Door deze inzet kunnen de meest uiteenlopende projecten, activiteiten en acties gerealiseerd worden. De Groene Anjer beoogt de waardering hiervoor concreet tot uitdrukking te brengen.

Doelstellingen Drentse Groene Anjer Prijs

 • Het belonen en onderstrepen van uitzonderlijke prestaties, instellingen of groepen die een opvallende impuls geven aan behoud van natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe.
 • Het in de schijnwerpers zetten van groepen of instellingen die zich in Drenthe bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van natuur en landschap.
 • Profilering en promotie van de doelen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, c.q. de deelname aan de jaarlijkse Anjeractie, mecenaat, en andere wervingsacties.
 • De donkergroene natuursector inspireren tot méér en beter.

Criteria voor aanmelding

 • Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor de prijs. Uit hun statuten moet blijken dat zij werkzaam zijn op het terrein van natuur en landschap.
 • Jaarlijks kunnen kandidaten aangemeld worden voor de prijs.
 • Het PBCF Drenthe doet een oproep via huis- aan huisbladen, RTV Drenthe, dagbladen, websites en bladen van natuurorganisaties en social media (facebook, twitter, mails).
 • Ieder die denkt aan de criteria te voldoen of anderen kent, kan zichzelf of een ander aanmelden.
 • Aanmeldingen via een voordracht formulier, die je hier kunt downloaden. Het formulier kan worden verzonden aan groeneanjerprijs@cultuurfonds.nl.

Criteria

De Drentse Groene Anjer Prijs is bestemd voor een instelling of groep (stichting, vereniging, werkgroep) die een opvallende impuls aan behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe geeft. Waarbij ook relaties met educatie, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en monumentaal erfgoed van betekenis kunnen zijn. Het is een inspiratieprijs, geen projectbijdrage.

 1. Er is een uitzonderlijke prestatie geleverd in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren, waarbij gelet wordt op kwaliteit en bereik. 
 2. De groep is gedreven om zich verder te ontwikkelen ten behoeve van behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en biodiversiteit.
 3.  De groep hoeft niet per se in de Provincie gevestigd te zijn maar er wel een duidelijke historie, belang en binding mee te hebben en iets gepresteerd hebben in de Provincie Drenthe.

Met betrekking tot het tweede criterium wordt aan drie door de jury gekozen genomineerden gevraagd hun ambitie te omschrijven in maximaal 1000 woorden of te verbeelden in een filmpje. Hierin moet de groep aangeven hoe ze het prijzengeld van € 3000,- willen gaan inzetten om zich verder te ontwikkelen en/ of hun ambitie waar te maken.

De winnaar wordt geacht om zich een goede ambassadeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds te betonen.

Jury

Voor de beoordeling van de aanmeldingen stelt het Cultuurfonds Drenthe een jury samen. De jury toetst alle aanmeldingen aan de criteria, legt zo nodig werkbezoeken af en stelt een top 3 samen. De drie genomineerden ontvangen bericht over de nominatie en het verzoek hun ambitie te omschrijven of te verbeelden. De jury komt daarna nogmaals bijeen om naar aanleiding van de ambitieplannen één winnaar te kiezen. De nummers 2 en 3 ontvangen elk € 1000,- als prijzengeld.

De uitreiking

De prijs zal ieder jaar op een speciaal daartoe georganiseerde middag uitgereikt worden. De prijsuitreiking wordt gecombineerd met de uitreiking van de Drentse Anjer Prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe.

Neem voor vragen contact op met groeneanjerprijs@cultuurfonds.nl.

Alie Brinks
Voor vragen, neem contact op met:
Alie Brinks
ambtelijk secretaris
0592 365 346
drenthe@cultuurfonds.nl